Philipina Gwaka på förlossningskliniken. Hon är barnmorska och ansvarig för förlossningskliniken samt World Lung Foundations kontaktperson för det Sidastödda projektet.

Sida prioriterar insatser för att ge människor i fattiga länder tillgång till hälso- och sjukvård.

Foto: Petter Bolme/Global Reporting

våra verksamhetsområden

Hälsa

Publicerad: 15 maj 2014 Uppdaterad: 6 april 2016

Hälsa är en mänsklig rättighet men också en förutsättning för utveckling. Det finns ett starkt samband mellan minskad fattigdom och investeringar i hälsa. En god hälsa är en förutsättning för att enskilda människor ska kunna förbättra sina livsvillkor. En förbättrad hälsa bidrar också till social utveckling och ekonomisk tillväxt eftersom människor kan delta aktivt i samhället.

Människors hälsa runtom i världen har förbättrats de senaste decennierna. Barna- och mödradödligheten sjunker och medellivslängden ökar. Dock finns fortfarande stora hälsoutmaningar i låg- och medelinkomstländerna. Sida satsar ungefär 1,5 miljarder kronor varje år för att människor i fattiga länder ska få tillgång till hälso- och sjukvård.

I världens fattigaste länder dör människor fortfarande i hög utsträckning av infektionssjukdomar som hiv och aids, malaria och tuberkulos. Men andelen i befolkningen som drabbas av livsstilsrelaterade, så kallade icke-smittsamma sjukdomar, till exempel hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och cancer ökar samtidigt. Det innebär en dubbel sjukdomsbörda för hälso- och sjukvården i många låg- och medelinkomstländer och det är en utmaning som vi måste arbeta mer med i framtiden.

Kvinnor och barns hälsa, med fokus på sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), är prioriterade områden för Sidas hälsobistånd. Bland annat satsar Sida på att ge kvinnor i samarbetsländerna bättre och säkrare mödravård.

Sida ger även stöd till nationella hälsosystem, vilket gör att sjukvård blir tillgänglig för den fattiga delen av befolkningen. Bland annat stödjer Sida The Health Nutrition and Population Sector Programme (HNPSP2) i Bangladesh, som är ett av världens största hälsosektorprogram samt hälsosektorn i Zambia, med särskilt fokus på förbättring av mödra- och barnhälsa.

Påverkansarbete är en viktig del av hälsosamarbetet inom områden som kan uppfattas som kontroversiella, och Sida ger t.ex. stöd till organisationer som arbetar för tillgång till säkra aborter, unga människors sexuella rättigheter och hälsa samt hbtq-rättigheter. 

Samtidigt är det viktigt att arbeta förebyggande med alla faktorer som påverkar människors hälsa och välbefinnande. En viktig folkhälsofråga är att öka tillgången till rent vatten och sanitet och att förbättra kunskapen om hygien. Andra grundläggande frågor för människors hälsa är livsmedelsförsörjning och miljö som har en stark inverkan på människors hälsa.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän