I Moldavien arbetar vi för mänskliga rättigheter i samarbete med UNDP

I Moldavien arbetar vi för mänskliga rättigheter i samarbete med UNDP

Foto: UN Women

Exempel på samarbete med UNDP

Arbete för mänskliga rättigheter i Moldavien

Uppdaterad: 27 juni 2014

Sveriges utvecklingssamarbete utgår både från ett rättighetsperspektiv och fattiga människors perspektiv på utveckling. Men hur gör man för att garantera att de mänskliga rättigheterna verkligen tas till vara i praktiken? Vad innebär ett rättighetsperspektiv? I Moldavien pågår ett pilotprojekt för att just säkerställa att mänskliga rättigheter tillämpas i praktiken.

Våren 2009 initierade Sida och FN:s utvecklingsprogram, UNDP, ett samarbete för att arbeta i närmare i fält för att få ett rättighetsperspektiv att genomsyra verksamheten.  Frågan om intresse för att ingå ett sådant närmare partnerskap gick till respektive landteam för tre  länder: Moldavien, Bangladesh och Mocambique. Såväl Sidas som UNDPs landteam för Moldavien visade stort intresse och därför valdes Moldavien till första pilotland.  I Moldavien valde man en reform som Sida finansierar och UNDP och UN Women genomför tillsammans med den moldaviska regeringen: Integrated Local Development Program.

Praktisk tillämpning av ett rättighetsperspektiv

Syftet med reformen är decentralisering, en förstärkt regional och kommunal kapacitet och ökat lokalt självstyre. För att säkerställa att mänskliga rättigheter tas till vara använder man sig av en relativt ny metod, Human Rights Based Approach.

 - Human Rights Based Approach, HRBA, består av fyra principer: deltagande, icke-diskriminering, transparens och ansvarsutkrävande, säger Lina Stenberg på svenska ambassaden i Moldavien. Målet är att alla delar ska finnas med i reformen. I praktiken kommer troliga resultat av tillämpningen av HRBA innebära att kvinnor och utsatta minoriteter får ökat inflytande i kommunfullmäktige, och att romska barn får samma tillgång till skolgång som andra barn, trots att decentraliseringsreformen väntas innebära att många små skolor kommer att flyttas och slås ihop till större skolor.

Projektet innebär att alla delar av reformen har inslag av HRBAs fyra principer. Ett av projektets viktigaste produkter hittills är en studie som identifierar vilka grupper som är särskilt utsatta, hur de kan komma att påverkas av reformen. Studien är en viktig utgångspunkt inför planeringen av den kommande decentraliseringen, då det är viktigt att särskilda, riktade insatser sätts in så att dessa grupper inte blir ytterligare diskriminerade.

Nästa steg blir när det moldaviska parlamentet väntas anta en strategi för hur decentraliseringsreformen kommer att se ut. Utkastet till den strategin har ”HRBA-säkrats”, och under 2010 kommer separata strategier för decentraliseringen av olika samhällssektorer, exempelvis utbildning att arbetas fram. 

UNDP är FN:s största biståndsprogram, och Sverige är en av de största givarna.  


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän