Två män med Röda Korset västar och motorcyklar står på en dammig grusväg i en by på kongolesisk landsbygd, de tittar in i kameran.

För att kunna utföra skyddsarbete bland internflyktingar på den kongolesiska landsbygden krävs motorcykel för att nå ut i de väglösa landskapen. Röda Korsets verksamhet, här i norra Kivu, stöttas av Sida.

Foto: Peter Lundberg, Sida

humanitärt bistånd

Sidas humanitära bistånd

Publicerad: 15 maj 2014 Uppdaterad: 19 januari 2017

Humanitärt bistånd inbegriper både materiellt stöd och skyddsinsatser för människor som drabbas i katastrofsituationer. Stödet vägleds av internationell humanitär rätt och humanitära principer. I Sidas humanitära bistånd ingår också att arbeta för att förebygga nya katastrofer, och för att integrera jämställdhetsperspektivet i alla insatser.

Humanitärt bistånd har som mål att rädda liv, lindra nöd och upprätta värdighet för människor som drabbas i väpnade konflikter, naturkatastrofer eller andra katastrofsituationer. Humanitära biståndsinsatser inbegriper ofta två delar: materiellt bistånd och skydd. Det materiella stödet utgörs till exempel av livsmedel, näringstillskott, husrum, vatten, sanitetsanläggningar och sjukvård. Skyddsinsatser kan till exempel innebära att få bli registrerad som flykting, men också utbildning om rättigheter och folkrättsskyldigheter.

Vägledande principer

Det humanitära biståndet utgår i stor utsträckning från folkrätten och dess främsta syfte är att avhjälpa akut nöd. I regel innebär det att det humanitära biståndet upphör när den omedelbara nöden har lindrats. Sidas humanitära stöd vägleds av de humanitära principerna:

  • Humanitet: Mänskligt lidande bör avhjälpas varhelst det uppstår.
  • Opartiskhet: Det humanitära biståndet ska utgå från nödlidande människors behov, utan åtskillnad avseende kön, etnicitet, religion eller politisk åskådning.
  • Neutralitet: Det humanitära biståndet och de som genomför stödet får inte ta ställning i väpnad konflikt där en humanitär biståndsinsats genomförs.
  • Oberoende: Det humanitära biståndet ska vara oavhängigt från icke-humanitära hänsyn.

Ett jämställt perspektiv

Traditionellt har det humanitära biståndet inte tagit hänsyn till flickors, pojkars, kvinnors och mäns olika behov vid kriser. Till exempel så utsätts flickor i högre grad för könsbaserat våld i samband med väpnade konflikter, medan pojkar i högre grad tvångsrekryteras till gerillagrupper och miliser.

Vi säkerställer att alla humanitära insatser stödda av Sida integrerar jämställdhetsperspektivet och speglar alla människors olika behov och förutsättningar. Särskild prioritering ges till förebyggande arbete och skydd mot könsbaserat våld i humanitära insatser med utgångspunkt i internationell humanitär rätt.

Synergier med det långsiktiga utvecklingssamarbetet

Det humanitära biståndets främsta uppgift är att rädda liv och lindra nöd i katastrofsituationer. Men det är också viktigt att arbeta för att stärka människors och samhällens förmåga att skydda sig mot och återhämta sig ifrån kriser och katastrofer. Detta är främst en uppgift för utvecklingssamarbetet, men vi arbetar också aktivt för att stärka synergier mellan det humanitära biståndet och utvecklingssamarbetet.

Många av våra humanitära insatser inkluderar därför analyser och åtgärder för katastrofförebyggande arbete och tidig återhämtning efter att en katastrof skett. Läs mer om insatser före och efter katastrofen.

Sidas humanitära bistånd 2016

• Sveriges sammantagna humanitära bistånd uppgick under 2016 till 6,5 miljarder kronor varav cirka 3,6 miljarder utgick från Sida.

• Sverige var därmed den sjunde största bilaterala humanitära givaren efter USA, Tyskland, Storbritannien, Japan, Norge och Förenade Arabemiraten.

• Det humanitära biståndet bidrog till att ge skydd och stöd till människor som drabbats av naturkatastrofer och väpnade konflikter i 56 länder och regioner. De humanitära kriser som mottog mest stöd för humanitär verksamhet var konfliktrelaterade flykting- och internflyktingkriser i Sahel-regionen, Syrien, Sydsudan, Jemen, Irak och DR Kongo.

 

 

Kanaler för Sidas humanitära bistånd 2016

label shortlabel value valuetype highlight
Multilaterala organisationer, t.ex UNDP, UNHCR, UNICEF, OCHA, UNRWA och FAO. FN-organ 51 %  
Civilsamhällesorganisationer, t.ex Norska Flyktingrådet, Läkare utan gränser och Rädda Barnen. NGO:s 25 %  
Rödakorsrörelsen Röda Korset 20  
Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) Myndigheter 4

 

Sidas humanitära bistånd fördelat på regioner 2016

label shortlabel value valuetype highlight
Afrika Afrika 49 %  
Mellanöstern och Nordafrika (MENA) MENA 31 %  
Asien Asien 14  
Latinamerika Latinamerika 4  
Europa Europa 2  

Sidansvarig: Avdelningen för Asien, Mellanöstern och humanitärt bistånd

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän