En textilarbeterska i textilfabrik, hon sitter vid ett bort, bild tagen rakt framifrån, hon tittar in i kameran. I bakgrunden syns andra arbeterskor.

I Bangladesh samarbetar H&M, Sida och ILO för att yrkesutbilda anställda och chefer inom textilindustrin, vilket innefattar arbetsmiljö- och rättighetsfrågor. H&M och Sida samarbetar genom nätverket Swedish Leadership for Sustainable Development.

Foto: GMB Akash

arbetssätt och metoder

Vårt arbete med utvecklingsfinansiering

Uppdaterad: 2 november 2016

För att utrota fattigdomen i världen och skapa en hållbar utveckling behövs mer pengar än vad biståndet kan bidra med. I Sverige har Sida fått i uppdrag av regeringen att hitta fler möjliga aktörer som kan samarbeta för en hållbar global utveckling.

År 2015 antog FN de Globala målen, som ersatte de tidigare millenniemålen. Det finns beräkningar som visar att det med tillgängliga medel går att utrota den extrema fattigdomen till år 2030. Men för att det ska kunna ske, och för att alla de nya utvecklingsmålen ska kunna finansieras, räknar FN med att det behövs ungefär 30 000 miljarder kronor årligen fram till 2030 – en summa som vida överstiger all världens bistånd. Därför har det blivit nödvändigt att identifiera andra finansieringskällor – och samordna dessa. Detta nya angreppssätt har kommit att få samlingsnamnet Utvecklingsfinansiering.

I Sverige har Sida fått uppdraget av regeringen att utveckla nya innovativa former för utvecklingsfinansiering, och 2014 startades därför ett nytt fyraårigt program för ändamålet. Målet är att hitta fler möjliga aktörer som kan samarbeta för en global utveckling och mobilisera mer resurser så att vi kan bidra till att öka takten på fattigdomsbekämpningen i världen. Detta innebär bland annat att vi nu söker samarbeten med nya aktörer, till exempel pensionsinstitutioner, företag och filantroper.

Det innebär inte att Sida ska finansiera annan verksamhet, utan om att samarbeta där intressen sammanfaller. De nya samarbetena får varken vara marknadsstörande eller strida mot EU:s regler om statsstöd. Utgångspunkten för Sida är alltid det traditionella biståndet, ODA, (Official Development Assistance).

Nio delprojekt

Vårt program inom utvecklingsfinansiering inbegriper nio projekt:

Partnerskap med den amerikanska biståndsmyndigheten USAID
Det långsiktiga målet med partnerskapet med den amerikanska biståndsmyndigheten USAID är att utnyttja vetenskapligt beprövade produkter eller modeller för att lösa utvecklingsproblem. Inom ramen för projektet finns bland annat fyra utlysningsprogram, så kallade Challenge Funds, där entreprenörer eller andra aktörer kan söka stöd för idérika lösningar.

Power Africa
Projektet Power Africa initierades av USAID och har som målsättning att fördubbla tillgången till el i Afrika söder om Sahara på tio år. Projektet väntas bidra till minskad fattigdom eftersom den ekonomiska tillväxten ökar när fler människor får tillgång till elektricitet.

Swedish Leadership for Sustainable Development
Swedish Leadership for Sustainable Development är ett nätverk som består av ett tjugotal ledande företag med svensk koppling som arbetar för ett gott ledarskap inom hållbar utveckling och med en ambition att bidra till att minska fattigdom. I nätverket, som samordnas av Sida, utbyter medlemmarna erfarenheter och initierar nya projekt. 

Garantiprojektet
Sida har en statlig garantiram på 10 miljarder kronor för att minska risker för privata bankers utlåning till finansiering av projekt som syftar till att minska fattigdom. Garantiprojektet handlar om att se över och ändra rutiner och system för Sidas lån – och garantiverksamhet så att den anpassas bättre till olika biståndsformer.

Institutionellt kapital till infrastruktur i fattiga länder
Genom det här initiativet arbetar Sida tillsammans med andra givare och institutionella investerare för att stimulera bland annat pensionsfonder och försäkringsbolag att bidra till långsiktig utveckling genom att investera i hållbar infrastruktur i Afrika. Sidas flexibla garantiinstrument kommer till god användning i denna process.

Resultatbaserade finansiella ansatser
Projektet handlar om hur Sida kan effektivisera utvecklingssamarbetet genom att betala i efterskott när resultat har uppnåtts istället för att på förhand betala för projektaktiviteter. Samarbetsparten får på så vis större flexibilitet att välja metoder, men samtidigt större ansvar och ett visst risktagande. Med modellen hoppas Sida bidra till att effektivisera system och institutioner i samarbetsländerna.

Innovativ finansiering
Tyngdpunkten i det här projektet ligger på att kartlägga Sidas nuvarande kunskap och kapacitet inom området innovativ finansiering, och att identifiera de olika former av innovativa finansieringslösningar som används på marknaden och se över huruvida de är lämpliga för biståndet.

EU-blending
En allt större del av EU:s biståndsbudget går till så kallad blending, där gåvobistånd kombineras med lån. Biståndskomponenten är viktig för att möjliggöra investeringar där kostnaderna annars skulle bli högre än vad som är hållbart för låntagarna. Genom projektet verkar Sida bland annat för att EU:s blendingmekanismer ska få mer fokus på miljö, jämställdhetsaspekter och sociala frågor.

Sociala trygghetssystem
Projektet syftar till att identifiera metoder och modeller för att stärka offentliga och privata trygghetssystem samt öka kunskapen om dessa. Kollektiva lösningar som till exempel pensioner och försäkringar kan öka den sociala tryggheten och på sikt minska fattigdom. Sociala trygghetssystem har en stark koppling till hållbar ekonomisk tillväxt, eftersom de bland annat kan bidra till att öka skatteintäkter och kapitalackumulation i till exempel fonder.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän