Frågor och svar om stöd via FN:s utvecklingsprogram UNDP

Uppdaterad: 25 juni 2014

Med anledning av den senaste tidens nyhetsrapportering gällande svenskt bistånd via FN, så vill Sida beskriva hur vi som myndighet arbetar gentemot FN generellt och särskilt FN:s utvecklingsprogram UNDP.

Vilken roll har UNDP?

UNDP är FN:s största aktör på utvecklingsområdet och arbetar främst med att stödja biståndsmottagande länders förmåga att genomföra utvecklingsarbete. UNDP är en viktig samarbetspartner för Sverige inom såväl demokratifrågor, konfliktförebyggande och miljö/klimatarbete på landnivå, regionnivå och global nivå.

Kan man säga om fattigdomen minskat tack vare UNDP:s arbete?

Nej, fattigdomen minskar tack vare olika faktorer som samspelar där biståndsprogram kan vara en av flera bidragande orsaker. UNDP:s bidrag måste därför värderas tillsammans med den privata sektorns, organisationers och myndigheters gemensamma ansträngningar. Den utvärdering som flera medier refererar till, fattigdomsutvärderingen, visar på både ris och ros till UNDP:s fattigdomsarbete.

Den är också känd sedan tidigare av Sverige och har behandlats i UNDP:s styrelse, tillsammans med en mängd andra utvärderingar av UNDP:s verksamhet. Utvärderingen slår inte på något ställe fast att ”det inte finns några bevis för att fattigdomen minskat tack vare UNDP det senaste decenniet”. Den visar dock på att UNDP har en otydlig resultatkedja i flera av sina mindre fattigdomsprojekt, och med det menas att det är svårt att se att de enskilda mindre fattigdomsprojekt som UNDP bedrivit har haft en påverkan på nationella fattigdomsnivåer (detta står i finding 7 på s 5 i sammanfattningen).

Vilka konkreta resultat kan UNDP visa upp?

Den senaste årsrapporten från UNDP  ger några exempel på vad som åstadkommits. Under åren 2011-2012 fick 15,3 miljoner människor bättre tillgång till mat, ytterligare 17,3 miljoner människor fick möjlighet att rösta i val och under 2008-2012 har 70 länder fått ökat stöd i att bygga upp motståndskraft för framtida katastrofer.

Vad gäller specifika insatser i olika länder finns många exempel. I Etiopen till exempel praktiserar nu 100 000 lantbrukare sina nya kunskaper i odling, i Nepal har 960 000 människor fått tillgång till elektricitet och 20 000 icke läs- och skrivkunniga har påbörjat kurser.

Är vi nöjda med hur UNDP arbetar?

Nej, vi är inte nöjda med allt. Men UNDP har utvecklats i rätt riktning de senaste åren. Vi har genom att ha utsända medarbetare på svenska ambassader en god inblick i hur UNDP arbetar ”i verkligheten” och vilka resultat man uppnår. Sida och Sverige arbetar systematiskt för att identifiera och bearbeta brister i organisationen, liksom att bedöma resultat.

Resultatet av detta och andra givares samarbete med UNDP, visar på förbättrade resultat under de senaste fem åren. Den första av sex slutsatser i utvärderingen av UNDP:s strategiska plan  säger att UNDP är en starkare organisation idag än när den förra strategiska planen initierades (vilket var i 2008). Slutsatsen säger också att UNDP fortsätter att göra viktiga insatser men har problem med såväl effektivitet som hållbarhet i insatserna. En anledning till detta anses vara att UNDP inte själva har kontroll på hela genomförandet, eftersom en princip i arbetet är att landet där ett program genomförs ska ha stort inflytande.

Sida har, tillsammans med UD och svenska representationen i New York, arbetat hårt och länge med frågor om resultat, transparens och effektivisering av FN-systemet och i synnerhet UNDP. Vi har gemensamt också haft en viktig roll i och kunnat påverka reformer inom UNDP.

Hur granskas FN-stödet?

Senare års ökade fokus på öppenhet, informationsdelning, transparens, inklusive förstärkt korruptionsbekämpning har inneburit att Sverige tillsammans med flera andra länder har ställt ökade krav på transparens och informationsdelning inom FN.

En del medlemsstater har en annan syn på offentlighetsprincipen och arbetet har inte varit lätt, vare sig för oss eller för FN-organens ledning. En viktig delseger var när de New York-baserade FN-organen UNDP, UNICEF, UNFPA och UN Women öppnade upp och började offentliggöra alla sina internrevisionsrapporter för full allmän tillgång den 1 december 2012.

De institut som granskar organen är oberoende från deras ledning och rapporterar direkt till dess styrelser. Detta sker utöver den granskning som görs genom utvärderingskontoren, som även de är högst oberoende och fullt tillgängliga för allmänheten. Som ytterligare tillägg finns också en extern, oberoende regelbunden revision av FN-organen.

Sida välkomnar granskningar, utvärderingar och rapporter av vårt FN-stöd, då dessa är viktiga verktyg för att upptäcka brister och förbättra biståndet. Vår egen internrevision och Riksrevisionen granskar även FN-biståndet. För att bedöma FN-organens effektivitet har medlemsländerna bland annat ett gemensamt system som heter MOPAN (Multilateral Organisations Performance Assessment Network).

Hur stort är Sveriges stöd via UNDP?

Sidas stöd via UNDP 2012 var 1,284 miljarder SEK och den största delen av detta stöd sker på landnivå, uppdelat på totalt 30 länder. Sveriges sammanlagda stöd via UNDP 2012 var 2,085 miljarder SEK.

Hur stort är Sidas stöd via FN?

Sidas stöd genom FN-systemet 2012 var 4,301 miljarder SEK. Det mesta av detta är stöd på landnivå. 

Finns det något mått, någon standard, på hur stor andel av ett stöd som ska gå till revision, till granskning och uppföljning?

Nej, det finns ingen sådan ”revisionsdel” som går till uppföljning och granskning. UNDP har en omfattande revisions- och utvärderingsverksamhet, resultatet av den verksamheten redovisas öppet på deras hemsida. Utöver det så har ju Sidas bistånd också en omfattande granskning.

UNDP redovisar sina revisioner här:
http://audit-public-disclosure.undp.org/

Hur ser antikorruptionsarbetet ut?

Vi arbetar inom anti-korruption med flera pågående initiativ för att stärka samarbeten mellan Sidas enhet med ansvar för anti-korruptionsfrågor och motsvarigheterna inom EU, FN och Världsbanken. Diskussioner pågår exempelvis om att förstärka det institutionella samarbetet mellan Världsbankens anti-korruptionsenhet, UNDP:s kontor för revision och utredningar och UD/Sida och pågår redan med EUs anti-korruptionsenhet OLAF.

Fattigdomsutvärderingen (under item 4); http://www.undp.org/content/undp/en/home/operations/executive_board/documents_for_sessions/adv2013-first.html

Den övergripande utvärderingen för 2008-2013 (under item 7 – evaluation of strategic plan); http://www.undp.org/content/undp/en/home/operations/executive_board/documents_for_sessions/adv2013-annual/

Här kan man titta på hela UNDP:s verksamhet samt exempelvis sortera fram svenskstödda projekt, land för land. http://open.undp.org

 

 


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän