Den här tvåbarnsmamman i Vietnam diskar numera hemma vid sitt hus. Innan byn bestämde att använda pengar för en vattenpump var hon tvungen att gå långt för att hämta vatten. Sida stödjer demokratisk utveckling i Vietnam genom ett projekt kallat 'Chia Se' som betyder ungefär 'dela med sig'.

Foto: Johanna Palmberg/Sida

Fortsatta satsningar krävs för millenniemålen

Uppdaterad: 25 juni 2014

FN:s Millenniemålsrapport 2013 presenterar idag den senaste statistiken över arbetet med att minska fattigdomen i världen. Antalet extremt fattiga har minskat med 700 miljoner jämfört med 1990, fler har tillgång till rent vatten och lika många flickor som pojkar börjar skolan. Ändå kommer inte målen kunna uppnås till 2015 om inte kraftfulla åtgärder vidtas.

På flera områden har arbetet med millenniemålen varit framgångsrikt, och målen uppnåtts före utsatt tid. Det gäller exempelvis målen om att halvera fattigdomen, öka tillgången till rent vatten, förbättra livet för sluminvånare samt att lika många flickor som pojkar ska få börja skolan. På andra områden går arbetet trögare, och takten måste öka. Att minska barnadödligheten med två tredjedelar och  få ned mödradödligheten med tre fjärdedelar hör till det som är längst från att uppnås.

 - Även om rapporten visar på stora framsteg för många av målen är det mycket som återstår. Det finns också en fara i att de nuvarande målen glöms bort och att all fokus går till Post-2015 diskussionerna. Det bästa sättet att bädda för nästa utvecklingsagenda är dock att  visa att världens löften faktiskt betyder något. Vi måste därför fortsätta satsa på millenniemålen! UNDP har exempelvis utvecklat ett MDG Acceleration Framework    som går ut på att man – på landnivå – identifierar de flaskhalsar som bromsar utvecklingen och sätter in specifika insatser för att komma till rätta med dessa. Hittills har ett 40-tal länder använt sig av modellen, säger Monica Lorensson på UNDP:s nordiska kontor.

De hittills uppnådda resultaten inom de åtta millenniemålen är  ojämnt fördelade, inte bara mellan regioner och länder utan också mellan olika befolkningsgrupper inom länderna. De fattigaste och de som bor på landsbygden har fått minst del av framstegen.

 - Förhoppningsvis kan man hitta ett sätt att bättre adressera  klyftor och orättvisor i den kommande utvecklingsagendan. Problemet nämns i högnivåpanelens rapport, men inte så starkt och tydligt som många hade hoppats.

Läs mer om rapporten i UNDP:s pressmeddelande  och ta del av hela rapporten


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän