Tara Banu, mjölkproducent i Bangladesh, har fått stöd i form av mikrolån. Bangladesh är ett av de länder där Sverige ska fördjupa och förstärka sitt engagemang.

Tara Banu, mjölkproducent i Bangladesh, har fått stöd i form av mikrolån. Bangladesh är ett av de länder där Sverige ska fördjupa och förstärka sitt engagemang.

Foto: Anders Gunnartz

Det här är svenskt bistånd

Sveriges biståndsländer

Uppdaterad: 30 november 2016

Det svenska biståndet ska koncentreras till färre länder för att öka kvaliteten och effektiviteten i biståndet. Dessa är de länder som Sverige ger bistånd till, och hur mycket de tio största länderna fick 2015.

Länder med vilka Sverige ska bedriva långsiktigt utvecklingssamarbete

Sverige bedriver ett långsiktigt utvecklingssamarbete med länder som utvecklas i positiv demokratisk riktning, där det svenska samarbetet är väl etablerat och bedöms ha ett mervärde. I dessa länder finns det en stabil struktur för fördjupat samarbete på lång sikt och alla länder har en strategi med tydliga prioriteringar för att minska fattigdom, som vi stödjer. Fokus ligger på att stärka institutionerna så att de kan tillgodose mänskliga rättigheter, stärka demokratin och öka jämställdheten.

Det är viktigt att staten balanseras av ett civilt samhälle som granskar makthavarna och utkräver ansvar.  Det svenska biståndet innefattar därför såväl stöd till regeringen och statliga institutioner som stöd till alternativa kanaler som enskilda organisationer. Förutsättningarna i det enskilda landet avgör hur balansen däremellan fördelas.

De här länderna ska Sverige bedriva ett långsiktigt utvecklingssamarbete med. 

Afrika: Burkina FasoEtiopien, Kenya, Mali, Moçambique, Rwanda, Tanzania, Uganda, Zambia

Asien: Bangladesh, Kambodja, Myanmar

Latinamerika: Bolivia 

Länder i konflikt- och/eller postkonfliktsituation med vilka Sverige ska bedriva utvecklingssamarbete

Svenskt utvecklingssamarbete har ett starkt fokus på fred och säkerhet. Vi stödjer därför fredsskapande insatser i länder som är eller har varit i konflikt, bland annat genom humanitärt bistånd och insatser för återuppbyggnad. I den här kategorin finns länder där rättssäkerheten ofta är dålig och grundläggande mänskliga rättigheter inte efterlevs.

Eftersom det är svaga stater där regeringen inte alltid har formulerat någon strategi för fattigdomsbekämpning arbetar vi i stället mer med FN-systemet och aktörer inom det civila samhället. Målet är att stödja förutsättningarna för fred och skapa trygghet. Fokus ligger på grundläggande insatser för att stärka demokratin och de mänskliga rättigheterna, utbildning och hälsa. Där det är möjligt försöker vi också alltid att stärka en fungerande marknad så att människor får möjlighet att försörja sig.

Vårt stöd går till de här länderna där det råder konflikt eller nyligen har varit konflikter. 

Afrika: DR Kongo, Liberia, Somalia, Sudan, Sydsudan

Asien: Afghanistan

Mellanöstern: Irak, Västbanken-Gaza

Latinamerika: Colombia, Guatemala 

Länder i Östeuropa med vilka Sverige ska bedriva reformsamarbete

Målen med stödet till länderna i kategori 3 är att underlätta närmandet till EU, stärka demokratin och bidra till en rättvis och hållbar utveckling. Det skapar förutsättningar för att minska fattigdomen.

Fokus ligger starkt på demokrati och mänskliga rättigheter och på miljö och hållbar samhällsbyggnad. Vi bidrar till att bygga upp institutioner och förvaltningar och skapar kapacitet för olika nationella system, som exempelvis skatteuppbörd. Svenska myndigheter och organisationer deltar i stor utsträckning i reformsamarbetet.  

Insatserna följer ländernas behov och de prioriteringar som gäller för det svenska biståndet som helhet; demokrati och mänskliga rättigheter, miljö och klimat  och jämställdhet och kvinnors roll i utvecklingen.

De här länderna i Östeuropa bedriver Sverige reformsamarbete med.

Albanien, Bosnien-Hercegovina, Georgien, KosovoMoldavien, Serbien, Turkiet, Ukraina, Vitryssland

Länder där Sverige ska bedriva demokrati- och MR-främjande insatser i alternativa former

En mindre del av det bilaterala utvecklingssamarbetet går till odemokratiska länder. Här är insatserna fokuserade på att utveckla demokrati och mänskliga rättigheter.

De största samarbetsländerna

Av budgeten för biståndet, biståndsramen, går ungefär hälften till bilateralt samarbete. Länder i Afrika dominerar listan över de länder som får mest stöd. Nedan listas Sveriges tio största bilaterala samarbetsländer och hur mycket som betalades ut under 2015:

Tanzania

844 000 000 kr

Afghanistan

828 000 000 kr

Mozambique

760 000 000 kr

Kenya

512 000 000 kr

Somalia

505 000 000 kr

Kongo, Demokratiska Rep

426 000 000 kr

Palestina

416 000 000 kr

Zambia

413 000 000 kr

Uganda

327 000 000 kr

Etiopien

263 000 000 kr

Siffror ur Sidas Fickfolder 2015


Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän