Support to Civil Society Engagement in Policy Dialogue - Synthesis Report

Publication date:
2013-03-26
Series:
Joint Evaluation
Series number:
2013:1
Language:
English
Description:
Även om den politiska dialogen är ett område som främjas av många utvecklingspartner på olika sätt, finns det lite omfattande kunskap om den roll som CSO engagemang i politiken kan ha på inhemska ansvar och ägande av utveckling, inbegripet den roll DP kan spela för att stödja och främja den. Eftersom detta är en allt viktigare fråga, en utvärdering av erfarenheterna med det civila samhället engagemang i den politiska dialogen i Bangladesh, Moçambique och Uganda lanserades 2011. De tre länderna valdes för studie baserad på omfattningen av CSO stöd från idrifttagning givare, deras olika sammanhang och platser för tidigare CSO utvärderingar. Utvärderingen hade två övergripande syften. För det första att få en bättre förståelse för hur det civila samhällets organisationer delta i den politiska dialogen - strategier de använder, relevans och effektiviteten i deras politiska arbete, och begränsande och möjliggörande faktorer som påverkar deras arbete. Dels att analysera olika utvecklingsstrategier partner support - både när det gäller deras effektivitet (transaktionskostnader inblandade) och i termer av deras effektivitet - i syfte att göra stödet till detta område mer effektivt.

PDF image