frän vänster: Wang Weibang, Fudan University Shanghai, Song Li, Kinas hälsoministerium, Vinod Divan, professor Karolinska Institutet.

Foto: Sida/Susanna Wasielewski Ahlfors

Kunskap om ojämlikhet ska förbättra kvinnor och barns hälsa

Uppdaterad: 25 juni 2014

Ett samarbete mellan universitet i Sverige och universitet i Kina, Vietnam, Indien och Indonesien ska hjälpa länderna att sänka mödra- och barnadödligheten samt bekämpa svåra sjukdomar. Fokus ligger på att kartlägga vilka delar av befolkningen som missgynnas i hälsoarbetet och ge myndigheterna information om hur man bäst kan åtgärda ojämlikheten.

Hälsotillståndet hos kvinnor och barn i Kina har förbättrats stort de senaste 20 åren och vården likaså. Men fortfarande krävs mycket arbete för att minska mödradödligheten, barnadödligheten och bekämpa svåra sjukdomar. För att komma åt problemen behöver man ta reda på vad som ligger bakom siffrorna; vilka befolkningsgrupper är missgynnade och var finns de?

Det var utgångspunkten när Karolinska Institutet (KI) tog initiativ till det så kallade EPI-4 projektet, tillsammans med fyra universitet i Sverige samt universitet i Kina, Vietnam, Indien och Indonesien. Målet är att lyfta fram forskningsresultat som visar vilka interventioner som visat sig mest effektiva för att nå milleniemålen 4, 5 och 6*. Resultat som ländernas ministerier sedan kan använda när de ska ta fram nya hälsoriktlinjer.

Förra veckan besökte kinesiska samarbetspartners Stockholm och Sida. Doktor Song Li från det kinesiska hälsoministeriet betonade hur viktigt samarbetet är för att bygga relationer mellan forskare och beslutsfattare. De studiebesök hon gjort under sitt Sverigebesök gav henne också bra idéer att ta med sig hem:

– Era specialutbildade barnmorskor imponerade, med sin förmåga att ge bra rådgivning och vård till gravida kvinnor. I Kina finns tillgång till bra vård i framför allt städerna, men läkarna har inte alls lika mycket tid till att tala med patienterna, sa Doktor Song Li.

Skillnaderna i hälsovård är stora mellan människor på kinesiska landsbygden och dem i staden, vilket även påverkar mödra- och barnadödligheten. Ett annat problem är den stora grupp migrantarbetare som finns inom landet. De har ofta ingen rätt till subventionerad vård i de kinesiska städer där de arbetar, vilket resulterar i att gravida kvinnor inte besöker hälsoinrättningar, eller i att tbc sprids, då smittade arbetare från landsbygden inte har råd med behandling.

Ojämlikhet spelar stor roll för hälsan

Att ha många läkare och tillgång till mediciner innebär inte nödvändigtvis en bra nationell hälso- och sjukvård, så länge som det finns stora skillnader i hur människor får tillgång till den. Denna sociala ojämlikhet kan bero på ras, etnicitet, fattigdom, kasttillhörighet eller geografiska orsaker (landsbygd/stad/slum). Om man vill komma åt problemen med exempelvis hög barnadödlighet är det viktigt att se till dessa faktorer. Men istället kan ett land som vill visa upp sänkta siffror koncentrera sig på de områden där barnadödligheten är lättast att sänka – inte där behoven är som störst.

EPI-4 projektet står för Evidence for Policy and Implementation. Initiativet finansieras av Sida genom aktörssamverkan, som till skillnad från traditionellt bistånd bygger på ömsesidigt intresse mellan samarbetsparterna. Sidas stöd möjliggör ett viktigt policyarbete som handlar om att förmedla forskningsresultaten som underlag till beslutsfattare, i bland annat Kina.

– Genom vår mångåriga samarbetspartner Fudan Universitetet i Shanghai och dess nätverk, får vi tillgång till höga officiella personer på hälsoministeriet i Kina för diskussion om hur läget ser ut och om vilka lösningar som kan fungera. Vi får även del av data vi aldrig annars skulle få, t.ex. om hur ojämlikheten förändrats i mödrahälsovården de senaste 20 åren, sa Sarah Thomsen, projektsamordnare på KI.

Att förbättra hälsovården och göra den mer rättvis i Kina, Indien, Vietnam och Indonesien är inte bara viktigt för ländernas utveckling. Det är även viktigt för Sverige menar Sarah Thomsen.

– Kina är världens folkrikaste land. Att vi kan få vara med och påverka hur de arbetar med globala hälsofrågor är viktigt, samtidigt som vi får tillgång till ny kunskap. Det är en win-win situation, sa Sarah Thomsen.

 

Fakta EPI-4:

EPI-4 är ett partnerdrivet samarbete mellan Karolinska Institutet, Göteborgs universitet, Umeå universitet, Uppsala universitet, Fudan University (Kina), University of Gadjah Mada (Indonesien), the Public Health Institute of India och the National Pediatric Hospital of Vietnam.

Projektet får stöd av Sida genom aktörssamverkan, som bygger på ömsesidigt intresse och ska vara en katalysator för att skapa ett långsiktigt hållbart samarbete mellan svenska aktörer och deras parter i andra länder.

Projektet startade 2011 och pågår till 2013. Det huvudsakliga syftet är att öka medvetenheten om ojämlikhet inom hälsa, samt ta fram förslag på evidensbaserade interventioner och insatser till regeringarna i Kina, Indien, Indonesien och Vietnam, om hur man kan minska denna ojämlikhet för att må milleniemålet 4, 5 och 6*. Projektet fokuserar på att minska fattigdom och ökade rättigheterna hos missgynnade grupper av befolkningen, vilket omfattar fattiga, etniska och religiösa minoriteter, landsbygdsbefolkning och invånare i städernas slumområden samt migrantarbetare.

* FN:s millenniemål är åtta mätbara mål för minskad fattigdom, som ska vara uppnådda senast år 2015. Milleniemål 4: minska barnadödligheten, millenniemål 5: förbättra mödrars hälsa, millenniemål 6: bekämpa hiv/aids och andra sjukdomar.
Sverige och ytterligare 190 länder har undertecknat avtalet, som innebär att varje land tar ansvar för att förverkliga dessa mål. Det internationella samfundet ska göra särskilda insatser för att Afrika och Sydasien ska lyckas nå målen.

 


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän