Fyra faktorer som minskar korruption

Uppdaterad: 25 juni 2014

Sida har blivit bättre på att upptäcka korruption i insatser men måste fortsätta att lära och utvecklas inom området för att bidra till korruptionsbekämpning i våra samarbetsländer. Det framkom på ett möte på Sida nyligen.

Graden av demokratisering i ett land är inget mått på hur korrupt landet är. Viktiga faktorer är i stället opartiska institutioner, transparens samt vilken grad av ansvarsutkrävande som finns i landet.

Bo Rothstein, professor vid Institutet Quality of Government (QoG) vid Göteborgs Universitet, tog upp fyra faktorer där  forskningen visar på  samband med lägre korruptionsnivåer.

 - Korruption är ett större problem än vi tidigare trott och vi måste ändra vårt sätt att tänka kring korruption. Nyckeln till att förhindra korruption är inte demokratisering. Statistik visar att det finns  länder där graden av demokratisering är hög men som samtidigt är  mycket korrupta, förklarade Bo Rothstein.

Han lyfte istället fram fyra faktorer som enligt forskning har samband med minskad korruption:

  1. Ett fungerande skattesystem med relativt höga skatter. Ju lägre skatt ett land har, desto mindre bryr sig invånarna om vad pengarna används till. Utan skatter kommer människor inte heller att politiskt mobilisera sig mot korruption då man inte ser resurserna som sina.
  2. Allmän och gratis utbildning. Utbildning ger kunskap och då utbildning är av allmänt intresse ökar det den bidragande chansen att man arbetar mot korruption.
  3. Jämlikhet mellan män och kvinnor.
  4. Rekrytering till offentliga tjänster baserat på deras meriter och inte på till exempel vilket parti eller grupp av man tillhör.

De här är faktorer som samtidigt sänder tydliga signaler om ”opartiskhet”, det vill säga att medborgare behandlas lika oavsett tillhörighet eller bakgrund. Korruption är därmed också nära kopplat till arbetet för mänskliga rättigheter och mot diskriminering underströk Bo.

Sydafrika som varit en demokrati sedan 1994 är ett exempel. Sedan dess har ekonomisk jämställdhet, förväntad livslängd samt antal år man går i skolan stagnerat eller minskat och mödradödligheten mer än fördubblas. Om problemet med korruption hade kunnat lösas med att införa incitament hade problemet varit löst för länge sedan. Problemet handlar heller inte om etiska ställningstaganden i offentligheten.

 - Människor agerar som andra agerar och den etiska aspekten spelar då inte in. Det är till exempel svårt för en polisman i Mexiko att inte vara en del av den korruption som finns inom den mexikanska poliskåren, sade Bo.

Cobus de Swardt, chef för Transparency International, menade att inget land kan bekämpa korruption på ett hållbart och långsiktigt sätt med svaga institutioner. Det som krävs för att stärka institutioner är ett dagligt återkommande ansvarsutkrävande samt att institutionernas arbete sker helt transparent. För Sverige som har ett öppet och transparent system ansåg Cobus att det är möjligt att arbeta förbyggande mot korruption och uppmanade Sida och Sverige att ta ledningen inom anti-korruptionsarbetet. Han pekade samtidigt på vikten av att praktisera det man själv lär ut.

 - Bistånd börjar i hemlandet och det är av extremt stor vikt att det som sägs i hemlandet också följs upp av handling utomlands, sade Cobus, och syftade på att Sverige fått kritik när det gäller efterlevnaden av OECDs konvention mot mutor.

Cobus menade att ett av de mest effektiva och billiga sätten att bekämpa korruption är att se till att invånarna ges befogenhet och är informerade så att de kan delta i kontrollen av korruption.

 - Korruption är ett socialt konstruerat problem och ett brott mot mänskligheten och samhället då det innebär en stöld av mänskliga tillgångar. Idag ser vi en mindre tolerans gentemot individer som inte sköter sig eller hålls ansvariga för korrupta handlingar.  I framtiden kommer människor att kräva än mer insyn i det som rör den offentliga sfären, förklarade han.

Cobus de Swardt, chef för Transparency International

 

 

Charlotte Petri Gornitzka, Generaldirektör på Sida, gav en överblick av Sidas korruptionsarbete.

 - Korruption är kanske det allra största hindret mot utveckling. Eftersom korruption är utbrett i de länder där Sida verkar är arbetet för att skapa bra interna rutiner och ge stöd till våra partners i deras kamp mot korruption, av stor betydelse. Trots att Sida blivit bättre på att upptäcka och utreda korruption måste vi fortsätta att lära oss av forskning och erfarenheter. Vad vi alla vill veta är vad som egentligen fungerar i kampen mot detta problem, avslutade  Charlotte..


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän