Undervisning om hiv och kondomanvändning är viktigt för att minska antalet människor som smittas med hiv.

Foto: Deidre Schoo (Creative Commons)

Information viktigt i kampen mot aids

Uppdaterad: 26 juni 2014

Den 1 december uppmärksammas världsaidsdagen. I västvärlden utgör hiv inte längre en dödsdom tack vare bromsmedicinernas intåg och de flesta hiv-positiva kan leva ett välfungerande liv. Men i södra Afrika är situationen inte lika ljus. Upp till en femtedel av befolkningen i flera av regionens länder är smittade, något som inte bara innebär mänskliga tragedier utan även påverkar hela samhällsutvecklingen i regionen.

Antalet människor som infekteras med hiv i världen har minskat med 20 procent de senaste 10 åren*, och nedgången märks framför allt i Afrika söder om Sahara. Även antalet dödsfall till följd av aids har minskat i Afrika, från 1,8 miljoner till 1,2 miljoner per år de senaste sex åren. Dessa positiva siffror presenterades nyligen av FN-programmet UNAIDS.

Men trots att utvecklingen går åt rätt håll så infekteras fortfarande cirka 2,5 miljoner människor i världen varje år. Därför är det viktigt att fortsätta det förebyggande arbetet för att minska smittspridning, menar Pia Engstrand som arbetar på det regionala HIV/AIDS-teamet vid Sveriges ambassad i Zambia.

– Information och kunskap till framför allt barn och ungdomar är avgörande för att ändra sexuella beteenden på lång sikt. Därför går nu Sida in och stödjer två regionala projekt kring sexualundervisning på runt 45 miljoner vardera; ett till UNESCO som handlar om att påverka institutioner och myndigheter för att få in sexualundervisningen i ländernas läroplaner och i lärarutbildningen. Det andra stödet som går till Rädda barnen handlar om gräsrotsarbete: här ska man nå ut till barn och unga på lokal nivå, och även få deras föräldrar och samhället i stort att acceptera att barnen får sexualundervisning.

Södra Afrika har flest antal hiv-positiva i världen. Konsekvenserna på samhället är enorma, och miljoner barn har vuxit upp utan föräldrar det senaste decenniet. Att hiv och aids drabbat just Södra Afrika så hårt hänger samman med flera faktorer: låg kondomanvändning, att ungdomar inte har tillräcklig kunskap hur man skyddar sig mot hiv kombinerat med ett sexuellt beteendemönster där det är mer vanligt att ha flera sexuella relationer parallellt. Eftersom man är som mest smittsam just de första månaderna med viruset i blodet sprids det lättare till andra sexuella partners under den tiden.

Kunskap gör att färre smittas

Informationskampanjer om kondomanvändning och säkrare sexuella beteenden har bidragit till att antalet smittade sjunkit i regionen. Ett exempel är Uganda där regeringen satsade hårt på utbildnings- och informationsarbete och fick ner den höga hiv-prevalensen i landet. Dessvärre gick siffrorna upp igen när kampanjerna avslutats, vilket visar på vikten av långsiktighet eftersom det hela tiden kommer nya generationer och ungdomar som blir sexuellt aktiva.

En annan faktor som bidragit till minskad hiv-spridning de senaste fem åren är ökad tillgänglighet till bromsmediciner. Forskning visar att hiv-positiva som följer ordinerad bromsmedicinbehandling i princip inte är smittsamma vilket nu visar sig i många afrikanska länder.

– Om alla som behöver det fick tillgång till bromsmediciner och till bra information och utbildning, då skulle vi i princip kunna bli av med aids, säger Pia Engstrand.

Det internationella stödet till bromsmediciner har i princip planat ut de senaste åren. Men i praktiken vet många av dem som skulle behöva bromsmediciner i Södra Afrika inte ens om det, eftersom de inte testar sig. Det gäller framför allt männen.

– Ofta är det kvinnor som testar sig, i samband med mödravårdskontroller. Om hon testas positivt och går hem och berättar det händer det att hon anklagas för att dra in hiv i familjen och kastas ut ur hemmet. Många män sticker huvudet i sanden och uppsöker kliniken när det är för sent, säger Pia Engstrand.

Bromsmediciner minskar även risken för överföring av smitta mellan mor och barn. Därför satsar Sida 150 miljoner kronor på att stödja ett treårigt UNICEF-program där hivpositiva i Malawi, Uganda, Elfenbenskusten och DR Kongo ska behandlas med bromsmediciner under graviditeten. Målet är att helt eliminera mor-till-barnsmitta, på samma sätt som man gjort med gravida hiv-positiva i exempelvis Sverige.

Forskning är ett annat viktigt verktyg som Sida har stöttat i kampen mot hiv och aids, bland annat i samarbete med i universitet i Tanzania, Uganda och Mocambique. Ett exempel är ett svenskt forskningsprojekt inom ICT som lett till ett nytt beslutssystem för journalföring i Tanzania, vilket i sin tur innebär säkrare och effektivare hiv-behandling . Sida har även bidragit till att bygga upp forskningsinstitutioner i Tanzania sedan 80-talet, vilket bland annat resulterat i kapacitet för kliniska prövningar, och just nu testas ett svenskutvecklat hiv-vaccin i Sverige, Tanzania och Mocambique. Programmet har dessutom gett viktiga bidrag till regelverk avseende hiv, aids och sexuella övergrepp.

 

*i 25 låg- och medelinkomstländer.

Källor: UNAIDSAVERT 


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän