Vietnams första Pridefestival 2012.

Foto: ICS Vietnam

Arbete med HBT-frågor i Vietnam har gett positiva resultat

Uppdaterad: 25 juni 2014

Ett positivt attitydskifte har skett för HBT-personers situation i Vietnam. Sida menar att svenskt stöd bidragit till den ökade synligheten och förståelsen av HBT-frågor.

Sverige genom Sida var den första, och är i dagsläget den största, bilaterala givaren för stöd till arbete kring HBT-frågor (Homo- Bi- och Transsexuella frågor) i Vietnam. Inga lagliga hinder finns mot homosexualitet i landet, trots detta är stigmatisering och diskriminering fortfarande vanligt förekommande. Till exempel betraktas homosexualitet av många som en mentalsjukdom och HBT-personer riskerar att utsättas för kränkningar och våld. Samtidigt finns det tydliga indikationer på att situationen för homosexuella, bisexuella och transpersoner har förbättrats. Flera nationella organisationer har vuxit fram, varav ett antal av dem fått stöd från internationella givare inklusive Sverige. Dessa organisationer har ökat synligheten och förståelsen för HBT-frågor genom informationsspridning och påverkansarbete om HBT-personers rättigheter.

I augusti 2012 arrangerades till exempel Vietnams första pridefestival, VietPride, vilken Sida delvis finansierade. Ett hundratal personer deltog och evenemanget fick stor uppmärksamhet i media. Mediagenomslaget, tillsammans med att HBT-frågor över lag fått ökad positiv uppmärksamhet i nationell media, kan ses som ett tecken på en mer accepterande miljö för HBT-grupper.

Sveriges bilaterala samarbete med Vietnam fasas ut under 2013.  Det görs enligt en särskild strategi  som betonar de centrala samarbetsområdena under perioden; mänskliga rättigheter och demokrati. Under utfasningsperioden 2009-2013 finns det två pågående insatser i landet med fokus på HBT-frågor. Ett samverkansprojekt inom ramen för aktörsamverkan* mellan RFSU och Institute for Studies of Society, Economy and Environment (iSEE) samt en strategisk insats med stöd till en vietnamesisk enskild organisation inriktad på arbetet för HBT-rättigheter och för att engagera män mot våld i hemmet. Sida lyfter fram samarbetet med iSEE som ett av de viktigaste samarbetena för att stärka HBT-personers rättigheter i landet.

Det påverkansarbete som gjorts har enligt Sida varit en bidragande faktor till att justitieministeriet uppmärksammat behovet att se över äktenskapslagen för att eventuellt inkludera samkönade äktenskap. Skulle lagförslaget gå igenom är Vietnam det första landet i Asien att tillåta detta.

*Aktörssamverkan, eller Partner Driven Cooperation (PDC), är ett sätt att bedriva utvecklingsarbete där såväl den svenska som den utländska parten har ett intresse av samverkan. Ett samarbete dem emellan ska stimulera långsiktiga relationer mellan Sverige och samarbetslandet, samt i utsträckningen gynna människor som lever under fattiga förhållanden.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän