En solcellsdriven varmvattenberedare monteras på ett tak till ett bostadshus i Cape Town.

Samtliga Sidas insatser ska genomsyras av ett miljö- och klimatperspektiv. Bilden visar en solcellsdriven varmvattenberedare monteras på ett tak till ett bostadshus i Cape Town.

Foto: Nic Bothma/EPA/Scanpix

våra verksamhetsområden

Miljö och klimat

Publicerad: 15 maj 2014 Uppdaterad: 5 juni 2014

Människor som lever i fattigdom är ofta direkt beroende av naturresurser som skogar, mark, vattendrag och hav och drabbas därför särskilt hårt av miljöförstöring och klimatförändringar. Därför kan satsningar på miljö- och klimatsmart utveckling bidra till att människor kan ta sig ur fattigdomen. Miljö och klimat är en av regeringens tre prioriteringar inom det svenska utvecklingssamarbetet.

Miljö- och klimatförändringar påverkar mest människor som lever i fattigdom som själva har små möjligheter att hantera dessa. Fattiga människor som bor i slumområden eller i avlägsna områden på landsbygden är särskilt utsatta för effekterna av föroreningar och utarmning av ekosystem. Klimatförändringarnas effekter ökar dessutom sårbarheten hos människor som lever i fattigdom och påverkar redan i dag deras utvecklings- och försörjningsmöjligheter.

Satsningar på miljö- och klimatinsatser kan bidra till hållbar utveckling på många olika sätt. Förbättrad hantering och förvaltning av naturresurser och ekosystem, samt tillgång till energi kan t.ex. ge fattiga människor bättre försörjningsmöjligheter och ökade inkomster. Minskade föroreningar, tillgång till rent vatten och ren luft kan förbättra människors hälsa och möjligheter att ta sig ur fattigdomen.

Sverige och Sida har gått i bräschen för att få upp frågorna om miljö och hållbar utveckling på den globala agendan. Genom att arbeta för att ge marginaliserade grupper möjlighet att delta och utkräva ansvar vid planering, beslut och genomförande av miljö- och klimatinsatser har deras mänskliga rättigheter stärkts och processerna har bidragit till utvecklandet av demokratiska strukturer. Särskilt viktigt är det att involvera kvinnor, som ofta har en central roll i familjers försörjning och förvaltningen av naturresurser på lokal nivå, som aktörer i processerna.

Regeringen har i den biståndspolitiska plattformen satt upp ett särskilt delmål för förbättrad miljö, begränsad klimatpåverkan och stärkt motståndskraft mot miljöpåverkan, klimatförändringar och naturkatastrofer. För att kunna nå delmålet ses följande fem resultat som särskilt viktiga:

 • Stärkt motståndskraft mot miljöpåverkan, klimatförändringar och naturkatastrofer, samt minskad påverkan på miljö och klimatKlimatproblemet behöver angripas från flera håll samtidigt. Det krävs förebyggande åtgärder i form av utsläppsbegränsningar, anpassning och katastrofriskreducering. För att undvika farliga klimatförändringar behöver alla länder och samhällen ställa om till en koldioxidsnål hållbar ekonomisk utveckling som samtidigt främjar utvecklingsmöjligheter och fattigdomsbekämpning. Utsläppsreduceringar gör att framtida skador minskas eller helt undviks och därmed till ett minskat behov av anpassningsåtgärder. Sida stödjer anpassningsåtgärder bland annat inom områden som vattenförsörjning, fiske, jord- och skogsbruk, infrastruktur och energi.
 • Förstärkt institutionell kapacitet inom miljöförvaltande och miljörelaterade institutioner
  Den institutionella kapaciteten inom miljöförvaltande och miljörelaterade institutioner är ofta svag i Sidas samarbetsländer, vilket resulterar i miljöförstöring och en förvärrad situation för många människor som lever i fattigdom. Genom samarbete med olika aktörer stödjer Sida kapacitetsutveckling, inklusive utveckling av lagar och regelverk samt verktyg för uppföljning, övervakning och tillsyn inom institutioner, folkvalda församlingar och politiska aktörer. Olika aktörers förmåga till nationell samverkan stärks, t.ex. för att förbättra länders förutsättningar att leva upp till målsättningar inom de internationella miljökonventionerna.
 • Hållbara städer
  Världens städer står inför enorma demografiska, miljömässiga, ekonomiska, sociala och rumsliga utmaningar. Urbaniseringen är en stark utvecklingskraft och sex av tio personer i världen förväntas bosätta sig i tätorter år 2030. Hållbara städer kan främjas t.ex. genom effektivt och miljövänligt resursutnyttjande med hjälp av ny teknik, återvinning, tillgång till förnyelsebar energi, förbättrad kemikaliehantering och hållbar vattenanvändning. Stärkt kapacitet för stadsplanering och hållbar stadsutveckling är viktigt för att kunna bidra till hållbara städer.
 • Förbättrad tillgång till hållbara energialternativ
  Nästan var femte person på planeten saknar fortfarande tillgång till elektricitet. Mer än dubbelt så många, nästan tre miljarder människor, är beroende av ved, träkol, torkad djurspillning eller kol för matlagning och uppvärmning. Detta är ett stort hinder för att utrota fattigdomen och bygga gemensamt välstånd. Sida bidrar till att fattiga människor får ökad tillgång till förnybar energi, att sprida användningen av teknik som kan minska utsläppen av växthusgaser, samt att öka energieffektiviseringen.
 • Hållbar förvaltning av ekosystem och hållbart nyttjande av ekosystemtjänster
  Världens ekosystem och deras tjänster, så som rent vatten, mat och energi måste skyddas. Motståndskraftiga ekosystem och biologisk mångfald bevarar framtida utvecklingsmöjligheter, samt motverkar och lindrar naturkatastrofer som översvämningar, jordförstöring och torka. Sida stödjer en utveckling mot mer produktiva, hållbara och resurseffektiva jordbruks-, skogsbruks- och fiskesystem. Detta bidrar bland annat till hållbar användning av ekosystemtjänster, minskade utsläpp av växthusgaser, minskad avskogning samt förbättrade förutsättningar för inkomst, ökad sysselsättning och förbättrad hälsa hos människor som lever i fattigdom.

Politisk prioritering

Ett miljö- och klimatperspektiv ska dessutom genomsyra alla Sidas insatser, inom alla sektorer. Insatserna bedöms både utifrån hur de påverkas av miljö- och klimatförändringar, och hur de kan bidra till en miljömässigt hållbar utveckling. De förväntade utvecklingsmöjligheterna vägs mot riskerna för negativ miljöpåverkan. Olika målkonflikter som kan uppstå ska identifieras och synliggöras, och förslag på hur de ska hanteras på bästa sätt tas fram.

För att kunna hantera gränsöverskridande miljö- och klimatfrågor krävs samarbete mellan olika aktörer på såväl global, regional, nationell som lokal nivå. Utgångspunkten för Sidas arbete med hållbar utveckling är att stärka ländernas egen kapacitet och förmåga, och skapa ett starkt ägarskap hos beslutsfattare på olika nivåer. Stöd till såväl myndigheter som enskilda organisationer är därför viktigt. Samarbete med andra givare och internationella organ är också viktigt, liksom samverkan med näringsliv och forskning. 

Sidas arbete med miljömässigt hållbar utveckling:

År 2012 användes cirka 1,9 miljarder kronor av biståndet genom Sida till insatser med huvudsakligt syfte att främja miljö och hållbar utveckling.

Ytterligare cirka 5,5 miljarder kronor användes för insatser vars delmål var att främja miljö och hållbar utveckling.

Cirka 2,4 miljarder av biståndet som kanaliserades genom Sida 2012 klassades som klimatfinansiering.

 

 


Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning

 • tip a friend
 • share
Tipsa en vän