Sjutton personer i affärskläder poserar för en gruppbild.

Swedish Leadership for Sustainable Development samlat på Sida i maj 2015.

Foto: Johanna Hanno

utvecklingsfinansiering

Swedish Leadership for Sustainable Development

Publicerad: 10 december 2013 Uppdaterad: 11 februari 2016

Swedish Leadership for Sustainable Development är ett nätverk som består av ett tjugotal ledande företag och tre expertorganisationer med svensk koppling. Nätverket, som samordnas av Sida, har blivit ett forum för värdefullt lärande och en plattform för nya partnerskap, konkreta projekt och samverkansmodeller för minskad fattigdom och hållbar utveckling.

FNs nya, globala mål för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals, SDG) samlar olika aktörer kring utvecklings- och hållbarhetsfrågor på ett tydligare sätt än någonsin tidigare. Morgondagens lösningar för att minska fattigdom handlar därför alltmer om att bygga partnerskap som involverar såväl stater som näringsliv och det civila samhället. Redan idag står den privata sektorn för den största delen av investeringarna i världens låg- och medelinkomstländer. Ett engagerat näringsliv som tar långsiktigt ansvar är därmed avgörande för att skapa jobb, stärka marknader och bygga hållbara samhällen.

Som en del av Sidas utveckling och anpassning till en förändrad omvärld vill myndigheten vara en relevant partner för det svenska näringslivet och bidra till att verksamheter och investeringar gör skillnad för människor som lever i fattigdom och utsatthet. 

Den 13 maj 2013 bildades Swedish Leadership for Sustainable Development, ett nätverk av drygt tjugo ledande företag och expertorganisationer med svensk koppling. I nätverket utbyter medlemmarna kunskap och erfarenheter, samtidigt som nya samarbetsprojekt initieras och drivs igenom. Nätverket samordnas av Sida men bygger på företagens eget ledarskap och engagemang för hållbarhetsfrågor.

I samband med antagandet av SDG enades nätverkets medlemmar kring ett gemensamt åtagande att – genom sina kärnverksamheter och i samarbete med andra - bidra till uppfyllandet av SDGs genom att:

  • Minska miljöpåverkan och använda resurser på ett effektivare sätt
  • Skapa jobb med anständiga villkor 
  • Bekämpa korruption och oetiskt uppförande 

Nätverksmedlemmarna ser arbetet för jämställdhet och jämlikhet som förutsättningar för hållbar utveckling. Därtill erkänns användandet av informations- och kommunikationsteknologier och innovativa finansieringslösningar som oerhört viktiga verktyg för att åstadkomma positiv förändring.

Exempel på projekt inom nätverket är t.ex. en större satsning kring yrkesutbildning i ett antal afrikanska länder och ett gemensamt projekt kring minskad vatten- och kemikalieanvändning i textilbranschens produktionsled. Nätverket har även gjort inspel till förhandlingarna inför utformandet av den globala utvecklingsagendan post 2015, där särskilt antikorruption och vikten av näringslivets aktiva deltagande för hållbar utveckling har lyfts. En gång per år träffas hela nätverket på VD-nivå för att utvärdera arbetet som skett under året och sätta ramar och riktlinjer för nästa verksamhetsår.

Genom Swedish Leadership vill de medverkande företagen och organisationerna visa ledarskap för hållbar utveckling i praktisk handling– inte minst när det gäller partnerskap mellan det offentliga och det privata. Nätverket vill sprida detta sätt att samarbeta över sektors- och branschgränser och inspirera andra globala aktörer att bygga liknande partnerskap. Därtill vill Swedish Leadership också utmana företag världen över att flytta fram sina positioner inom hållbarhetsarbete och i konkret handling bidra till genomförandet av den nya utvecklingsagendan.

För mer information, vänligen kontakta: sleaders@sida.se


Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän