Instrucciones para aportes del departamento de Cooperacion con Organizaciones No Gubernamentales

Publication date:
2007-03-06
Series:
Health Division Document
Language:
Spanish
Description:
Dessa anvisningar gäller från mars 2007 för samtliga svenska enskilda organisationer, som söker bidrag från Sida för insatser i utvecklingsländer och för kommunikation i Sverige, finansierade från anslagsposten enskilda organisationer. Inom Sida handläggs dessa bidrag inom Avdelningen för samverkan med enskilda organisationer, humanitärt bistånd och konflikthantering, (SEKA), EO-enheten. Nyhet: Bilaga till den svenska publikationen: Riktlinjer för adoptionsorganisationers utvecklingssamarbete.

PDF image