Resultat av svenskt hälsobistånd 2010

Foto: Sida

Hälsostöd räddar hundratusentals liv

Uppdaterad: 25 juni 2014

Idag den 24 oktober uppmärksammas FN-dagen. Förbättrad hälsa är en viktig del av det internationella utvecklingssamarbetet och utgör även tre av FN:s millenniemål. Sida satsar 95 procent av sin hälsobudget på dessa millenniemål som ska minska barna- och mödradödlighet samt bekämpa sjukdomar som hiv och malaria. Något som räddar livet på hundratusentals personer varje år.

Hälsa är inte bara en mänsklig rättighet, att ge människor tillgång till hälsoservice är även en viktig strategi för att minska fattigdom. Hälsostödet utgör därför en väsentlig del av Sveriges samlade bistånd. Under 2010 bidrog det bl.a. till att 43 000 kvinnor födde sina barn på en vårdinrättning, att 73 000 barn skyddades från hiv-smitta av sina gravida mödrar och att 1,5 miljoner barn fick fullt vaccineringsskydd. Långsiktiga positiva hälsoeffekter har kunnat påvisas i flera länder*, vilket i sin tur bidrar till ökad ekonomisk utveckling och ökat välstånd.

Hälsoinsatser för att minska barnadödlighet (milleniemål 4), förbättrad mödrahälsa (milleniemål 5) samt att stoppa spridningen av Hiv/aids och andra sjukdomar (milleniemål 6) utgjorde hela 95 procent av Sveriges samlade hälsobistånd 2011. Med tre år kvar till måldatum 2015 vill Sida göra en extra kraftsamling för att nå dessa tre hälsorelaterade milleniemål:

– Även om stora framsteg har gjorts är sjukdomsbördan för jordens fattiga människor i de fattiga länderna fortfarande oacceptabelt hög. Vi behöver fortsätta och utveckla vårt bistånd för att bidra till att genomföra FN:s milleniemål, säger Anders Molin, hälsorådgivare på Sida.

Tydliga resultat

Mer än hälften av Sveriges samlade hälsobistånd går till hälso- och sjukvårdsservice, till stor del till multilaterala organisationer inom framför allt FN-systemet och ett par stora globala fonder som kanaliserar det vidare till insatser i fält. Den här typen av hälsostöd kan ofta visa tydliga och mätbara resultat. T.ex. bidrog det svenska biståndet under 2010 till att rädda 120 000 liv** med hjälp av myggnät mot malaria, vaccination av barn samt insatser mot TBC och hiv/aids, genom insatser utförda av Globala fonden, GAVI och UNICEF.

Det multilaterala hälsobiståndet har ökat kraftigt: från 31 procent till cirka 53 procent av det samlade biståndet under milleniets tio första år. Samtidigt har det bilaterala stödet (direkt riktat till ett land) minskat till att utgöra ca 30 procent av allt hälsobistånd.

Även det bilaterala stödet går till att finansiera direkta sjukvårdstjänster men det ska också bidra till att bygga upp landets egna hälsosystem för att erbjuda alla invånare bra hälso- och sjukvård. Effekterna av dessa insatser visar sig därmed på längre sikt.

Hälsobistånd utgör nära en femtedel av världens offentliga bistånd och när det gäller Sveriges bistånd uppgår 15 procent till stöd till hälsa, (enligt sammanställningen Svenskt hälsobistånd – en portföljanalys, slutsatser och rekommendationer).

– Det är en stor utmaning för hälsobiståndet att envetet arbeta för att minska mödra- och barnadödligheten och uppnå milleniemålen. Samtidigt förändras gradvis sjukdomsbördan i världen från smittsamma till icke smittsamma sjukdomar och vi måste börja arbeta för att även fattiga länder utvecklar sitt förebyggande arbete för hjärt-kärlsjukdomar, cancer, diabetes och olycksfall, säger Anders Molin.

 

* Slutsatsen baseras på en studie av fyra länderna Zambia, Uganda, Bangladesh, Somalia som studerats mer i detalj. Här har man kunnat konstatera en påtagligt positiv hälsoutveckling i tre av dessa fallen under de senaste 10 åren. Källa: Svenskt hälsobistånd – en portföljanalys, slutsatser och rekommendationer.

** siffrorna är framräknade utifrån Sveriges bidrag till organisationernas totala budget, och ska inte ses som exakta antal utan som en illustration för vad som är möjligt att göra. Källa: Svenskt hälsobistånd – en portföljanalys, slutsatser och rekommendationer.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän