Den samlade panelen vid Sidas seminarium i serien Development Talks på temat mäns och pojkars medverkan i jämställdhetsarbetet.

Foto: Sida

Jämställdhet gör även män lyckligare, starkare och friskare

Uppdaterad: 25 juni 2014

Hur får man män och pojkar att engagera sig i att stärka kvinnor och utveckla jämställda samhällen? Det var det utmanande temat för höstens första Development Talk på Sida. Utan männen stöd riskerar särskilda satsningar på kvinnor att misslyckas.
- Det goda budskapet till männen är att jämställdhet gör dem lyckligare, starkare och friskare, konstaterade Gary Baker, en av talarna.

I en ojämlik värld måste biståndet särskilt uppmärksamma kvinnorna. Men att kvinnor gör framsteg kan upplevas som hotfullt av män i deras närhet, och öka risken för könsbaserat våld och andra trakasserier.  Ett dystert faktum som lett till ett starkare intresse för mansrollen inom biståndsforskningen – varför känner männen sig hotade och hur kan man få dem att stödja istället för att motarbeta en mer jämlik utveckling?

Att ämnet engagerar är tydligt. Sidas heldagsseminarium Work with Men and Boys for Gender Equality and Women´s Empoverment den 16 september lockade 150 deltagare från olika delar av Biståndssverige.

Tim Shand från Sonke Gender Justice Network i Sydafrika inledde med att konstatera att krig och konflikter är en viktig orsak till att män blir mer våldsamma mot sina närstående kvinnor och barn. En enkätundersökning som genomförts bland fattiga familjer i våldsdrabbade områden i Malawi och Demokratiska republiken Kongo visar att både män och kvinnor anser det ingår i mansrollen att fungera som familjeförsörjare och familjens överhuvud samt att vara frisk och sexuellt aktiv. Men när kriget rasar och familjerna tvingas att fly från sina hembyar är det vanligt att mannen förlorar alla dessa positioner. Kvinnorna har ofta lättare än männen att hitta någon form av jobb och tar över rollen som familjeförsörjare. Männen skäms över sin förlorade manlighet och reagerar med våld mot sina närmaste. Omkring hälften av de tillfrågade kvinnorna hade utsatts för våld av sin partner. Många kvinnor hade också utsatts för våldtäkt eller tvingats bevittna sexuellt våld mot någon i deras närhet.

Även barnen drabbas mycket hårt av männens våld. Nära 40 procent av de tillfrågade barnen hade någon gång sett sina mödrar bli misshandlade.  Många, även pojkar, uppgav också att de tvingats till sex av någon man i deras närhet – till exempel en lärare, präst eller granne.

 – Bilden av maskuliniteten formas under barndomen. Pojkar som tvingas se på när deras mödrar och andra kvinnor utsätts för våld, och som själva utsätts för sexuella övergrepp, löper stor risk att själva bli förövare som vuxna, sammanfattade Tim Shand.

Imtiaz Pavel, knuten till MIRROR institute och engagerad FN Partnerskapet Partners for Prevention, berättade en liknande undersökning som genomförts i Bangladesh, Kambodja, Kina, Sri Lanka, Indonesien och Papua Nya Guinea. 

Ungefär hälften av de tillfrågade männen medgav att de hade utsatt sin partner för sexuellt våld och drygt 20 procent att de hade våldtagit sin partner eller någon annan kvinna. Det är oftast unga män som våldtar, och många gör sin sexuella debut i tidiga tonår genom att förgripa sig på en kvinna. De flesta av dessa våldtäktsmän uppgav att de inte hade bestraffats på något sätt för övergreppet.

En närmare analys av materialet visade att våldtäktsmännen ofta hade utsatts för psykiska och fysiska övergrepp som barn och sett sina mödrar bli misshandlade. Många led av depression och missbrukade alkohol. Fattigdom och låg utbildning spelade också in.

Maktlösa män använder våld mot kvinnor för att uppnå en känsla av makt, i samhällen som hyllar tuffhet, manlig sexualitet och manlig dominans över kvinnor, sammanfattade Imtiaz Pavel.

 – Våld mot kvinnor handlar i grunden om ojämlikhet och det viktigaste är vilka normer för samspel mellan könen som finns i samhället. Viktigt är också om mannen utsatts eller exponerats för våld som barn.

Han avslutade med ett positivt budskap: Det går att förhindra våld mot kvinnor, men det krävs kraftfulla insatser. På hans lista fanns bland annat kriminalisering av alla former av våld mot kvinnor, insatser mot övergrepp mot barn samt stöd till en bred samhällsdiskussion kring jämställdhet, en mjukare mansroll och en jämlik sexualitet.

Hur vi är som människor viktigast, inte män eller kvinnor

Jerker Edström, forskare vid Institute for Development Studies  i Sussex, Storbritannien, betonade att patriarkala strukturer och normer om manlig överordning påverkar oss alla – även välvilliga västerländska biståndsarbetare som säger sig vilja motverka våld mot kvinnor.

 – I vår föreställningsvärld handlar det oftast om att få fattiga män från landsbygden i Asien och Afrika att ändra inställning. Vi måste tänka mycket mer sofistikerat än så. Patriarkatet gynnar inte alla män lika mycket och en del män far illa av det. Men de strukturella ojämlikheterna till fördel för männen genomsyrar våra samhällen på alla nivåer. Vi måste inse att vi själva är en del av de maktstrukturer som vi säger att vi vill bekämpa.

Hans råd till åhörarna var att identifiera och öppet ta ställning mot de manliga normer som styr vårt tänkande.

 – Man kanske inte behöver kalla sig feminist för att jobba med jämställdhetsfrågor. Men som jag ser det måste man definitivt ha förstått och tagit avstånd från den ojämlika patriarkala ordningen!

Hur kommer de nya sociala rollerna för män och kvinnor att se ut i ett mindre patriarkalt samhälle, undrade en frågeställare.

Det vet vi inte mycket om, och det behöver vi inte heller grubbla över, menade Jesper Edström.

 – De nya rollerna håller på att formas, av bland annat gay-par som skaffar barn. De tar hand om hemmet, är föräldrar och jobbar utan att det verkar vara svårt. Det är bättre att vi funderar över hur vi vill vara som människor än som män och kvinnor.

Jämställdhetsexperten Gary Baker, chef för organisationen Promundo i Brasilien och en av grundarna till organisationen MenEngage, hade ett positivt budskap till alla män som funderar över varför de ska ge upp sina nuvarande privilegier.

 – Jämställda män är lyckligare, starkare och lever längre – och även deras fruar!

Han har bland annat undersökt vad som utmärker män som har en jämställd attityd och inte accepterar våld mot kvinnor.  Viktiga faktorer är att männen inte utsattes för våld som barn, att de har tagit hand om yngre syskon och har kunskaper om jämställdhet. Vidare är dessa män oftast yngre, har minst gymnasieutbildning, jobbar färre timmar än genomsnittet och har en fru som också yrkesarbetar. 

Gary Baker föreslog strukturinsatser inom främst fyra områden för att motverka våld mot kvinnor och stärka jämställdheten: stöd till omsorgssektorn, bland annat för att få männen att vara med på mödravårdscentralen när familjen ska ha barn, engagera även männen i ekonomiska stödprojekt för kvinnor, jämställdhetsutbildning i skolorna för att ändra könsnormerna samt att arbetet för fred och säkerhet har ett tydligt jämlikhetsfokus.

Insatser för att skapa jobb är också avgörande, slog han fast.

 – Ekonomisk stress på grund av arbetslöshet är en viktig förklaring till både våld mot kvinnor och extremism. Om vi ignorerar detta är vi blinda!

Arbetet med att förändra mansrollen är fortfarande på pilotstadiet. Hur kan man utveckla och bredda de här insatserna var temat för forskaren Dean Peacock, en av grundarna till MenEngage och Sonke Gender Justice Network och rådgivare till FN:chefen Ban Ki-Moon i frågor som rör mäns våld mot kvinnor. Han föreslog bland annat stöd till genomarbetade kampanjer i nationella och lokala media och till lokala myndigheterna och organisationer i deras utåtriktade kommunikation. Att utveckla och implementera goda strategier och policies för jämställdhet på alla samhällsnivåer – lokalt, nationellt och globalt - är också avgörande.

Sida har förmedlat ett mycket uthålligt och viktigt stöd i arbetet med att utveckla mansrollen, underströk Dean Peacock.

 – Utan detta stöd skulle vi inte vara där vi är idag! För det sker framsteg. Nyligen protesterade tusentals män i Delhi i Indien mot en brutal våldtäkt. Det hade varit otänkbart för 20 år sedan!

Många förslag för att involvera männen

Nästa punkt på programmet var gruppdiskussioner om hur arbetet med män och pojkar kan stärkas inom områdena hälsa, utbildning och kvinnors egenmakt, och därefter en avslutande paneldebatt. I panelen deltog Bjorg Skotnes, jämställdhetsansvarig på den norska biståndsmyndigheten Norad, Tarja Reponen, Jämställdhetsambassadör vid finska UD, Carina Olsson, riksdagsledamot (S) och ny ordförande för S-kvinnorna, Elisabeth Björnsdotter Rahm, riksdagsledamot (M) samt Sidas programchef Georg Andrén - alla personer som är med och fattar beslut, ger råd och fördelar resurser till projekt som rör jämställdhet. Hur går vi vidare med de frågor som väckts under dagen, var temat för debatten.

Panelens förslag var ganska samstämmiga. Det är dags att lämna försöksstadiet och ta steget över till generella insatser för att utveckla den traditionella mansrollen i mer jämlik riktning.  Krav om en utvecklad föräldraroll för pappor, jämställdhetsutbildning i skolan och utbildning för pojkar är viktiga ingångar. Viktigt är också att bredda analysen av ekonomin och inte skilja på den reproduktiva ekonomin, som omfattar det obetalda arbetet i hemmet från den produktiva ekonomin som handlar om lönearbete, företagande och produktion. Båda delar är lika viktiga för såväl familjens – som den samhälleliga ekonomin, men den reproduktiva ekonomin ges inte siffror och integreras inte i analysen. Till sist föreslogs också   att män och pojkar bör synliggöras i de nya biståndsmålen, Post 2015 med strategiska indikatorer på samma sätt som kvinnor synliggörs i förhållande till vissa mål. 

 – Det har funnits ett motstånd mot att blanda in män i arbetet för jämställdhet, och det måste vi ändra på. Utan deras medverkan kommer vi inte vidare, sammanfattade Björg Skotnes.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän