Student med böcker i Tanzania.

Student med kurslitteratur i Tanzania.

Foto: Victor Brott

engagera dig

Sidas stipendier och praktikprogram

Publicerad: 16 juni 2009 Uppdaterad: 4 september 2015

Sida finansierar fyra olika stipendier; Sidas resestipendium, Minor Field Studies (MFS), Linnaeus-Palme och Athena. Även om Sida bekostar dessa stipendier handläggs samtliga av Universitets- och högskolerådet, där du också finner mer information om de olika ansökningsprocesserna. Dessutom finns ett journaliststipendium som söks genom Hiertanämnden.

Sidas resestipendium

Sidas resestipendium stängt för ansökningar 2016

På grund av omdisponering av Sidas budget är det tyvärr inte möjligt att söka Sidas resestipendium under 2016.

Sidas resestipendium riktar sig till studenter och nyutexaminerade vid högskolan som blivit antagna till obetald praktik inom internationella organisationer, till exempel FN:s och EU:s institutioner. Stipendiet syftar till att främja intresset hos yngre akademiker att i framtiden söka tjänster inom internationella organisationer som arbetar med frågor som berör det svenska utvecklingssamarbetet.

Minor Field Studies

Minor Field Studies (MFS) ett Sida-finansierat program som riktar sig till studenter på högskolans grundutbildningsnivå. Programmets syfte är att ge svenska studenter möjligheter att skaffa sig kunskap om utvecklingsländer och utvecklingsfrågor. Instrumentet för detta är ett resestipendium för en mindre fältstudie under minst 8 sammanhängande veckor som underlag för en C- alt. D-uppsats eller examensarbete på motsvarande nivå.

Några av de studenter som genomfört sitt MFS-uppdrag återfinns sedan i Sidas Alumni-program, där de har i uppdrag att berätta om sina erfarenheter när de är åter i Sverige. Läs mer om Alumni-programmet  och hur man kontaktar studenterna.

Linnaeus-Palme

Linnaeus-Palme är ett Sida-finansierat utbytesprogram för lärare och studenter inom högskolan. Den första delen, Linnaeus, gör det möjligt för svenska lärare och studenter att arbeta respektive studera i länder där utbytet och antalet stipendier annars inte är så stort. Den andra, Palme, erbjuder lärare och studenter i utvecklingsländer att komma till Sverige. Syftet är att stärka svenska lärosätens samarbete med universitet i utvecklingsländer för att öka de globala kontakterna inom högskolevärlden.

Athena

Under 2016 kan du inte söka bidrag inom Athena. Detta på grund av en omdisponering av Sidas budget.

Athenaprogrammet ger elever, lärare, skolledning och annan pedagogisk personal inom gymnasial yrkesutbildning möjlighet till utbyten med utvecklingsländer. Programmet, som finansieras av Sida, ska även öka förståelsen för andra kulturer och för frågor som rör biståndsverksamhet.

Universitets- och Högskolerådet (UHR) arbetar på Sidas uppdrag med utbyten och stipendieprogram och informerar om programmen på sin webbplats.

Journaliststipendier

Sida erbjudet även journalister att söka stipendium för studier i områden som berör svenskt utvecklingsarbete. Syftet är att erbjuda en möjlighet att besöka utvecklingsländer och öka sin kunskap om utvecklingsfrågor och biståndsverksamhet. Varje stipendium uppgår till högst 30 000 kronor och det söks genom Hiertanämnden.

Praktikantprogrammet

Genom praktikantprogrammet kan unga svenskar, som hunnit skaffa sig lite arbetslivserfarenhet och som är intresserade av utvecklingsfrågor, få möjlighet att höja sin internationella kompetens på plats i ett utvecklingsland. Praktiken ska pågå under minst fem månader varav minst fyra månader i ett utvecklingsland. Praktikantprogrammet administreras av Universitets- och högskolerådet (UHR) på uppdrag av Sida. Forum Syd är en av de organisationer som deltar i programmet och som har uppdraget att vidareförmedla praktikantschabloner till övriga deltagande organisationer. Tips från dessa tillsammans med andra hittar du här.

Praktikprogram för ST-läkare

Genom ett samarbete med Centrum för allmänmedicin  kan ST-läkare under tre månader praktisera i ett låginkomstland som del i specialisttjänstgöringen. Syftet är att bredda kunskapen och förtrogenheten med stora och viktiga sjukdomar som tuberkulos, malaria, HIV samt att öka förståelsen och intresset för internationellt arbete.

Under Engagera dig finner du länkar och tips till flera andra organisationer där du kan söka stipendier eller göra praktik.

Forskningssamarbete

Söker du information om forskningssamarbete finns det att hitta på sidaresearch och samarbete med forskare och universitet


Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän