Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Tillsammans bidrar vi till en bättre värld

Sida är Sveriges biståndsmyndighet. Vi arbetar för att minska fattigdom och förtryck i världen. I samarbete med organisationer, myndigheter och företag investerar vi i en hållbar utveckling för alla människor.

Detta bidrog du till genom utvecklingssamarbetet 2021

6,3 miljoner människor fick tillgång till vatten genom soldrivna vattenpumpar

12 000 etiopiska flickor som utsatts för kvinnlig könsstympning fick vård

300 000 personer fick rättslig rådgivning och vägledning i Mali

Så fungerar biståndet

Du som bor eller är verksam i Sverige är med och bidrar till det statliga biståndet. Syftet är att vi tillsammans ska minska världens fattigdom.

En kvinna står böjd över en planta på ett fält i Östtimor. Hon planterar mangrove.

Aktuellt

Nu drar ett nytt skolår igång för svenska elever. Att få gå i skolan är en självklarhet i Sverige, men är inte möjligt för alla barn och ungdomar i fattiga länder. Att inte få gå i skolan hindrar människor från att ta sig ur fattigdom.

Publicerad 8/17/2022

Pressmeddelande

Katastrofstöd till Bangladesh efter översvämningar

I mitten av juni drabbades nordöstra Bangladesh av den tredje stora översvämningen på kort tid och drygt tre miljoner människor bedöms vara i behov av humanitärt stöd, enligt FN. Översvämningarna beskrivs som de värsta på 20 år. Biståndsmyndigheten Sida ger akut humanitärt stöd till de värst drabbade, som mat och andra livräddande insatser.

Publicerad 7/5/2022

Pressmeddelande

Stöd till jordbävningsdrabbade i Afghanistan

Den kraftiga jordbävningen i östra Afghanistan i förra veckan har drabbat befolkningen hårt, med många döda och skadade, och många hus har helt eller delvis förstörts. Biståndsmyndigheten Sida ger nu ett stöd på fem miljoner kronor till Norska Flyktingrådet, NRC, som ska gå till att ge drabbade kontantstöd, till skydd och husrum för hemlösa och till vatten och sanitet.

Publicerad 6/28/2022

Nyhet

Sida sätter fokus på globala utvecklingsfrågor i Almedalen

Sida arrangerar tre seminarier om högaktuella frågor under Almedalsveckan 3-6 juli. Följ gärna Sidas seminarier online och vårt arbete i Almedalen via sociala medier.

Publicerad 6/27/2022

Viktiga frågor för utvecklingssamarbetet

Sida arbetar inom många olika tematiska områden världen över. Detta är några av de viktigaste.

Demokrati

Fattigdom handlar inte bara om brist på mat, vatten och tak över huvudet – utan också om brist på inflytande över politiska beslut och makt över sitt eget liv. Därför är mänskliga rättigheter och demokrati det område som Sida satsar mest på.

Jämställdhet

Jämställdhet handlar om alla människors lika rätt, men är också en förutsättning för att kunna utrota fattigdomen i världen. För Sida är jämställdhet en prioriterad fråga som finns med i nästan alla insatser.

Miljö och klimat

Människor som lever i fattigdom är för sin försörjning ofta direkt beroende av naturresurser. Därför ska ett miljö- och klimatperspektiv genomsyra alla Sidas insatser, inom alla sektorer.

Berättelser om biståndet

René och Maria i byn Corma i Bolivia

Jämställdhet och stärkt produktion går hand i hand

När jordbrukarfamiljer och småföretagare blir mer jämställda blir de också mer produktiva. Men den största vinsten är att familjen blivit mer sammansvetsad av det delade ansvaret, säger persikoproducenterna Maria och René Sandoval i Bolivia.

Kvinna i palestina

Goda vattengrannar bidrar till fred

Vatten och naturtillgångar är omstridda resurser i Mellanöstern. Här arbetar organisationen EcoPeace med samarbeten över landgränserna för att förbättra miljön och samtidigt bidra till fredsbyggandet. Med stora drömmar, engagemang och uthållighet påverkar de både politiken och människors tankegångar.

Samarbeten inom utvecklingssamarbetet

Är du verksam inom civilsamhället, offentlig sektor, näringslivet eller universitet finns möjlighet att samarbeta med Sida. Vi har ett stort antal samarbetspartner – både i Sverige och i våra samarbetsländer.

Civilsamhället och organisationer

En stor del av svenskt bistånd går till det civila samhället och organisationer som bedriver utvecklingssamarbete med lokala samarbetspartner i samarbetsländer.

Multilaterala organisationer

Genom det multilaterala samarbetet bidrar Sida till en positiv utveckling för människor som lever i fattigdom inom Sveriges prioriterade tematiska områden, även i länder där Sverige inte har ett bilateralt samarbete.

Forskare och universitet

Sida samarbetar med universitet, ministerier och forskningsråd i låginkomstländer. Syftet är att öka ländernas möjligheter att själva bedriva forskning som bekämpar fattigdom.

Offentlig sektor

Som svensk myndighet finns stora möjligheter att bidra till utveckling i Sidas samarbetsländer. Syftet är att stärka och bygga upp myndighetens motpart i ett samarbetsland.

Näringsliv

Sida ingår partnerskap med företag och näringslivsorganisationer som bidrar till ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling.