Svenskt bistånd för att öka jordbruksproduktion i Zambia

Uppdaterad: 26 juni 2014

I gårdagens Aktuellt i Sveriges television kritiseras det svenska jordbruksstödet till Zambia. En kontrollerad användning av konstgödsel och bekämpningsmedel förekommer som en av många delar inom såväl Sida-stödda som UD-finansierade insatser för att öka jordbruksproduktiviteten i landet. Stor vikt läggs vid utbildning och stöd till jordbrukare och marknadsaktörer för att öka kunskap och säkerhet kring hur konstgödsel och bekämpningsmedel används på ett bra sätt.

Sverige har under flera decennier stött jordbruksutveckling i Zambia, bland annat genom att utveckla industrin och marknaden för utsäde och skapa ett fungerande regelverk, välutvecklade institutioner och stärka fattiga bönder i rollen som marknadsaktörer.

Sida stöder genom ambassaden i Lusaka organisationen Musika, en lokal organisation i det civila samhället som arbetar för att förbättra produktivitet och diversifiering inom jordbruket.  Insatsen förväntas öka  möjligheten för 200 000 familjer som arbetar med jordbruk att få bättre tillgång till marknader för sina produkter och därmed också öka sina inkomster. Stödet inleddes under hösten 2011 och uppgår under en tvåårsperiod till 48,5 miljoner kronor.

Genom utrikesdepartementet och regeringens livsmedelssatsning får även det regionala initiativet AGRA (Alliance for Green Revolution in Africa) stöd. Detta program syftar också till att öka produktiviteten, ge bättre marknader för jordbruksprodukter och ökad tillgång till ny jordbruksteknologi, framför allt för kvinnor. UD:s stöd till programmet uppgår till cirka 17 miljoner kronor till Zambia under två år.

AGRA och Musika kompletterar varandra genom att AGRA stärker lokalsamhällen för att själva öka möjligheterna att få tillgång till jordbruksmarknader, medan Musika riktar in sig på privata aktörer och underlätta för företag och entreprenörer att verka ute på landsbygden.   De hjälper jordbrukare att få  tillgång till varor som handelsgödsel, ogräsmedel, bekämpningsmedel, utsäde men också att få tillgång till krediter och större möjligheter att sälja sina varor till uppköpare lokalt. Både dessa företag och entreprenörer liksom småbönder får utbildning i ansvarsfull och säker kemikaliehantering.

I nyhetsinslaget framkom att båda insatserna bland annat innehåller en komponent av försäljning av bekämpningsmedel och handelsgödsel. I den svenska policyn för miljö- och klimatfrågor   är det tydligt att Sverige ska stödja en utveckling mot mer produktiva och hållbara jordbrukssystem, inklusive en säker kemikaliehantering. Bedömningen om användandet av kemikalier i biståndsfinansierade insatser görs från land till land, beroende på hur förutsättningarna för jordbruket ser ut just där.

Handelsgödsel är ett sätt att öka produktiviteten på utarmade jordar. Det  ger möjlighet för människor som lever i fattigdom på landsbygden att säkra tillgången på livsmedel genom större skördar och kunna sälja sina grödor för att öka sina inkomster. Även en korrekt användning av  ogräsmedel ökar möjligheten för hushåll att öka jordbruksproduktionen.

Samtidigt lägger man i projekten Musika och AGRA stor vikt vid utbildning och säkerhet så att marknadsaktörerna och småbönderna ska handskas på ett ansvarsfullt sätt med bekämpningsmedel och handelsgödsel. Bland annat ska försäljning av gödsel kompletteras med information och rådgivning om hur handelsgödseln ska användas på bästa sätt ur miljösynpunkt.  Båda projekten samarbetar till exempel med det zambiska naturvårdsverket, (ZEMA) och den privata sektorns sammanslutning Crop Life för att säkra all användning av jordbrukskemikalier. Bland annat  kan certifierade entreprenörer erbjuda  tjänster i form av besprutning med korrekt teknologi, preparat och skyddsutrustning. Småbönder som utnyttjat detta fortsätter ofta att köpa tjänsten eftersom de ser att ogräsbekämpningen ger en mer produktiv odling. Tillsammans med jordbruksdepartementet ordnas utbildningsdagar och informationskampanjer i radion för att öka medvetenheten om fördelarna med en säkrare kemikaliehantering.

I många länder är det näst intill omöjligt att öka produktionen inom jordbruket utan att använda ogräsbekämpningsmedel, särskilt för småbönder som inte har arbetskraft nog att rensa manuellt. Jordbrukskemikalier används redan på många håll i Zambia liksom i andra delar av Afrika och världen. Det finns många exempel på hur kemikalierna förvaras och används på ett oaktsamt och farligt sätt. Insatser som Musika och Agra syftar till att öka småbönders kunskap om och tillgång till säker användning. Att genom svenskfinansierande insatser öka utbildningen kring säkerhet och hygien kring användandet – hos jordbrukare och företagare – är centralt.

 


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän