Professor James Manor från Londons universitet talade på Sidas seminarium Local Democracy and Accountability.

Foto: Sida/Kerstin Becker

Demokrati kan minska fattigdom

Uppdaterad: 25 juni 2014

Lokal demokrati kan öka fattiga människors möjligheter att förbättra sin livssituation. Sida stödjer olika samarbetsprojekt som ska främja medbestämmande på gräsrotsnivå, men för att nå resultat krävs ett genuint engagemang och lokalt ägarskap.

Kan lokal demokrati bidra till fattigdomsminskning? Den öppningsfrågan ställde professor James Manor från Londons universitet, när han talade på Sidas seminarium “Local Democracy and Accountability”. Om frågan hade ställts för ett antal år sedan hade svaret blivit nej menade han. Men nyare forskning har förändrat bilden; lokaldemokrati bidrar inte till någon radikal fattigdomsminskning, men det kan ha en positiv påverkan på flera sätt.

– När fattiga ser hur deras röster räknas och att de har inflytande, då börjar de ställa krav på den elit som har makten. Lokalt styre kan även bidra till att lindra fattigdom genom att sociala orättvisor minskar, fortsatte James Manor och lyfte fram ett par positiva exempel från Indien.

I de områden där lokaldemokratin ökat har det indiska kastsystemet försvagats; kastsystemet som traditionellt bidragit till att fattiga människor förblivit fattiga. Ett annat exempel på hur lokalt inflytande förbättrat människors situation är den indiska delstat där byar som saknade skolor fick finansiering av regeringen till att starta undervisning och rekrytera lärare från byn.

– Skolorna fungerade väldigt bra, eftersom det var kommunen som betalade ut lönerna direkt. Lärare som inte kommer till undervisningen är normalt ett stort problem i Indien, men när lärarna fick svara direkt mot sin egen bys ledning, då blev närvaron mycket högre, sa James Manor.

Han underströk samtidigt att det krävs tre saker för att lokalt demokratistyre ska fungera: de folkvalda organen måste ha finansiella medel, de måste ha makten att bestämma över medlen och det måste finnas mekanismer för ansvarsskyldighet. Om någon av det tre saknas, då kan det aldrig fungera.

Ömsesidigt lärande

Att stödja utvecklingen av lokalt styre handlar inte bara om att nord ska hjälpa syd, vi har även mycket att lära av dem. Den ståndpunkten delade många aktörer som deltagit i lokala samarbetsprojekt mellan myndigheter i Sverige och i andra länder, samordnade genom organisationen Internationellt Centrum för Lokal Demokrati, (ICLD), med finansiellt stöd från Sida. Malmö är en av kommunerna som deltagit, tillsammans med den kinesiska kommunen Tangshan. Samarbetet handlade om urban design, avfall och resurshantering samt utbildning för hållbar utveckling. Lärdomarna från projektet var ömsesidiga.

– En insikt för kineserna var till exempel att utbilda barn i skolan om varför och hur man ska återvinna avfall, så att de kan påverka sina föräldrar, berättade Jonas Kamleh, biträdande chef för urban utveckling och klimat i Malmö stad. Samtidigt blev vi medvetna om hur dåliga vi är på att separera olika typer av avloppsvatten, och istället transporterar allt till reningsverket. Eller de kinesiska parkerna, som fungerar som gratis mötesplats för dans och gymnastik – det är något vi saknar i Malmö.

Att Sida finansierar ICLD ligger i linje med myndighetens mål om att öka fattiga människors möjligheter att förbättra sina levnadsvillkor, berättade Georg Andrén, chef för programsamarbete på Sida. Det verkliga förändringsarbetet börjar på lokal nivå och Sida stödjer processer för ökad decentralisering i många länder, däribland Tanzania, Kenya, Kambodja och Vietnam.

På seminariet fanns flera aktörer med positiva erfarenheter från partnerskapsarbete för ökad lokaldemokrati. Luther Yameogo, Diakonias landrepresentant i Burkina Faso berättade om deras stöd till en lokal organisation, vars arbete bidragit till att involvera kommuninvånarna i det lokala styret och öka deras medvetande. Ett sätt att förbättra kommundialogen var att anordna öppna frågestunder, där invånarna kunde ta upp olika saker med kommunledningen om situationen i byn och hur samhällsservicen fungerar.

Brechtje Kamp från det mellanstatliga demokratiinstitutet IDEA berättade om deras bedömningsmetod the State of Democracy (SoD), som ska ge medborgarna verktygen att själva mäta hur demokratin fungerar i deras samhälle:

– Demokrati måste utvecklas inom landet, med nationellt ägarskap i processen. Deltagandet är viktigt, att folk känner sig representerade, sa hon.

Fattigdom handlar inte bara om brist på inkomst, utan även brist på frihet, möjligheter och kapacitet, menade James Manor. Lokalt styre är ett sätt att öka människors politiska kapacitet, vilket kan bidra till utveckling:

– När fattiga människor får en förståelse för politikens regler så ökar deras självförtroende som politiska aktörer, vilket i sin tur gör dem skickligare och mer aktiva och de skapar större nätverk och agerar tillsammans med andra. Med ökad politisk kapacitet ökar även deras möjligheter att uppnå andra saker, såsom en bättre inkomst, avslutade James Manor.

 

 

Om seminariet

Seminariet Local Democracy and Accountability arrangerades i samarbete med organisationen Internationellt Centrum för Lokal Demokrati, (ICLD). Efter förmiddagens föreläsningar och erfarenhetsutbyte följde gruppdiskussioner om hur lokal demokrati kan bygga upp samhällen i postkonfliktländer, och om media och informationsteknologins roll i att skapa ansvar.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän