Student med böcker i Tanzania.

Student med kurslitteratur i Tanzania.

Foto: Victor Brott

engagera dig

Sidas stipendier och praktikprogram

Uppdaterad: 24 november 2016

Sida finansierar två olika stipendier; Minor Field Studies (MFS) och Linnaeus-Palme. Även om Sida bekostar dessa stipendier handläggs samtliga av Universitets- och högskolerådet, där du också finner mer information om de olika ansökningsprocesserna. Dessutom finns ett journaliststipendium som söks genom Hiertanämnden.

Minor Field Studies

Minor Field Studies (MFS) ett Sida-finansierat program som riktar sig till studenter på högskolans grundutbildningsnivå. Programmets syfte är att ge svenska studenter möjligheter att skaffa sig kunskap om utvecklingsländer och utvecklingsfrågor. Instrumentet för detta är ett resestipendium för en mindre fältstudie under minst 8 sammanhängande veckor som underlag för en C- alt. D-uppsats eller examensarbete på motsvarande nivå.

Några av de studenter som genomfört sitt MFS-uppdrag återfinns sedan i Sidas Alumni-program, där de har i uppdrag att berätta om sina erfarenheter när de är åter i Sverige. Läs mer om Alumni-programmet  och hur man kontaktar studenterna.

Linnaeus-Palme

Linnaeus-Palme är ett Sida-finansierat utbytesprogram för lärare och studenter inom högskolan. Den första delen, Linnaeus, gör det möjligt för svenska lärare och studenter att arbeta respektive studera i länder där utbytet och antalet stipendier annars inte är så stort. Den andra, Palme, erbjuder lärare och studenter i utvecklingsländer att komma till Sverige. Syftet är att stärka svenska lärosätens samarbete med universitet i utvecklingsländer för att öka de globala kontakterna inom högskolevärlden.

Journaliststipendier

Sida erbjudet även journalister att söka stipendium för studier i områden som berör svenskt utvecklingsarbete. Syftet är att erbjuda en möjlighet att besöka utvecklingsländer och öka sin kunskap om utvecklingsfrågor och biståndsverksamhet. Varje stipendium uppgår till högst 30 000 kronor och det söks genom Hiertanämnden.

Praktikantprogrammet

Genom praktikantprogrammet kan unga svenskar, som hunnit skaffa sig lite arbetslivserfarenhet och som är intresserade av utvecklingsfrågor, få möjlighet att höja sin internationella kompetens på plats i ett utvecklingsland. Praktiken ska pågå under minst fem månader varav minst fyra månader i ett utvecklingsland. Praktikantprogrammet administreras av Universitets- och högskolerådet (UHR) på uppdrag av Sida. Forum Syd är en av de organisationer som deltar i programmet och som har uppdraget att vidareförmedla praktikantschabloner till övriga deltagande organisationer. Tips från dessa tillsammans med andra hittar du här.

Praktikprogram för ST-läkare

Genom ett samarbete med Centrum för allmänmedicin  kan ST-läkare under tre månader praktisera i ett låginkomstland som del i specialisttjänstgöringen. Syftet är att bredda kunskapen och förtrogenheten med stora och viktiga sjukdomar som tuberkulos, malaria, hiv samt att öka förståelsen och intresset för internationellt arbete.

Under Engagera dig finner du länkar och tips till flera andra organisationer där du kan söka stipendier eller göra praktik.

Forskningssamarbete

Söker du information om forskningssamarbete finns det att hitta på samarbete med forskare och universitet

Sidas resestipendium

Sida hade tidigare ett resestipendium som riktade sig till studenter och nyutexaminerade som blivit antagna till obetald praktik inom internationella organisationer. För närvarande är det inte möjligt att söka Sidas resestipendium.

Athena

Athenaprogrammet ger elever, lärare, skolledning och annan pedagogisk personal inom gymnasial yrkesutbildning möjlighet till utbyten med utvecklingsländer. För närvarande kan du inte söka bidrag inom Athena.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän