Yttrandefrihet stärks efter den arabiska våren

Uppdaterad: 25 juni 2014

UNESCO jobbar sedan 2012 med att stärka yttrandefriheten i MENA-regionen med hjälp av stöd från Sida. Programmet fokuserar på att stödja den demokratiska delaktigheten och förespråka ett fritt flöde av information i regionen. Insatsen har redan bidragit till förändring. Bland annat har en radioutbildning för unga journalister samt en radiostation startat i Gafsa, Tunisien, genom vilken befolkningen i staden nu fritt får uttrycka sina åsikter.

Användandet av Internet och mobiltelefoni har gjort det lättare för människor att kommunicera och ta del av information. Över en fjärdedel av världens befolkning använder idag Internet. Sedan 2012 har Sida gett stöd till ett UNESCO-drivet yttrandefrihetsprojekt som arbetar med att stärka Internet-, yttrande- och pressfrihet i MENA–regionen (Mellanöstern och Nordafrika samt Sydsudan). Efter den arabiska vårens framfart kom flera problem upp till ytan i MENA-regionen så som demokratiskt underskott, svaga institutioner och otillfredsställande rättssystem. Framför allt gäller problemen den sociala och politiska dynamik som hotar yttrandefriheten. I hela regionen möter medieutövare motstånd och överträdelse av sina rättigheter. Detsamma gäller även för mänskliga rättighetssaktivister. Genom UNESCO genomför vi kapacitetsbyggande åtgärder och insatser för att stärka mänskliga rättigheter och den demokratiska delaktigheten och  bidrar därmed till en hållbar utveckling och fred i regionen. Fokus är framförallt på länderna Egypten, Tunisien, Libyen, Södra Sudan, Syrien, Jordanien, Marocko, Jemen samt Libanon.

Det pågår samtidigt en positiv utveckling i flera olika länder där UNESCO stöder arbetet med att ta fram lagar och ramverk som gynnar yttrandefrihet samt tillgång till information. Bland annat arbetar man med att underlätta dialog mellan viktiga intressenter, bygga upp kapaciteten hos statliga institutioner och aktörer samt öka medvetenheten om rätten till yttrandefrihet. Man behöver dock fortfarande göra framsteg i kapacitetsuppbyggnad samt i hur man implementerar lagar.

Många projekt som UNESCO gett stöd till i MENA-regionen har lett till framsteg.  I Tunisien stödjer man till exempel radiokanalen Voix des Mines samt en femdagars radioutbildning för unga journalister som radiokanalen anordnar. Målet med radiostationen är att sända fri information till invånarna i staden Gafsa och man berör särskilt frågor som kvinnans plats i samhället och ungas arbetslöshet. Först och främst vill man att radiostationen ska vara ett forum som tillåter människor, och då framför allt unga, att fritt kunna få uttrycka sina åsikter och drömmar.  Journalisterna undervisas i intervjuteknik, konsten att göra reportage och journalistisk etik. Cirka 15 journalister och ljudtekniker arbetar på radiostationen som också sänder vanlig nyhetsrapportering. Före den arabiska våren talade man inte i media om människors problem.  Nu menar man att lokalradion är från och för människorna. Efter den arabiska våren har flera olika mediekanaler startat i landet, 12 nya radiostationer och 5 nya tv-kanaler. Trots att många utmaningar fortfarande finns kvar, stärker detta den demokratiska debatten i Tunisien.

Några få exempel från de många resultat projektet har gett:

- I Libanon har 5 endagsutbildningar av journalister vid fem tillfällen genomförts. Under utbildningen har journalisterna lärt sig mer om olika valprocesser och hur man medialt täcker en valkampanj med fokus ur ett människorättsperspektiv.

- I Sydsudan har man lanserat FN:s handlingsplan om journalisters säkerhet.

- I Marocko arbetar man för att främja yttrandefriheten på Internet. En konferens har ägt rum där bland annat Marockos kommunikationsminister, statliga tjänstemän, journalister, bloggare och aktivister för yttrandefrihet deltagit för att tala om dessa frågor. Sveriges ambassadör i Marocko var en av talarna.  Konferensen resulterade i ett antal rekommendationer till en handlingsplan för yttrandefrihet på nätet.

- I Arabregionen har UNESCOs kontor i Kairo producerat ett undervisningsmaterial med information om just information och media. Målet är att förse professorer med materialet som är anpassat till de olika länderna i regionen. Målet är även att utbilda lärare att undervisa om information och media för sina studenter. Som ett första steg har man lanserat detta undervisningsmaterial i Marocko och Jordanien.

- I Sydsudan stödjer UNESCO den enda medieföreningen som finns för kvinnor i landet, AMWISS. AMWISS kämpar för att stödja de möjligheter till yttrandefrihet som finns för kvinnor i Sydsudan. De hjälper även kvinnor på landsbygden att få verktyg till att kunna delta mer effektivt i de samhällsprocesser som pågår.

- En femdagars kurs har genomförts i Jordanien för fyra unga syrianer vilka redan har producerat ett stort antal reportage om syrianska flyktingar i Jordanien. Man har även startat en broadcast som sänts under tre månader där man tagit upp 44 åtgärder som gjorts för de syrianska flyktingarna.

Målet med UNESCOs program för yttrandefrihet är att:
- Utveckla fri och självständig media.
- Stärka den kompetens som finns bland dem inom mediebranschen som arbetar med samhällsfrågor, mänskliga rättigheter, demokratisk kultur och hållbar utveckling.
- Främja institutionsbyggande vilket leder till ett hållbart rättssystem som garanterar yttrandefrihet och medieutövares säkerhet.
- Stödja arbetet med att ta fram pressombudsman.
- Främja kvinnors delaktighet och egenmakt genom ökad tillgång till information, öka könsfördelningen i mediebilden samt öka skyddet av kvinnliga journalister.
- Uppmuntra ungdomars roll i dialog, försoning och hållbar fred, bland annat genom Internet och sociala medier.

Sida har beslutat att bevilja stöd till UNESCO om totalt 19 000 000 SEK under perioden 2012-2015. Stödet hanteras av Sidas enhet för det Civila samhället,och styrs av strategin för särskilda insatser för demokratisering och yttrandefrihet. Programmet kommer att stödja UNESCOS avdelning Division of Freedom of Expression and Media Development vilken implementerar aktiviteter som förespråkar ett fritt flöde av information.

UNESCO är ett särskilt FN-organ med 196 medlemsländer och grundades 1946. De har ett uppdrag att bidra till fredsbyggande, minska fattigdom, verka för hållbar utveckling och interkulturell dialog genom utbildning, forskning, kultur, kommunikation och information. Som enda FN organ har UNESCO mandat att förespråka yttrandefrihet.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän