Sidas U-landsforskningsråd

Publication date:
2006-10-11
Series:
Sida Evaluation
Series number:
2006:24
Language:
Swedish
Author:
Olle Edqvist
Description:
Studien tittar på Sidas stöd till svensk u-landsforskning som kanaliseras genom u-landsforskningsrådet. Studien har primärt tittat på effekterna av stödet i relation till de uppsatta målen och dess påverkan på svenska forskarsamhället och högskolan. Utvärderaren har funnit att programmet potential inte fullt ut realiseras med nuvarande omfattning. Programmet är underkritiskt och många va de bästa forskningsmiljöerna nås inte. Utvärderaren har också funnit att målen behöver förtydligas för att bli mera styrande. Vidare finner utvärderaren att behovet av forsatt stöd till u-landsforskning är stort och att det därför är angeläget att SAREC fortsätter att stödja utvecklingsrelevant grundforskning av högsta kvalité.

PDF image

Download:
353,6 KB