Sida's publications 2014

 • 2014-10-15

  Mid-Term Review of Sweden’s Support to Transparency International Cambodia - Final Report

  Author: Ali Dastgeer and Jups Kluyskens Series: Serier – Sida Decentralised Evaluations (Sida Review) Description: 2014:42 Sida Decentralised Evaluation / Den halvtidsöversyn av det svenska stödet till Transparency International Kambodja (TIC) bedömer relevans, effektivitet, effektivitet, genomslag och hållbarhet TIC: s verksamhet i Kambodja under ...

 • 2014-10-14

  Development Trends - SEPTEMBER 2014

  Author: Paul Dover Description: INCREASING ENGAGEMENT OF MEN AND BOYS FOR GENDER EQUALITY / Utvecklingssamarbetet har ett ökat fokus om jämställdhet mellan könen i syfte att förbättra kvinnors samt flickors missgynnade position och status. Fokus ligger främst på kvinnor och flickor som mål grupper, samtidigt som jämställdhetsintegrering är den ...

 • 2014-10-08

  Water and Sanitation 2013 - Improving the human right to clean water and basic sanitation

  Description: Portfolio Overview / Tillgång till rent dricksvatten och sanitet är avgörande inte bara för människors hälsa och välbefinnande, utan också för fattigdomsbekämpning och ekonomisk utveckling. Sverige främjar effektiv, rättvis och hållbar vattenanvändning och förvaltning som samt förbättrad tillgång till grundläggande sanitet och ...

 • 2014-10-08

  Trade 2013 - An important link in development

  Description: Portfolio Overview / Handel bidrar till den ekonomiska utvecklingen, som är en av hörnstenarna för utveckling och fattigdomsbekämpning. När ett land saknar förutsättningar såsom politisk stabilitet, rättsstaten och infrastruktur är det svårt att dra nytta av de möjligheter frihandeln medför. Sverige bidrar till det internationella Aid ...

 • 2014-10-08

  Private sector development 2013

  Description: Portfolio Overview / En väl fungerande privat sektor, marknader och institutioner är viktiga för en hållbar ekonomisk tillväxt som inkluderar de fattiga. Utan tydliga lagar och förordningar, kommer fattiga människors verksamhet strävanden missgynnas. Sida betalade ut 489 Mkr under 2013 för att skapa förutsättningar för en växande och ...

 • 2014-10-08

  Health 2013

  Description: Portfolio Overview / Hälsa är viktigt i utvecklingssamarbetet som en mänsklig rättighet, utan även som en investeringar för ekonomisk tillväxt. Tyngdpunkten för Sidas hälsostöd ligger på att stödja utveckling av hälsovård för fattiga kvinnor och barn i ordning att minska mödra-och barnadödligheten samt att stärka fattiga kvinnors och ...

 • 2014-10-08

  Gender Equality 2013 - Mainstreaming gender equality and women’s rights

  Description: Portfolio Overview / Jämställdhet är en mänsklig rättighet och en förutsättning för fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling. Jämställdhet uppnås när kvinnor och män, flickor och pojkar, har lika rättigheter, villkor, möjligheter och makt att forma sina egna liv och påverka samhället. Som en av tre tematiska prioriteringar för ...

 • 2014-10-08

  Energy 2013 - Increased access to sustainable energy

  Description: Portfolio Overview / Idag lever fortfarande 1,3 miljarder människor utan tillgång till el. Nästan 3 miljarder människor är beroende av ved, kol, träkol eller animaliskt avfall för matlagning och uppvärmning. Fattigdomsbekämpning kan inte uppnås utan en ökad tillgång till bättre och moderna energitjänster för grundläggande mänskliga ...

 • 2014-10-08

  Education 2013 - Improved access to quality education

  Description: Portfolio Overview / Utbildning spelar en grundläggande roll i mänsklig, social och ekonomisk utveckling. Sverige har ett särskilt mål för att förbättra tillgången till utbildning av god kvalitet med fokus på flickors utbildning, förbättrad läsning och räkning, stärkt nationella offentliga utbildningssystem och inkluderande ...

 • 2014-10-08

  Democracy, Human Rights and Public Administration 2013

  Description: Portfolio Overview / Demokrati och de civila och politiska rättigheter är avgörande för att ge människor som lever i fattigdom och under förtryck med röst och val för att förbättra deras levnadsvillkor - och för att hävda sina ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Demokrati och mänskliga rättigheter är en av de tre tematiska ...

Visar 41 av 50 av totalt 127