Organisationen Clowner utan gränser på turné i Burma.

Organisationen Clowner utan gränser på turné i Burma.

Foto: Tomas Ohlsson/Clowner utan gränser

ANNAT ENGAGEMANG

Föreningar

Uppdaterad: 20 augusti 2015

Det finns mer än 400 organisationer i Sverige som arbetar med globala frågor. Många arbetar med ett särskilt land eller en region, men det finns även organisationer som fokuserar på en särskild fråga som exempelvis rättvis handel eller mänskliga rättigheter.

Här finner du organisationer som arbetar med internationella frågor, en del i Sverige, en del över världen och en del har samarbeten med liknande organisationer i andra länder. Många av organisationerna har egna utbyten, volontärer och biståndsarbetare. Kontakta respektive organisation om du vill vara biståndsarbetare, volontär eller delta i ett utbyte. Du kan också engagera dig de politiska partierna.

ABC är en svensk biståndsorganisation i Lund. De jobbar med arbete, hälsa och utbildning i Indien och Uganda. De söker aktivister i Öresundsområdet.

Afrikagrupperna är en svensk solidaritetsorganisation som arbetar i Angola, Moçambique, Namibia, Sydafrika och Zimbabwe. Lokala Afrikagrupper finns i 16 städer i Sverige.

Amnesty International är en världsomfattande organisation som arbetar för mänskliga rättigheter. Du kan engagera dig ideellt i Stockholm, Göteborg och Malmö eller över webben.

Attac är ett internationellt nätverk som finns på ett trettiotal orter i Sverige. De jobbar för ekonomisk rättvisa och demokrati och förespråkar bland annat Tobinskatt och skuldavskrivning.

Children's International Summer Villages har internationella läger, utbyten och möten för ungdomar mellan 11 och 20 år. Från 21 års ålder kan du bli ledare. CISV jobbar i 60 länder.

Civis
arbetar för och med ungdomar för fredskultur i Colombia. De har insamlingar, kunskapsutbyten och opinionsbildning. Ungdomar kan delta i deras utbyten.

Clowner utan Gränser. Du kan arbeta ideellt som clown eller sälja clownnäsor. De turnerar på svenska skolor och har besökt bland annat Jordanien, Palestina och Sudan.

Colombianätverket är en ideell organisation som stödjer kampen för fred och rättvisa i Colombia och jobbar för ökad kunskap om Colombia i Sverige.

ECPAT Sverige är en del av ett internationellt nätverk mot barn barnpornografi, trafficking och barnsexturism. Du kan jobba ideellt med Ecpat i Sverige eller på din skola.

Emmaus Björkå är en solidaritetsorganisation som samlar in kläder som de skickar till Angola, Västsahara och flyktingar i Sverige. Emmaus finns i storstäderna, Halmstad och Björkå (Växjö).

Fairtrade är en etisk och social märkning. När du köper rättvisemärkt bidrar du till att odlaren får skäligt betalt för sitt arbete. De har också flera utbildningar.

Fair Action är en ideell förening som arbetar för rättvis handel. De vill visa hur du som konsument, och företag, medvetet kan välja produkter som främjar en rättvis världshandel.


FARR
, Flyktinggruppernas och Asylkommittéernas Riksråd, är ett nätverk som arbetar för flyktingars rättigheter på 15 orter i Sverige. Du kan engagera dig ideellt i FARR.

FIAN, Sverige, Foodfirst Information and Action Network, arbetar för en rättvis global fördelning av livsmedel. De har lokalgrupper i Stockholm, Göteborg och Uppsala och arbetar i 60 länder.

Forum Syd är en partipolitiskt och religiöst obunden biståndsorganisation med runt 160 medlemmar, vilka alla är biståndsaktörer inom det svenska civilsamhället. Forum Syds jobbar för att stärka marginaliserade människor som organiserar sig och hävdar sina rättigheter. Detta görs genom utvecklingsprogram i Belarus, Colombia, Kambodja, Kenya och Somalia, förmedling av utvecklingsbidrag till nära 300 projekt i 70 länder, opinionsbildning, och kapacitetsutveckling.

Framtidsjorden har en praktikantkurs för dig som är 20-30 år i samarbete med Nordens folkhögskola Biskops Arnö. 5-6 månaders praktik ingår i Asien eller Latinamerika med fokus på ekologi.

Fältbiologerna är en ideell förening för ungdomar upp till 25 år som är intresserade av natur och ett hållbart samhälle. De finns i hela landet och har flera internationella utbytesprojekt.

FUF, Föreningen för Utvecklingsfrågor, är en ideell förening som förmedlar praktikplatser på svenska och internationella organisationer och myndigheter. FUF arrangerar också seminarier.

Föreningen SOFIA, är ett paraply för en mångfald projektgrupper i Sverige. Med inspiration ur antroposofin arbetar de med internationellt utvecklingssamarbete tillsammans med lokala organisationer världen över och i Sverige.

Global utmaning
vill förbättra den ekonomiska, sociala och miljömässigt hållbara utvecklingen i världen. De vill skapa nya mötesplatser för kunskap, dialog och debatt mellan olika grupper.

Individuell Människohjälp, IM, är en svensk biståndsorganisation som arbetar i 15 länder i Afrika, Asien, Europa, Latinamerika och Mellanöstern. Du kan åka som volontär om du är 20-30 år.

Ingen Människa Illegal består av asylrättsaktivister i Östersund, Uppsala, Stockholm, Norrköping och Göteborg. Du kan engagera dig lokalt och bidra med mat, fickpengar och sovplats.

IAL
, Internationella Arbetslag, jobbar för fred och internationell solidaritet. Du kan åka på läger 2-4 veckor i Afrika, Asien, Europa, Mellanöstern, Nordamerika och Sydamerika om du är över 18 år.

Internationella Juristkommissionen är en grupp jurister som bevakar mänskliga rättigheter och rättssäkerheten i Sverige, Afrika, Östeuropa och Latinamerika. Studentgrupper finns i flera städer.

International Solidarity Movement, ISM, jobbar med ickevåld i Palestina för att stödja folket. Bygg vägar, delta i demonstrationer, eskortera skolbarn eller bönder. Du bor i ett palestinskt hem.

KFUM Sverige, är en kristen ungdomsorganisation som bland annat har idrotts- och scoutverksamhet. Medlemmar som är 18-30 år kan åka som praktikant under 6 månader till flera länder.

Kristna Fredsrörelsen, KrF, är en ickevåldsorganisation som arbetar för fred, rättvisa och nedrustning. De skickar fredsobservatörer till Mexico, Guatemala och Colombia.

Kristna Studentrörelsen i Sverige, KRISS, är en organisation för kristna studenter. KRISS finns i Göteborg, Lund, Uppsala, Karlstad, Umeå och Stockholm och samarbetar med många länder.

Kvinna till kvinna stödjer kvinnoorganisationer på Balkan, i Kaukasus och Mellanöstern. De vill stärka kvinnors hälsa och stödja dem i kampen för demokrati.

Latinamerikagrupperna, Latinamerikagrupperna samarbetar med latinamerikanska folkrörelser som representerar ursprungsfolk, småbrukare och lantarbetare. Målet är att skapa hållbara, solidariska och demokratiska samhällen genom att påverka system och strukturer. I Sverige arbetar de med politisk påverkan och folkbildning, bland annat genom lokalföreningar. 

LSU, Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer, är en paraplyorganisation för svenska ungdomsföreningar. Du kan söka pengar från Ungdomsfonden för internationella utbyten. 

Läkare Utan Gränser är en humanitär organisation som arbetar med sjukvård i länder drabbade av krig och katastrofer. De har projekt i 80 länder och skickar 95 volontärer från Sverige varje år.

Miljöförbundet Jordens Vänner, MJV, är en partipolitiskt och religiöst obunden förening som genom opinionsbildning verkar för en rättvis fördelning av jordens resurser och hållbar utveckling. 

MyRight, är funktionshinderrörelsens paraplyorganisation för internationellt utvecklingssamarbete. Tillsammans bedriver vi projekt och program i Afrika, Asien, Europa och Latinamerika.

MR-fonden, Frivilligorganisationernas fond för mänskliga rättigheter, arbetar med utbildning och information om mänskliga rättigheter i Sverige, Afrika, Latinamerika och Karibien.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)  fördelar bidrag till projekt i Sverige och utomlands. Organisationer kan till exempel söka pengar och ungdomar kan vara volontärer.

Noaks Ark är en ideell organisation som stödjer hivpositiva. De jobbar med att förebygga spridning av hiv i Sverige och globalt. Du kan jobba som volontär.

Operation Dagsverke är elevernas egen insamlingskampanj. Varje år väljer elever vilket land OD ska stödja. Man anordnar teater, filmvisning och jobb. Våren 2008 går insamlingen till Bolivia.

Palestinagrupperna Sverige, PGS, stödjer det palestinska folkets kamp för självbestämmande och en demokratisk, oberoende stat. PGS jobbar med opinionsbildning på flera orter i landet.

PBI, Peace Brigades International, sänder ut fredsobservatörer för att stödja arbetet med mänskliga rättigheter i Colombia, Guatemala, Indonesien, Mexiko och Nepal.

Peace Quest är en ideell fredsorganisation för unga människor. Peace Quest har kurser i fredlig konflikthantering och internationella utbyten. PeaceQuest finns på flera orter i landet.

PeaceWorks Sweden, tidigare IKU, arrangerar volontärsutbyten för ungdomar mellan 18 och 30 år till Afrika, Asien, Europa eller Latinamerika under en månad till ett år. Du kan arbeta med sociala och ekologiska projekt.

Plan Sverige är en biståndsorganisation med faddrar i 16 länder och barn i 46 utvecklingsländer. Fadderbidragen går till lokala utvecklingsprojekt på gräsrotsnivå.

PMU är ett samarbetsorgan för de 500 pingstförsamlingarnas utvecklingsarbete och katastrofhjälp. PMU deltar i ca 200 projekt i ca 60 länder.

Politiska partier. Du kan engagera dig de politiska partierna och deras respektive ungdomsförbund.

RFSL Ungdom, Riksförbundet För Sexuellt Likaberättigande, arbetar för homosexuella, bisexuella och transpersoners rättigheter. RFSL Ungdom jobbar bland annat med hiv och är för dig under 26 år.

RFSU, Riksförbundet För Sexuell Upplysning arbetar med utbildning och opinionsbildning om sex och samlevnad. De har flera internationella samarbeten. Du kan bli frivillig informatör i Sverige.

Riksidrottsförbundet
 arbetar med att sprida den svenska idrottsmodellen. En självständig, och demokratisk idrottsrörelse med stöd från samhället. De har flera internationella samarbeten.

Rädda Barnens arbete utgår från barnkonventionen och FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Rädda Barnen har kontor utomlands. De har också ett ungdomsförbund, RBUF.

Röda Korset, har lokala föreningar i Sverige som samarbetar med andra länder. De har bland annat utbytesprojekt. De jobbar med rättvis handel och flyktingverksamhet. De har också ett ungdomsförbund, RKUF.

Scout. Samtliga svenska scoutförbund har tillsammans en sajt med information om scouting i Sverige och i världen. Som scout kan du åka på läger och träffa scouter från andra länder.

Sida. Den svenska myndigheten för internationellt utvecklingssamarbete, söker personer till JPO (Junior Professional Officer)- och BBE-tjänster (ett utbildningsprogram).

Svalorna Indien-Bangladesh-sektionen samarbetar med lokala grupper i Indien och Bangladesh med fokus på social mobilisering, demokrati och jordbruksfrågor. I Sverige har de också studiecirklar.

Svalorna Latinamerika-sektionen arbetar i Nicaragua, Bolivia och Peru. Där stödjer de folkliga organisationer och utvecklingsprojekt. I Sverige arbetar Svalorna med informationsspridning.

Svenska Afghanistankommittén, SAK, är en ideell organisation som arbetar i Afghanistan där de stödjer hälso- och utbildningsinsatser. De har också verksamhet i Sverige, till exempel insamlingar.

Svenska FN-förbundet sprider kunskap om FN i Sverige, med fokus på internationellt samarbete för en fredlig och rättvis värld. De har över hundra lokala FN-föreningar och har FN-rollspel.

Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen är Nordens största fredsorganisation. De startade kampanjen mot personminor som ledde fram till ett förbud. Du kan engagera dig i en lokalförening.

Svenska kyrkan internationellt arbete (act alliance), samordnar Svenska kyrkans volontärutbyte. De har verksamhet i Afrika, Asien och Latinamerika, inom hälsovård, utbildning, jämställdhet och mänskliga rättigheter.

Svenska Missionsrådet,
 SMR är en sammanslutning av kristna organisationer i Sverige som samverkar med andra organisationer, både i Sverige och runt om i världen.

Syndikalisterna, SAC, är en fackförening där även studerande och arbetslösa kan vara med. SAC är organiserat i lokala samorganisationer. Ungdomsförbundet heter SUF.

UNF, Ungdomens Nykterhetsförbund, arbetar för att alkohol, narkotika och andra droger inte ska hindra mänsklig välfärd och trygghet. De har samarbeten med systerorganisationer runt om i världen.

Vi Unga består av 150 klubbar i Sverige. Verksamheten består av allt från idrott till trolleri. Du kan också söka bidrag från stat och kommun till din verksamhet.


We Effect (fd Kooperation utan Gränser) jobbar för en rättvis värld fri från fattigdom. De har bistånd i Afrika, Latinamerika, Östeuropa och Asien. De arbetar för ekologisk odling, kooperativ och jämställdhet. 

Världsbutikerna för Rättvis Handel. En världsbutik är en marknadsplats för hantverk och livsmedel från småskaliga producenter i Syd. I Sverige finns omkring 30 världsbutiker.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän