Liberia

Sverige och Sida bidrar till att främja ett långsiktigt hållbart nyttjande av skog som bidrar till att trygga utsatta människors möjligheter att försörja sig.

Foto: Anders Hansson

Lantbruk & livsmedelsäkerhet

Skogsbruk

Uppdaterad: 12 december 2014

Drygt 90 procent av de cirka 1,2 miljarder människor som lever i extrem fattigdom är beroende av vad skogen ger för sin försörjning. Med bistånd från bland annat Sida ökar deras möjligheter att bruka skogarna på ett sätt som också främjar en långsiktig ekonomisk utveckling.

Världens skogar är oskattbara resurser för oss alla. På senare tid har skogens betydelse för att dämpa globala klimatförändringar uppmärksammats. Skogarna bidrar också till att reglera och rena vattenflöden, hindra jorderosion och förse oss med allehanda nyttigheter som mat och mediciner.

Skogarnas betydelse för produktion av timmer och pappersmassa är väl känd i ett land som Sverige, där en stor del av exportinkomsterna kommer från skogen. Men det finns ett stort antal människor världen över för vilka det kan vara en fråga om överlevnad att ha tillgång till en skog. Det gäller särskilt dem som lever i regioner med utbredd fattigdom.

Många av dem har levt i skogarnas närhet i generationer, utan att för den skull någonsin ha haft någon formell ägande- eller nyttjanderätt till de naturtillgångar de har brukat. I stället avgör sedvanerätten vem som har rätt att hämta virke, bedriva jakt, samla föda, leta bränsle, hämta vatten eller samla foder till boskapen. En typ av viktiga skogsområden är de s.k. Mangroveskogarna i tropiska länders kustområden. De är oerhört betydelsefulla som resiliens* och förhindrande av kusterosion, samtidigt som de bidrar till näringsproduktionen då de är födelseplatser för de flesta av de kustnära fiskarterna. För dem som har tillgång till lite åkermark kan skogen vara en extraresurs att ta till ifall skörden skulle slå fel.

För att bruket av skogar och andra naturresurser ska kunna ligga till grund för en ekonomisk utveckling krävs att brukarna får avsättning för det de samlar in, tillverkar eller lagar till.

Stöd till hållbar förvaltning på lokal nivå

Sida bidrar till att främja ett långsiktigt hållbart nyttjande av skog, vilket gör det lättare för utsatta människor att försörja sig på skogens resurser i ett längre perspektiv. Stödet går främst till hållbar skogsproduktion vilket även omfattar politik, administration, styrning och utbildning.

Flera av de program som Sida stöder handlar om att decentralisera förvaltningen av skogsresurserna, vilket omfattar såväl lagar och riktlinjer som dialog med ansvariga myndigheter och beslutsfattare. Ett lokalt, gemensamt ansvar för naturtillgångar i kombination med ett småskaligt brukande, där byborna själva beslutar om reglerna för brukandet, har i många fall visat sig vara ett framgångsrikt sätt att hållbart utnyttja skogens resurser. Samtidigt gynnar det fattiga människor som är beroende av skogen för sitt uppehälle.

Ett tecken på skogarnas betydelse för klimatet är för övrigt att världens rika länder numera betalar för att resurssvaga länder ska hejda avskogningen. Sida är bland annat delaktig i det globala initiativet REDD som ska minska klimatförändringarna genom att få länder att minska sin skogsavverkning med hjälp av ekonomiska incitament.

Stöd till myndigheter och institutioner

Dessutom stödjer Sida både internationella och nationella organisationer som kan främja ekonomisk utveckling i Sveriges samarbetsländer. Det kan handla om globalt påverkansarbete eller insatser i det aktuella området.

* Resiliens är ett systems långsiktiga förmåga att klara av förändring och vidareutvecklas.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän