Great Zimbabwe

Foto: Mark Abel, cc

Zimbabwe röstar om ny konstitution

Uppdaterad: 25 juni 2014

Arbetet med att ta fram en ny konstitution i Zimbabwe har pågått sedan 2010. Nu finns det ett förslag till en ny författning, vilken president Mugabe nyligen har utlyst en folkomröstning om. Sverige har varit drivande i processen.

Sedan Zimbabwes självständighet 1980 har ledaren för partiet ZANU-PF (Zimbabwe African National Union- Patriotic front) Robert Mugabe dominerat politiken och statsförvaltningen på alla nivåer. Mugabes styre har kantats av valfusk och korruption. Partiets enda egentliga utmanare har varit MDC (Movement for Democratic Change), vilket bildades 1999 när bland andra ledare för kyrkliga samfund, människorättsaktivister och fackligt aktiva förenades i ett missnöje med det politiska vanstyret. Oroligheterna har varit många mellan de båda partierna men efter det senaste valet enades partierna om att dela makten. Mugabe blev landets president och MDC:s ledare Morgan Tsvangirai utsågs till premiärminister.

Sverige har varit aktiva givare till Zimbabwe sedan självständigheten, men avbröt 2001 det bilaterala utvecklingssamarbetet med Zimbabwes regering på grund av allvarliga försämringar av det politiska läget och bristande respekt för de mänskliga rättigheterna i landet. Man fortsatte dock att ge stöd till civilsamhällesorganisationer och multilaterala organisationer. Sedan 2010 har Sverige genom Sida även ingått i ett UNDP-projekt för att stödja en process med att ta fram en ny konstitution.

Allmänheten har bjudits in i arbetet

För att säkra en bred förankring kring en ny konstitution har man ordnat 5000 möten runt om i hela landet för att lyssna in allmänhetens åsikter kring 26 olika punkter. De handlar om allt från presidentens befogenheter till barns rättigheter. Man har även arbetat med information kring själva processen och kring utkastet till ny grundlag.

I oktober 2012 hölls en konferens, 2nd All-Stakeholders Conference, där de politiska partierna, det civila samhället och det privata näringslivet fick tillfälle att diskutera och kommentera det första utkastet till den nya konstitutionen. Biståndspengar har även gått till själva skrivandet av grundlagen och till att sätta upp ett sekretariat för att driva processen. 

Upplysningskampanj på flera språk

Den sista delen som finansieras inom ramen för konstitutionsprojektet består av en folkupplysningskampanj där 100 000 exemplar av grundlagsförslaget har tryckts upp och spridits, varav 20 000 på Shona, Ndebele (landets två största inhemska språk) och cirka tio av landets mindre lokala språk för att nå ut till så många som möjligt. Man har även tryckt och spridit 200 000 exemplar på de olika språken av mer lättlästa sammanfattningar av grundlagsutkastet.

Projektets främsta mål har varit att få parlamentet att godkänna ett utkast till ny konstitution som föreläggs folket för omröstning. President Mugabe utlyste nyligen en folkomröstning till 16 mars. I projektet ingår inte själva folkomröstningen utan denna genomförs av Zimbabwes valkommission.

Författningsarbetet har letts av det Zimbabwiska parlamentets särskilda utskott för processen, COPAC. Landets tre största partier, ZANU-PF, MDC-T och MDC (Ncube), har, trots spänningar sinsemellan, delat upp ordförandeskapet och arbetat förvånansvärt effektivt tillsammans. Civilsamhällets organisationer har arbetat parallellt med utskottet för att informera allmänheten, fört fram deras synpunkter och drivit på för en demokratisk process.

Författningsförslaget innehåller en rad förändringar jämfört med nuvarande konstitution, bland annat kommer presidentens mandatperiod att begränsas till maximalt två gånger fem år. En del av makten skall överföras från centralregeringen till provinserna, som ska förses med folkvalda församlingar. Parterna har också enats om att reformera rättssystemet och att inrätta en författningsdomstol  samt en oberoende nationell åklagarmyndighet. Vidare tidsbegränsas chefsposterna för armén, polisen och underrättelsetjänsten.

FAKTARUTA

Budgeten för hela processen med en ny konstitution som pågått 2010-2013 beräknas till ca 50 miljoner dollar, varav Zimbabwes regering står för 28 miljoner dollar och biståndsgivarna för 22 miljoner dollar. Sverige är den största biståndsgivaren med 4,7 miljoner dollar. Övriga givare är bland andra Norge, Danmark, Kanada, EU och Storbritannien.

Konstitutionsprojektet, bestående av aktiviteter som finansierats eller delfinansierat av biståndsgivare, har styrts av en projektstyrelse vilka har sammanträtt en gång i kvartalet. Styrelsen består av ansvariga ministrar och parlamentariker, UNDP samt tre bilaterala givare, däribland Sverige.  Sverige har haft en ledande roll som samordnare för givargruppen och som länk mellan de bilaterala länderna och UNDP.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän