COP19 i Warszawa

Foto: UNFCCC

Små steg mot nya klimatmål

Uppdaterad: 25 juni 2014

FN:s klimatmöte COP19 som arrangerades i Warszawa 11-22 november 2013 är avslutat. Ett paket av beslut nåddes som skapar en väg framåt mot en ny global överenskommelse. Sida deltog i den svenska delegationen och många av våra partnerorganisationer fanns även på plats.

Den huvudsakliga målsättningen för Sverige vid Warszawamötet "COP19" var att enas om en tydlig arbetsplan mot den nya globala rättsligt bindande överenskommelsen för tiden efter 2020, som parterna ska besluta om vid COP21 i Paris 2015. Framsteg när det gäller att  öka ambitionsnivån för utsläppsminskningar så att den globala temperaturökningen kan begränsas till två grader ingick också i den svenska målsättningen .

Vi fick en arbetsplan, om än en  vag sådan. EU och flera länder-grupper som exempelvis Afrikagruppen, små ö-nationer och de progressiva latinamerikanska länderna hade velat se en betydligt tydligare väg framåt mot en ambitiös överenskommelse i Paris om två år.

Det första steget  i en  process för att få alla länder att bidra är dock taget. Mycket arbete återstår och takten måste höjas under nästa år. Alla länder bör nu förbereda sina bidrag till 2015-överenskommelsen.

Konkreta framsteg i fråga om höjd ambitionsnivå redan före 2020 uteblev i stort sett. Japans tillbakadragande av sitt tidigare löfte om 25 procent utsläppsminskning till 2020 och Australiens hårdare hållning kastade sin skugga över förhandlingarna. Parterna beslutade dock om att intensifiera det tekniska arbetet för att hitta åtgärder med hög utsläppsminskningspotential under 2014. Parterna beslutade också om ett ökat engagemang på ministernivå under 2014.

EU och Sverige ser det som centralt att alla länder bidrar med åtaganden för minskade utsläpp 2015. Vi står samtidigt bakom konventionens princip om gemensamt men differentierat ansvar och länders olika kapacitet. Mötet i Warszawa  har tydligt visat att för att lyckas få till stånd en tillräckligt ambitiös överenskommelse 2015 behövs ett ännu starkare ledarskap. Den svenska regeringen vill att EU ska ta ledningen i det internationella klimatarbetet. Därför är det avgörande att EU fattar beslut redan i mars 2014 om klimatmål till 2030. Fortsatta framsteg behövs också för att nå målet att till 2020  anslå 100 miljarder dollar i klimatfinansiering till utvecklingsländerna.

En framgång var utfallet från förhandlingarna om att skapa institutionella arrangemang för att hantera frågan om skador och förluster relaterade till klimatförändringar. Sverige agerade som mötesordförande i denna fråga, på både chefsförhandlar- och ministernivå. Efter hårt arbete kunde en överenskommelse nås som innebär att en internationell mekanism för att hantera skador och förluster etableras, den s.k. Warsaw international mechanism for loss and damage.

Många av Sidas samarbetspartners fanns också på plats under COP19 – både som förhandlare och observatörer. Intressanta seminarier hölls av bl.a. UN Capital Development Fund om deras arbete med lokala myndigheter i Kambodja för klimatanpassning, African Risk Capacity om deras arbete mot torka och beroende av humanitärt bistånd, och Afrikanska utvecklingsbanken om deras arbete med att förbättra tillgången till klimatdata och bättre beslutsunderlag. Dessa insatser som en del av Sidas klimatarbete är viktiga pusselbitar på vägen mot en hållbar utveckling.

 


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän