Bybor odlar träplantor i en by i Kampong Speu, Kambodja.

Foto: Sothira Seng/Forum Syd

Klimatinsatser med goda resultat

Uppdaterad: 25 juni 2014

Regeringens särskilda klimatsatsning har finansierat specifika insatser till stöd för långsiktig klimatanpassning i flera fattiga länder. Nu avslutas det fyraåriga initiativet och resultaten visar att åtta av tio insatser nått sina uppsatta mål och många intressanta lärdomar har gjorts. Samtidigt har det funnits utmaningar i att arbeta med riktade biståndsmedel under en kort tidsperiod.

När regeringen satsade fyra miljarder kronor i en särskild klimatsatsning 2009 var det ett led i Sveriges internationella åtagande för att ge stöd till förbättrad anpassningskapacitet i särskilt sårbara länder. De 1,15 miljarder som Sida fick hantera har gått till insatser i Bangladesh, Bolivia, Burkina Faso, Kambodja, Mali, regionalt Asien samt regionalt Afrika. Efter fyra år blir slutsatsen av insatserna att åtta av tio har nått eller beräknas nå sina mål, varav två av tio på ett mycket tillfredsställande sätt. Det visar den slutrapport som nu publicerats.

Bland de positiva resultaten finns bl.a. förbättrade nationella telefonbaserade varningssystem för väderrelaterade katastrofer i Bangladesh, som når ut till cirka 50 miljoner människor. I Vietnam och andra delar i Sydostasien har stora mangroveområden rehabiliterats, vilket ökat medvetenheten om mangrove-ekosystemen lokalt och på myndighetsnivå. Bönder i Bolivia har fått bättre inkomster och nya, tåligare grödor och 1000 bybor i Burkina Faso har fått bättre livsmedelstrygghet genom de många vattenreservoarer som under regnperioderna samlar vatten till jordbruksproduktion.

– Initiativet har även höjt profilen på klimatfrågan på de svenska ambassaderna i samarbetet med  berörda länder och regioner, och dessutom lett till nya ingångar att lyfta frågan, exempelvis i dialog med regeringen. I vissa fall har det varit positivt att ha en särskilt avsatt pengaportfölj som kunnat användas till mindre och mer riktade initiativ än vad som normalt ligger inom ramen för det bilaterala samarbetet, säger Elisabeth Folkunger, klimatrådgivare på Sida.

Samtidigt har just de öronmärkta klimatpengarna och det korta tidsperspektivet varit en del av utmaningarna. Att identifiera relevanta projekt och samarbetspartners, och betala ut pengarna inom fyra år har ibland varit svårt, särskilt i de länder som tidigare inte arbetat med klimatfrågor och där kapaciteten varit låg. Dessutom har Sida inte fått några extra personalresurser för den separata handläggningen av initiativets projekt på ambassaderna. Trots detta har Sida lyckats utbetala 1116 miljoner av det avsatta beloppet på 1150 miljoner, vilket bedöms som tillfredsställande.

Den korta tidsperioden har även gjort det svårt att se långsiktiga resultat från klimatinsatserna och vidden av klimatsatsningens påverkan kommer först vara märkbar om några år.

Ägarskap gynnar kapacitetsutveckling

Andra slutsatser vad gäller framgångsfaktorer är att redan upparbetade relationer med partners ger högre effektivitet, då man redan anpassat sig till Sidas rapporteringskrav och resultatfokus. Program och fonder som finansierats tillsammans med andra givare har gett en större utväxling av de utbetalda medlen, liksom stöd via enskilda organisationer, FN-organ och Världsbanken i flera fall har möjliggjort relativt snabba utbetalningar. Dessutom är ett starkt ägarskap och politisk vilja en nyckelfaktor både för långsiktighet och effektivitet, vilket visat sig i bland annat Bolivia där viceministerierna för vatten starkt driver anpassningsfrågan i sitt arbete. Att ägarskap och kapacitetsutveckling går hand i hand är också tydligt; det går inte att utveckla det ena utan det andra.

Klimatsatsningen har även genererat mer övergripande positiva effekter i samarbetsländerna, som en ökad medvetenhet om klimatfrågorna, en förbättrad kapacitet att planera och genomföra klimatanpassningsaktiviteter samt nya metoder för exempelvis klimatmotståndskraftigt jordbruk och klimatsäker infrastruktur. Många lärdomar relaterade till klimatanpassning kan användas i arbetet med motståndskraft (resilience) och grön ekonomi. Sektorministerier i Kambodja har inlett arbetet att integrera klimataspekten i övriga program på sektornivå.

– Ett viktigt syfte med satsningen var att bidra till ett lärande om klimatanpassning. För oss på Sida är det viktigt att ta vara på lärdomarna i vårt fortsatta arbete. En kortsiktig öronmärkning av pengar är inte ett långsiktigt alternativ för Sidas arbete, men satsningen har gett oss nya metoder och infallsvinklar för hur vi kan fortsätta verka både för klimatintegrering och riktade insatser inom klimatområdet, säger Elisabeth Folkunger.

 

Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän