Panelen på lanseringen avEducation for All, Global Monitoring Report 2012

Foto: Ida Niskanen/Unesco

Utbildning + arbetsmarknad = utveckling

Uppdaterad: 26 juni 2014

Utbildningen av unga behöver matchas bättre mot arbetsmarknadens behov ifall fler människor ska få jobb, i Sverige såväl som i fattigare länder. Det var en av slutsatserna från det seminarium Sida arrangerade tillsammans med Svenska Unescorådet igår. Unescos nya rapport om utbildning i världen visar att bara hälften av alla unga i fattiga länder påbörjar en skolnivå motsvarande högstadiet. Det i sin tur skapar dåliga framtidsmöjligheter med underbetalda jobb.

Frågan om att få unga människor i jobb har hamnat högt upp på den globala agendan de senaste två åren. Världens unga är idag fler än någonsin och i vissa länder ökar deras andel av befolkningen väldigt snabbt. Många regeringar har insett att en satsning på utbildning är avgörande för att få fart på landets ekonomi och öka tillväxten. Samtidigt visar siffrorna i Unescos nya uppföljningsrapport för initiativet Education For All (EFA)* en mer dyster bild. Utvecklingen mot målen om utbildning för alla har stannat av, och såväl givare som mottagarländers regeringar minskar sitt stöd till utbildning. De satsningar som görs når heller inte ut till de mest utsatta grupperna, vilket ytterligare försvårar deras möjligheter till undervisning.

Uppföljningsrapporten för EFA har i år valt att fokusera på det mål som hittills fått minst uppmärksamhet: unga och vuxnas behov av utbildning. En av fem unga (mellan 15 och 24 år) i världen** har inte gått ut grundskolan motsvarande årskurs sex, och de flesta bor i södra Asien och i Afrika söder om Sahara.

Dessa unga har svårt att komma in på arbetsmarknaden, och blir hänvisade till osäkra och underbetalda jobb. Samtidigt visar siffror att runt 57 miljoner nya jobb behöver skapas fram till 2020 för att undvika att ungdomsarbetslösheten ökar.

Behovet att öka ungas kunskaper och färdigheter är därför akut. Inte bara i länder som Mali, Ghana och Burkina Faso utan även i Sverige. De som inte klarar att fullfölja eller ens påbörja treåriga nationella gymnasieprogram måste erbjudas alternativa möjligheter. Samtidigt måste matchningen mellan kompetens och efterfrågan öka.

– Vi har många duktiga utbildade på den svenska arbetsmarknaden som inte får jobb, samtidigt som företag skriker efter arbetskraft; vi måste se till att öka kopplingen mellan utbildning och arbetsmarknaden, sa Tobias Krantz, chef för utbildning och forskning på Svenskt Näringsliv. Han lyfte även fram det stora ansvar som svenska företag idag tar för att ge unga yrkeskunskaper, där t.ex. Volvo startat en utbildning för att tillgodose sina framtida kompetensbehov.

Vänsterpartisten och riksdagsledamoten Rosanna Dinamarca var inte lika positiv till utvecklingen mot att företag driver utbildning, men höll samtidigt med om behovet av samarbete mellan näringslivet och skolan.

– Man kan göra mycket genom att involvera såväl arbetsgivare som arbetstagare i att utforma kursplanerna på yrkesutbildningarna, så att de blir mer attraktiva. Idag minskar ansökningarna till de här programmen.

Tobias Krantz och Rosanna Dinamarca var överens om att yrkesutbildning generellt har en låg status i Sverige och att det finns en fördomsfull syn om att det främst är skoltrötta elever som söker sig dit.

Samarbete med näringslivet

Ett exempel på hur Sida har varit med och satsat på yrkesutbildning är norra Irak, där man i samarbete med Scania byggt upp en yrkesskola som öppnade i år.

– Runt 10 procent av dem vi utbildar kan vi använda i Scanias egen verksamhet i Irak, medan hela 90 procent blir yrkesförberedda för andra jobb, sa Gustav Sundell, Scanias landchef för Irak. Samarbetet bidrar till att Sida kan använda vår kunskap för att nå sina mål.

Malin Elisson Ljunggren, ledande ämnesexpert för utbildning på Sida beskrev Scania som ett föredöme för näringslivsaktörers ambition i att komma in i utbildningssektorn, men poängterade samtidigt att yrkesutbildning bara är en liten del av de utbildningssatsningar som behövs för att minska arbetslösheten, och att biståndets roll behöver fortsätta att utvecklas. Samtidigt blir frågorna kring hela utbildningssystemet allt mer prioriterade på global nivå:

– Många regeringar har en drivkraft att utveckla sin ekonomi och gå från råvaru- till tillverkningsindustri, och då behövs utbildning, sa hon.

Forskaren Måns Fellesson från Nordiska Afrikainstitutet var inte helt säker på att biståndets roll är att stötta företags yrkesutbildningar i samarbetsländer:

– Företagens primära incitament är faktiskt att etablera sig på en marknad och generera vinst, medan biståndets huvudsakliga uppgift är att rikta in sig på att hjälpa de fattigaste människorna. Jag tror givare som Sida kan göra störst nytta genom att bygga upp institutionell kapacitet inom utbildningssektorn i samarbetsländer, och koppla den till arbetsmarknaden, sa han.

Måns Fellesson avslutade seminariet med att göra en analys av Afrikas framtida utmaningar.

– Den stora utmaningen är den enorma population unga arbetstagare som kommer vilja ha jobb; man räknar med att de blir 122 miljoner fler fram till 2020. Samtidigt ser förutsättningarna olika ut i olika afrikanska länder. Det finns kanske inte så mycket afrikanska länder kan lära av Sverige, utan det är viktigt att få fram specifika lösningar för hur man kan skapa en koppling mellan utbildning och arbetsmarknad, sa Måns Fellesson.

 

Fakta om Education For All

* Education For All är ett globalt initiativ, med sex fastställda mål, som syftar till att erbjuda utbildning till alla barn, ungdomar och vuxna. Initiativet startade 1990 och målen ska vara uppfyllda år 2015.

FN-organet Unesco har uppdraget att  leda och föra arbetet framåt samt samordna de internationella insatserna för att nå utbildning för alla. Uppdraget genomförs i samarbete med regeringar, utvecklingsorgan, civilsamhället, icke-statliga organisationer m.fl.

Unesco lanserar varje år en uppföljningsrapport kallad EFA Global Monitoring Report  som visar på de framsteg som gjorts i arbetet med att nå målen om utbildning för alla.

Länk till senaste rapporten.


 

De sex målen - Education For All:

 1. Utvidga och förbättra förskola, särskilt för utsatta och marginaliserade barn
  2. Se till att alla barn får tillgång till, och slutför, gratis grundskola av god kvalitet
  3. Främja lärande och kompetens hos barn och vuxna
  4. Minska analfabetismen bland vuxna med 50 procent
  5. Uppnå jämställdhet mellan könen i primär- och sekundärskola
  6. Förbättra kvalitén på utbildningen, så att uppställda inlärningsmål nås av alla


** i 123 låg- och medelinkomstländer.

 


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

 • tip a friend
 • share
Tipsa en vän