Tusentals byggnader skadades under striderna i Gaza. En del förstördes helt, men långt fler fick omfattande skador när hus i närheten attackerades av bomber.

Fotograf Peter Lundberg/Sida

Tusentals byggnader skadades under striderna i Gaza. En del förstördes helt, men långt fler fick omfattande skador när hus i närheten attackerades av bomber.

Flickor leker utanför sin skola där de får hjälp att komma över sina traumatiska upplevelser efter striderna i Gaza.

Fotograf Peter Lundberg/Sida

Flickor leker utanför sin skola där de får hjälp att komma över sina traumatiska upplevelser efter striderna i Gaza.

Det finns bara tio paket kirurgisk tråd för invärtes bruk kvar på centrallagret för Gazas samtliga sjukhus. Det ska räcka till en befolkning som är runt dubbelt så stor som Stockholms.

Fotograf Peter Lundberg/Sida

Det finns bara tio paket kirurgisk tråd för invärtes bruk kvar på centrallagret för Gazas samtliga sjukhus. Det ska räcka till en befolkning som är runt dubbelt så stor som Stockholms.

Att rita teckningar är ett sätt för barnen i Gaza att bearbeta vad de varit med om under striderna. Kuratorer hjälper barnen att gå vidare genom att erbjuda psykosocialt stöd.

Fotograf Peter Lundberg/Sida

Att rita teckningar är ett sätt för barnen i Gaza att bearbeta vad de varit med om under striderna. Kuratorer hjälper barnen att gå vidare genom att erbjuda psykosocialt stöd.

Även om UNRWA:s skolor inte var mål för flygattackerna fick minst tio av dem omfattande skador när kringliggande byggnader träffades. Uppröjningsarbete pågår nu för att kunna sätta igång undervisningen igen.

Fotograf Peter Lundberg/Sida

Även om UNRWA:s skolor inte var mål för flygattackerna fick minst tio av dem omfattande skador när kringliggande byggnader träffades. Uppröjningsarbete pågår nu för att kunna sätta igång undervisningen igen.

Många barn behöver hjälp att bearbeta sina upplevelser efter striderna. Den här pojken skadades när familjens hus träffades av bomber. Ett ärr i pannan påminner dessutom om hans skador från förra Gazakriget 2009.

Fotograf Peter Lundberg/Sida

Många barn behöver hjälp att bearbeta sina upplevelser efter striderna. Den här pojken skadades när familjens hus träffades av bomber. Ett ärr i pannan påminner dessutom om hans skador från förra Gazakriget 2009.

Humanitära insatser till svårt skadat Gaza

Uppdaterad: 26 juni 2014

En veckas intensiva strider har skapat svåra humanitära konsekvenser i Gaza. Många människor är traumatiserade och skolor, sjukhus och andra institutioner har drabbats hårt. Sidas utökade stöd till UNRWA på 15 miljoner ska bidra till FN-organets arbete med att försöka tillgodose befolkningens basala behov.

– Det psykiska traumat hos barn och vuxna är oerhört stort efter åtta dygns bombningar. Människor vi mötte var svårt chockade. Det var framför allt de kraftfulla flygattackerna som skrämt folk under dessa strider.

Det säger Peter Lundberg, biståndschef på Sveriges generalkonsulat i Jerusalem efter att nyligen ha besökt Gaza för att följa upp och bedöma humanitära behov och skador på infrastruktur.

Hans foton på söndersprängda hus, förstörda skolor och uttömda medicinlager gör det lättare att förstå när han berättar hur Gaza ser ut idag och hur människor mår efter att ha blivit utsatta av något som av många beskrivits som en nonstop jordbävning i åtta dygn.

Antalet döda uppgår enligt flera källor till över 100 personer, vilket är långt färre än vid Gazakriget för fyra år sedan. Bombningarna pågick nu i åtta dygn, men dess intensitet, bombernas styrka och det faktum att de slog ner på så många ställen gjorde att rädslan varit större hos många människor denna gång och de behöver hjälp att bearbeta sina upplevelser. Sida utökar därför sitt stöd till UNRWA, FN:s organisation som arbetar med palestinska flyktingar i Gaza. Stödet ska bland annat gå till att ge psykosocialt stöd till de 250 000 barn som går i UNRWA:s skolor. Men kuratorerna och psykologerna räcker långt ifrån till alla, och när Peter Lundberg träffade Gaza Community Mental Health som jobbar med psykosociala frågor i Gaza blev det även tydligt hur svårt det är hjälpa andra när man själv har blivit utsatt. 

– Vi satt med deras personalgrupp och pratade om hur de skulle lägga upp sitt arbete, men de var så traumatiserade själva och många bröt ihop, efter att ha suttit instängda i åtta dagar med sina skräckslagna barn.

Den materiella förstörelsen kan ses som relativt lindrig när man räknar till 250 totalförstörda byggnader. Men om man lägger till alla skador på omkringliggande hus, i form av sättningar, bortsprängda rutor och spruckna väggar, då handlar det om tusentals skadade byggnader, däribland UNRWA:s skolor varav minst 10 har fått omfattande skador. Sidas stöd går bland annat till att reparera skolorna men även till att ge barnen möjlighet att bearbeta sina upplevelser på olika sätt.

Odetonerade bomber i rasmassorna

Uppbyggnadsarbetet i Gaza har redan påbörjats. Fönsterramar byts ut, elledningar sätts upp och bönder har kunnat komma ut på sina odlingar. Men bland de uppskattningsvis 100 000 ton söndersmulat byggmaterial som ligger på marken finns troligen även många odetonerade bomber och artillerigranater. Sida kommer därför att stödja FN:s minröjningsorgan UNMAS arbete, där svenska myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ska bistå med röjningsexperter. 

– Man kan räkna med att 5 procent av de drygt 2000 bomber och granater som landat i Gaza aldrig har detonerat, därför måste man vara otroligt försiktig i röjningsarbetet. Bland det man hittat hittills finns bland annat en bomb som väger ett ton, vilket säger en del om sprängkraften, säger Peter Lundberg.

På Gazas största centralsjukhus Shifa hospital, dit nästan alla skadade har förts är förhållandena också svåra. Elen kommer och går och medicinförråden sinar. I hälsovårdsministeriets centrallager för hela Gaza var förrådshyllorna helt tomma för 192 av 470 viktiga mediciner. Sidas stöd till Internationella Röda Korset och Islamic Relief ska bidra till att lindra medicinbristen.

Utöver de akuta humanitära insatserna i Gaza ger Sida sedan många år även stöd till vatten och energisektorn. Bland annat till byggandet av ett stort reningsverk, Northern Gaza sewage water treatment plant. I ena ändan av det sluttande Gazaremsan byggs dessutom pumpstationer för att samla upp och pumpa upp en del av de 90 tusen kubikmeter avloppsvatten som annars rinner rakt ut i Medelhavet varje dygn.

Peter Lundbergs foto av en stor bombkrater, alldeles bredvid den nybyggda svenskfinansierade pumpstationen, visar hur lätt det kan vara att snabbt rasera många års biståndsarbete. 

– Vi var oroliga för att våra projekt skulle ha skadats i kriget, men som tur är så var allt intakt. Det känns ganska tröstlöst, vi har precis avslutat stöd till röjningsarbetet via UNDP från förra Gazakriget 2009, men nu kan det bli aktuellt att fortsätta med det.

 

Fakta: Sidas stöd till Västbanken och Gaza

Akut humanitärt stöd

Det svenska humanitära biståndet till Västbanken och Gaza för 2012 uppgår till 155 miljoner kronor. Det är i huvudsak fördelat på stöd till UNRWA, ICRC (Internationella Rödakorskommittén), Islamic Relief, Kooperation Utan Gränser, Diakonia, Sveriges kristna råd, OCHA (FN:s samordningsorgan för humanitära frågor), myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), FN:s World Food Programme.

Långsiktiga bilaterala insatser i Västbanken och Gaza

Fokus för Sidas långsiktiga övergripande arbete i Gaza och Västbanken handlar om stadsbyggande och fredsfrämjande aktiviteter. Det omfattar bland annat stöd till kommunala utvecklingsprojekt, vattenförsörjning, vattenrening, energisektorn, stöd till Mänskliga Rättigheter och till olika aktörer inom det civila samhället.

Exempel på pågående projekt:

  • Halaf infiltration basin (uppsamling av dagvatten). För att undvika att orenat dagvatten rinner direkt ut i medelhavet byggs en uppsamlingsplats, med 129 meter djupa hål i marken där vattnet renas genom lera och sand. Ovanpå den cementgjutna ytan ska en fotbollsplan byggas.  (Gazas båda två fotbollsarenor bombades dessutom sönder under striderna.)
  • Reningsverket Northern Gaza Sewage water treatment plant. Projektet är ett av de största infrastrukturprojekt som genomförs i Gaza och samfinansieras med EU och Världsbanken. Reningsverket ska när det är klart ta hand om avloppsvatten från fyra av Gazas kommuner. Det är en viktig insats, eftersom bristen på dricksvatten är stor Gaza och grundvattnet håller på att förorenas av det obearbetade avloppsvattnet.
  • Amar pumping station. En pumpstation som pumpar avloppsvatten från den lägsta delen av Gaza, vid medelhavet, upp till reningsverket.

Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän