Christina Danielsson

Christina Danielsson arbetar med aktörssamverkan på svenska ambassaden i Peking

Foto: Margareta Wennlund/Sida

Anställda berättar

Aktörssamverkan i Kina

Uppdaterad: 2 juli 2014

Ambassadsekreterare Christina Danielsson arbetar på den svenska ambassaden i Peking med att utveckla aktörssamverkan.

Vad är det som gjort att du personligen valt att arbeta med globalt utvecklingssamarbete?

 -  Mitt intresse för Östeuropa i kombination med erfarenheter av arbete som valövervakare  gjorde att jag sökte en tjänst på Sida för 13 år sedan. Därefter har jag haft möjlighet att arbeta med flera regioner och se en stor bredd av Sidas verksamhet. Det har varit mycket intressant och förstås utvecklande på det personliga planet. 

Hur ser förtroendet för Sverige ut i Kina? Hur ser Kina på aktörssamverkan? 

 - Det är e n stor fråga, säger Christina.  Generellt tror jag man kan säga att relationerna mellan Sverige och Kina är goda. Det finns breda kontaktytor – kommersiella förstås, men också relativt omfattande student- och forskarutbyte, och samarbete inom till exempel miljö, kultur och hälsa.

Christina Danielsson berättar vidare att flera bilaterala givare under senare år fasat ut sina utvecklingssamarbeten med Kina och att andra har valt att omvandla sina program till olika former av partnerskap där Kina förväntas bidra finansiellt. Aktörssamverkan kan sägas vara en del av denna trend. Aktörssamverkan bygger också vidare på det som tidigare kallades Kontraktsfinansierat tekniskt samarbete.

 - En viktig skillnad är, påpekar Christina, att aktörssamverkan ska drivas av aktörerna själva, och baseras på ett väl definierat ömsesidigt intresse och delat ansvar. -Det kräver ibland ett ”mind shift” för såväl svenska som kinesiska aktörer och här har vi på Sida en pedagogisk uppgift. Kina har uttryckt intresse av fortsatt samarbete med Sverige, också inom ramen för aktörssamverkan, säger hon. 

Hur går det till att samordna aktörssamverkan på plats i Kina? 

- Det finns som sagt mycket att bygga på och vi märker också ett stort intresse från olika svenska aktörer att samarbeta med Kina inom en rad områden. 
Det praktiska arbetet handlar mycket om att informera svenska och kinesiska aktörer om aktörssamverkan och under vilka förutsättningar Sida har möjlighet att ge bidrag till samarbeten, granska och kommentera projektförslag, i viss mån bistå med förmedling av kontakter (match making) på såväl svensk som kinesisk sida, men också mer konkret med projektberedning.

 Vi på utvecklingssektionen i Peking har ett nära samarbete med kollegorna på Sida i Stockholm och arbetar också integrerat med andra sektioner på ambassaden;  främst med de ekonomiska och politiska sektionerna, fortsätter Christina. 

Ambassaden ansvarar för två viktiga plattformar för aktörssamverkan som delfinansieras av Sida: Centec (som arbetar med miljöteknik och hållbar stadsutveckling) och CSR-centret som arbetar brett med Corporate Social Responsibility- frågor.

Strategin anger två fokusområden för samarbete med Kina: demokratisk samhällsutveckling och mänskliga rättigheter samt miljö och klimat.

 - Inom ramen för aktörssamverkan kan vi också stödja samarbeten inom andra områden där det finns ömsesidigt svenskt och kinesiskt intresse, säger Christina. Så sker till exempel inom hälsa och CSR.

Även om strategin anger att aktörssamverkan ska vara den dominerande samarbetsformen, ges också möjlighet att ge riktat stöd inom de prioriterade områdena. Det sker främst inom området demokratisk samhällsstyrning och mänskliga rättigheter. 

På senare tid har svensk media uppmärksammat att Sverige ”ger bistånd” till Kina – och i vissa fall kritiserat detta. Hur ser du på det?

 - Jag har förståelse för att det kan verka märkligt mot bakgrund av Kinas ekonomiska utveckling och ökande inflytande på den globala arenan, menar Christina Danielsson. Den massmediala bilden är också fokuserad på Kinas ekonomiska framfart. Samtidigt kvarstår stora utmaningar i Kina: stor andel fattiga, stora inkomstskillnader, obalanser mellan stad och landsbygd och mellan olika regioner, en åldrande befolkning, inadekvat hälsovård och socialförsäkringssystem, omfattande miljöproblem m.m. Och underskott när det gäller demokrati och mänskliga rättigheter.

Hon understryker att det naturligtvis är viktigt att tydliggöra hur de svenska medlen används och hur Sidas uppdrag ser ut.  Det handlar inte om bistånd i ”traditionell” mening. Kina är ett av de sju länder där Sida på regeringens uppdrag arbetar med selektivt samarbete. Aktörssamverkan är den dominerande samarbetsformen. Syftet är att bredda kontakterna och involvera fler aktörer i samarbetet.  Biståndet är katalytiskt och bidrar till att skapa plattformar för samarbete och dialog inom områden som är prioriterade för Sverige men också för Kina. Insatserna bygger på en kostnadsdelning med Kina.

Hur tror du att aktörssamverkan kommer att utvecklas? Vilka visioner, förhoppningar och farhågor finns?

- Strategin för Kina löper ut i december 2013. I nuläget vet vi inte hur regeringen ställer sig till en eventuell fortsättning i någon form.  Förhoppningsvis har då de samarbeten och plattformar som Sverige med biståndsmedel bidragit till att etablera eller förstärka fått en solid grund och kan leva vidare av egen kraft. Även om vi nu i Kina har några positiva exempel på självgående samarbeten som har initierats inom ramen för biståndet är det ännu för tidigt att dra några bredare slutsatser huruvida aktörssamverkan varit framgångsrikt i förhållande till de mål som ställs upp i strategin.

 Aktörssamverkan är en intressant samarbetsform med potential att verkligen involvera en mängd olika aktörer – privata såväl som offentliga - och därmed bredda kontaktytorna med de berörda länderna, men det är också viktigt att konstatera att aktörssamverkan är arbetsintensivt. Det handlar om små insatser, ganska ofta aktörer som behöver mycket stöd och det krävs omfattande informationsinsatser, säger Christina Danielsson.

 -  Det är viktigt att vi som arbetar med aktörssamverkansländer dokumenterar resultat och ömsesidiga lärdomar nu när vi har kommit en bit på vägen,  samt att vi förfinar metoder och instrument. Allt i syfte att ha lagt en grund för samarbetsformen aktörssamverkan ifall regeringen beslutar att det är en samarbetsform som ska tillämpas i fler länder, sammanfattar Christina Danielsson.


Sidansvarig: Enheten för kompetensförsörjning

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän