Leverans med paket från UNHCR till flygplats i Goma, Demokratiska Republiken Kongo.

Leverans med paket från UNHCR till flygplats i Goma, Demokratiska Republiken Kongo.

Foto: cc Julien Harneis

pågående humanitära kriser

Vårt humanitära stöd i Demokratiska republiken Kongo

Publicerad: 13 oktober 2015 Uppdaterad: 5 april 2016

Väpnad konflikt, akut undernäring, epidemier och plötsliga naturkatastrofer är fyra typer av kriser som alla drabbat en stor del av Demokratiska republiken Kongo under de senaste åren. Sida ger humanitärt stöd till landet genom både FN och samarbetsorganisationer.

Enligt FN:s uppskattning av behoven, den så kallade Humanitarian Needs Overview, beräknas att ca en fjärdedel av DRK:s 70 miljoner invånare är drabbade på ett eller annat sätt av någon pågående kris. Det absoluta flertalet av dessa är kvinnor, barn och gamla. FN:s humanitära responsplan riktar in sig mot drygt fem miljoner personer. Sammanlagt är 10 procent av DRKs befolkning i behov av humanitärt bistånd. Årets appell är på 690 miljoner USD, vilket är samma belopp som 2015.

En stor del av de humanitära behoven I DRK kan ledas tillbaka till folkmordet I Rwanda 1994. Konflikten i Rwanda ledde till att stora mängder flyktingar tog sig till DRK. Konflikten lever kvar och flera grupper har plockat upp vapen och utför våldshandlingar mot civila. Många barn tvångsrekryteras in i grupperna. I de östra delarna av landet är situationen särskilt svår för kvinnor och barn. Sexuellt våld är vanligt och mödradödligheten en av de högsta i världen. Skyddsfrågor kommer därför att fortsätta att vara centrala för humanitärt stöd till landet genom Sida.

Förutom extrem fattigdom och långdragna konflikter med stora behov som konsekvenser är delar av landet utsatt för återkommande naturkatastrofer som översvämningar, starka vindar och jordskred. Översvämningar mellan november 2015 och januari 2016 har drabbat 555 000 personer. Bristfällig social service som sjukvård från staten och fattiga förhållanden innebär också att en fjärdedel av befolkningen är utsatt för epidemier. Ett begränsat ebola-utbrott drabbade landet under 2014.

Det finns inga fullständigt tillförlitliga system för att hämta in statistik och analysera information om personer som tvingats lämna sina hem. I början på 2016 beräknas antalet internflyktingar till 1,6 miljoner personer, varav 150 000 nyligen drivits på flykt i östra Kongo. Samtidigt har 900 000 personer återvänt till sina ursprungsorter under de senaste 18 månaderna. Civila värdsamhällen är nästan alltid först med att svara mot personer som tvingats på flykt. Den höga fattigdomsgraden innebär att kapaciteten för värdsamhällen är låg och att personer på flykt medför svåra försörjningsmöjligheter. De inhemska organisationerna har varit väldigt svaga och har ibland blivit motarbetade av den egna staten. Stödet från bland annat Sverige till den gemensamma FN-ledda humanitära fonden (CHF) har möjliggjort att flera lokala organisationer har kunnat växa och utvecklas.

I de områden i DRK där befolkningen utsatta för humanitära kriser till följd av epidemier (kolera, mässling, malaria), bristande matsäkerhet och undernäring beräknas cirka 40 procent av barnen vara kroniskt undernärda. Över en miljon personer bor i områden där behoven av matbistånd är akut.

Sidas stöd i DRK

I den humanitära responsplanen prioriteras bland annat stärkande av skydd för civilbefolkning, tillgång till mat och basservice och bidragandet till minskade sjukdoms- och dödstal till följd av akut undernäring. Sverige och Sida har aktivt arbetat för att aktörer och program i landet skall genomgå gendergranskning.

Sidas humanitära stöd till DRK uppgick under 2015 till 216 miljoner svenska kronor. Det innebar att Sverige var en av de 4 största givarna i landet. Sverige var även den näst största givaren till den gemensamma humanitära fonden (CHF), dit 40 procent av det totala stödet gick till. Under 2016 uppgår det planerade svenska stödet till 164,5 miljoner svenska kronor. Detta belopp kan dock komma att ändras beroende på utvecklingen.

Trots att de humanitära behoven är fortsatt väldigt stora i landet har resultat nåtts genom åren. Unicef rapporterar att dödligheten för barn under 5 år har minskat med 30 procent sedan 2007. Vidare har 4,5 miljoner människor nåtts av humanitär assistans.

För det fortsatta arbetet kommer Sverige att stötta initiativ som syftar till att koppla samman utvecklingsprogram med humanitära insatser och återuppbyggnadsansatser i krisrespons. Positiva exempel där utvecklingsstöd minskat de humanitära behoven finns, t.ex. inom hälsa och sysselsättningsprogram.

Exempel på aktiviteter genom Sidas samarbetspartners är Läkare utan gränsers (MSF) insatser på hälsområdet med både primärvård och nutritionsprogram. Läkare utan gränser har också en bevakningsmekanism för att upptäcka epidemier. Stöd till program som arbetar med undernäringsproblematiken ges också via Action contré le faim (ACF) och Norwegian Refugee Council (NRC). Sida stödjer insatser riktade mot skyddsfrågor genom Internationella röda kors kommittén (ICRC), Oxfam GB, Rädda barnen och Svenska röda korset (SRC).

Genom FNs humanitära samordningsorgan OCHA stödjer Sida den humanitära responsen i sin helhet, samt stödjer lokala och internationella organisationer genom stöd till landfonden CHF.


Sidansvarig: Avdelningen för Asien, Mellanöstern och humanitärt bistånd

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän