En solcellsdriven varmvattenberedare monteras på ett tak till ett bostadshus i Cape Town.

Samtliga Sidas insatser ska genomsyras av ett miljö- och klimatperspektiv. Bilden visar en solcellsdriven varmvattenberedare monteras på ett tak till ett bostadshus i Cape Town.

Foto: Nic Bothma/EPA/Scanpix

våra verksamhetsområden

Miljö och klimat

Publicerad: 15 maj 2014 Uppdaterad: 14 juni 2016

Människor som lever i fattigdom är ofta direkt beroende av naturresurser som skogar, mark, vattendrag och hav och drabbas därför särskilt hårt av miljöförstöring och klimatförändringar. Därför kan satsningar på miljö- och klimatsmart utveckling bidra till att människor kan ta sig ur fattigdomen.

En ökning av den globala temperaturen, stigande havsnivåer, försurning av oceanerna samt andra effekter av klimatförändringen påverkar tättbefolkade kustområden samt lågtliggande kustländer där många av de minst utvecklade länderna finns och inkluderar små önationer. Många samhällens överlevnad och planetens biologiska stödsystem är i fara om utvecklingen fortsätter i linje med den nuvarande.

Forskning visar att fyra av nio planetära gränserna redan har överskridits och dessa innefattar gränserna för klimat och förlusten av biologisk mångfald inklusive utrotning av arter. Överskridning av en gräns innebär att man överutnyttjar en resurs så att den inte hinner eller får svårt att återhämta sig. Jämför man detta med privatekonomi kan man säga att om en person använt upp alla sina besparingar och tillgångar så har han/hon ingen buffert att leva på utan blir väldigt sårbar.

All mänsklig verksamhet, även människor i den rika världen, är beroende av ekosystem och dess tjänster såsom tillgång till rent vatten, ren luft, matjord för matproduktion, insekter för pollinering av växter till mat, skydd, lekplatser för fisk, kustskydd och för att stabilisera klimatet.

Miljöförstörelse och klimatförändringar har större påverkan på människor som lever i fattigdom då de själva har små möjligheter att påverka sin situation. De är ofta direkt beroende av de lokala ekosystemen, bor ofta i de sämsta miljöerna och har oftast begränsade möjligheter till alternativ inkomst om/när ekosystemen kollapsar. Därtill är fattiga människor mer utsatta och känsliga för effekterna av klimatförändring (både torka och översvämningar där fattiga i städerna är mer utsatta för översvämningar till följd av avsaknad av tillgänglig mark) och de har färre valmöjligheter än människor med en högre inkomst. Miljömässig hållbarhet är en förutsättning för en hållbar ekonomisk utveckling, demokratisk utveckling, ett jämlikt samhälle, för fattigdomsminskning och för att nå målet med de globala målen.

Ett integrerat miljö- och klimatperspektiv är ett av fem perspektiv den svenska regeringen beslutat att Sidas verksamhet ska byggas på, och genomsyras av.

Politisk prioritering

Regeringen avser lansera ett nytt policyramverk för biståndet under 2016, som ska ersätta den biståndspolitiska plattformen.

Sverige och Sida har gått i bräschen för att föra upp frågorna om miljö och hållbar utveckling på den globala agendan. Genom att arbeta för att ge marginaliserade grupper möjlighet att delta och utkräva ansvar vid planering, beslut och genomförande av miljö- och klimatinsatser har deras mänskliga rättigheter stärkts och processerna har bidragit till utvecklandet av demokratiska strukturer. Särskilt viktigt är det att involvera kvinnor som aktörer i processerna, då de ofta har en central roll i familjers försörjning och förvaltningen av naturresurser på lokal nivå.

Ett miljö- och klimatperspektiv ska dessutom genomsyra alla Sidas insatser, inom alla sektorer. Insatserna bedöms både utifrån hur de påverkas av miljö- och klimatförändringar, och hur de kan bidra till en miljömässigt hållbar utveckling. De förväntade utvecklingsmöjligheterna vägs mot riskerna för negativ miljöpåverkan. Olika målkonflikter som kan uppstå ska identifieras och synliggöras, och förslag på hur de ska hanteras på bästa sätt tas fram.

För att kunna hantera gränsöverskridande miljö- och klimatfrågor krävs samarbete mellan olika aktörer på såväl global, regional, nationell som lokal nivå. Utgångspunkten för Sidas arbete med hållbar utveckling är att stärka ländernas egen kapacitet och förmåga, och skapa ett starkt ägarskap hos beslutsfattare på olika nivåer. Det är viktigt med stöd till en bredd av aktörer såsom myndigheter som enskilda organisationer, andra givare och internationella organ samt samverkan med näringsliv och forskning.

Ökad jämställdhet för ett bättre klimat

Världsnaturunionen, IUCN, är en utpräglad naturvårdsorganisation med ett allt starkare fattigdoms- och rättighetsperspektiv. Sida ger kärnstöd till IUCN 2013–2016 om totalt 120 miljoner kr. IUCN sammanställer och tillhandahåller vetenskapligt baserad kunskap om världens natur exempelvis Röda Listan över hotade arter, och är drivande inom globala policy-processer som klimatkonventionen och konventionen om biologisk mångfald. IUCN arbete med naturresursförvaltning inkluderar även att stärka människors möjligheter till inkomster från resurserna.

Sida stödjer också IUCN regionalt i Afrika och Asien inom integrerad vattenresurshantering, skogsförvaltning och kustzonsförvaltning där IUCN har bidragit till bättre samarbete och samordning mellan olika aktörer på olika nivåer. IUCN:s arbetar även med jämställdhet då de till exempel bidragit till ett påtagligt förbättrat jämställdhetsperspektiv för nationella klimatanpassningsstrategier i Afrika.

Så arbetar Sida med klimat och miljö

Sidas stöd till klimat och miljö innefattar allt från forskning till småskaliga gräsrotsprojekt. I Georgien till exempel, har 40 000 frivilliga genom ett Håll Georgien Rent-projekt städat ett område på 600 hektar mark. Hanteringen av utsläpp och avfall har stora brister i Georgien. Därför stödjer Sida organisationer som arbetar för att öka förståelsen och skapa opinion för miljömässigt hållbar avfallshantering.

Sida stödjer även Forskning för mer hållbart jordbruk, CGIAR, för att bland annat hitta mer torkresistenta och klimatanpassade grödor samt bättre utnyttja vattenresurser. Ett resultat från denna forskning är en ny risplanta, ”Scuba ris”. Denna risplanta klarar av översvämningar, som oftast är en följd av klimatförändringarna.  Plantan skickar nämligen upp ett skott ovanför vattenytan och får på så sätt sol och luft, därav scuba-namnet.

Fler resultat hittar du under resultat för miljö och klimat.

Sidas arbete med miljömässigt hållbar utveckling:

Under 2014 bidrog Sida med 1,95 miljarder kronor i klimatfinansiering. Sveriges totala stöd var nästan 2,1 miljarder. 

Åren 2009-2013 bidrog Sverige med mer än 15 miljarder kronor i klimatstöd till utvecklingsländer. Under perioden 2015-2018 med 4 miljarder till Gröna klimatfonden, vilket gör Sverige till största givare per capita.

Genomförandeplan för Sidas arbete med miljömål 2016-2019


Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän