Kvinna på fält i Kenya.

Foto: Curt Carnemark/World Bank

Nya riktlinjer för ansvarsfull markanvändning

Uppdaterad: 26 juni 2014

I dag antas de frivilliga internationella riktlinjerna för en ansvarsfull förvaltning av rätten till mark, fiske och skogsresurser. Riktlinjerna har utvecklats under de senaste tre åren i en process där regeringar, organisationer från civilsamhället, ideella organisationer, lantbrukarorganisationer och den privata sektorn har deltagit.

Riktlinjerna antogs av Kommittén för en tryggad livsmedelsförsörjning (CFS) på ett extrainsatt möte i Rom.

Riktlinjerna är tänkta att ge vägledning till stater och nationella myndigheter hur förvaltningen av användning av mark, fiske och skog kan förbättras för att säkerställa tryggad livsmedelsförsörjning för alla och bidra till att minska fattigdom och utsatthet.

Efterfrågan på mark och andra naturresurser i utvecklingsländer har ökat de senaste åren. Det beror bland annat på befolkningsökning och klimatpåverkan. Den ökade efterfrågan visar på vikten av att ägande- och nyttjanderätter är säkrade för lokalbefolkningar för att inte förstärka fattigdom och ojämlikhet.

Riktlinjerna vänder sig också till icke-statliga aktörer som privata sektorn och investerare som uppmanas att respektera mänskliga rättigheter och beakta existerande ägande och nyttjanderätter liksom till det internationella biståndet som uppmanas att stödja sina samarbetspartners i det praktiska genomförandet av dessa riktlinjer.

Sverige har deltagit aktivt i förhandlingarna av riktlinjerna, genom ett samarbete mellan Landsbygdsdepartementet, UD och Sida.

 - Det är glädjande att man efter en öppen och bred konsultationsprocess mellan stater, civilsamhället och privata sektorn har lyckats enas kring dessa frivilliga riktlinjer. Förutsättningarna är stora för ett brett ägarskap av riktlinjerna och en vilja att gå från ord till handling med att se till att de genomförs i praktiken, säger Anna Liljelund på Sida som lett den svenska delegationen i den senaste förhandlingsomgången.

Från ett svenskt perspektiv är förhoppningen att riktlinjerna kommer att fungera som ett ramverk som förbättrar hela hanteringen av markfrågor och motverkar negativa konsekvenser av investeringar såsom ökad utsatthet och fattigdom och så kallad land-grabbing.

 – Från Sidas håll ser vi att styrkan med de frivilliga riktlinjerna är att de utgår från ett rättighetsperspektiv och lyfter viktiga frågor som kvinnors rätt till mark, och markfrågans betydelse för en tryggad livsmedelsförsörjning, områden som Sida jobbar aktivt med att stödja säger Charlotte Petri Gornitzka, Sidas generaldirektör. Vi ser också att ägande och nyttjanderätten till naturresurser är centrala för att kunna främja ansvarsfulla investeringar inom jord- och skogsbruk i våra samarbetsländer.

Sida har en lång erfarenhet av att arbeta med frågor som rör nyttjande- och brukarrätter av naturresurser och har gett stöd till initiativ som sträcker sig över en rad olika områden.  Stöd ges inom området mänskliga rättigheter och säkerställande av kvinnors rätt att äga och bruka mark, utveckling av lagar och policyer på området, institutionell utveckling och administration av markrättigheter, markreformer, decentralisering av mark och naturresursförvaltning samt utbildning inom mark och naturresursförvaltning.

Övriga frågor som tas upp i riktlinjerna är vikten av att erkänna och skydda informella och traditionella rättigheter till mark, fiske och skogar, främjandet av jämställda markrättigheter för kvinnor och män, administration av markrättigheter och markfrågan i relation till klimatförändringar, naturkatastrofer och konflikter.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän