Barnmorska lyssnar på gravid kvinnas mage.

På vårdcentralen Aziz Khan i Laghmanprovinsen arbetar barnmorskan Saidda Wafa. Sida stödjer Svenska Afghanistankommittén som utbildar barnmorskor i regionen.

Foto: Malin Hoelstad

pågående humanitära kriser

Vårt humanitära stöd i Afghanistan

Publicerad: 13 oktober 2015 Uppdaterad: 5 april 2016

Afghanistan har under flera decennier varit drabbat av långdragna och komplexa kriser, med stor humanitär nöd som konsekvens. I princip alla delar av samhället är drabbade och Afghanistan rankar väldigt lågt i nästan alla nyckelkategorier för utveckling

I Afghanistan är 8.2 miljoner människor i behov av akut humanitärt bistånd. Av dessa utgör kvinnor och barn 6.8 miljoner. Förutom effekter av konflikter förstärks sårbarheten för den drabbade befolkningen av brister i grundläggande sjukvård och annan samhällsservice. I Afghanistan går det 10 000 patienter per medicinsk personal. På grund av kvinnors brist på tillgång till sjukvård är den siffran hela 30 000 kvinnor per medicinsk personal.

Den långdragna konflikten har också lett till att miljontals afghaner flytt sina hem och nu lever som internflyktingar på andra platser i landet, eller som flyktingar utomlands. På grund av den intensifierade konflikten ökade antal människor på flykt inom och utom Afghanistan under 2014 med 70 procent. Utöver alla egna svårigheter att hantera är landet också numera mottagare av flyktingar från Waziristan i norra Pakistan.

Afghanistan är också drabbat av återkommande naturkatastrofer, som jordbävningar, översvämningar, jordskred och extrem kyla.  

Enligt en nationell undersökning 2013 behöver nästan 1,2 miljoner barn under fem år behandlas för akut undernäring årligen. Mer än sju miljoner människor är i behov av humanitär hjälp i Afghanistan. Samtidigt räknar man i den av FN upprättade humanitära strategiska responsplanen (SRP) att man kommer att nå knappt 4 miljoner av dessa. Konfliktområden och otillgänglig terräng gör att den humanitära responsen inte når ut till alla områden där behoven finns. Humanitär personal har också vid flera tillfällen varit utsatta för riktade attacker.

I responsplanen lyfts de människor som drabbats av konflikten, naturkatastrofer, undernäring och de som tvingats på flykt som särskilt prioriterade grupper. Av de områden som prioriteras lyfts matsäkerhet och nutrition, hälsa och säkerhet som särskilt viktiga.

Trots de framsteg som skett i Afghanistan på områden som tillgång till hälsovård, utbildning och inom mödradödlighet, lever miljontals människor i ett livshotande tillstånd.

Sidas stöd till Afghanistan

Sidas stöd under föregående år riktades främst till insatser med flera områden, med aktiviteter inom sektorerna matsäkerhet, vatten och sanitet, skydd, hälsa och koordinering. Sverige har en lång historia av stöd till Afghanistan och fortsätter att vara en av de stora givarna. Sverige är också en av de största givarna till den humanitära landfonden (Common Humanitarian Fund Afghanistan), där Sverige också sitter med i den rådgivande styrgruppen.

För det kommande stödet kommer Sida att fokusera på de behov som identifierats i den av FN antagna planen för humanitär respons. Det innebär att personer drabbade av konflikt och matosäkerhet, undernärda barn och flyktingar kommer att prioriteras. Även om vissa framsteg på jämställdhetsområdet kvarstår det som en stor utmaning. Fortsatt kommer Sida att arbeta med insatser riktade mot kvinnor och andra marginaliserade grupper.

Genom Sidas samarbetspartners kommer insatser att genomföras inom många områden. Exempel på dessa är mat- och nutritionsinsatser i Ghor och Samangan, skydd, faciliteter och juridiskt stöd för människor på flykt, hälsoprogram och stöd via den humanitära landfonden. 


Sidansvarig: Avdelningen för Asien, Mellanöstern och humanitärt bistånd

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän