Making All Voices Count gör medborgarinflytande enkelt

Uppdaterad: 26 juni 2014

Bristande inflytande och otillräcklig tillgång till information gör det svårt för medborgare att utkräva ansvar från sina regeringar. Detta har länge varit ett stort hinder för utveckling, men ny teknologi ger oss möjligheter att hitta nya lösningar. ’Making All Voices Count’ är en fond där initiativtagare kan söka finansiering för lösningar som ökar möjligheten till inflytande och transparens.

Med öppna och tillgängliga förvaltningar kan medborgarna i ett land få insyn i hur de offentliga resurserna används, och ställa beslutsfattarna till svars om planerade investeringar inte kommer befolkningen till del. Transparent och demokratisk samhällsstyrning förutsätter en tvåvägskommunikation, där medborgare ger sin syn på hur styrningen fungerar samtidigt som regeringen får återkoppling på sina beslut och kan anpassa verksamheten.

Making All Voices Count   är en nystartad fond som ska stödja innovationer och forskning som utnyttjar informationsteknologi för att möjliggöra för människor att få insyn i och tillgång till information om frågor som påverkar deras vardag. Fonden ska också stärka kapaciteten och engagemanget hos såväl medborgare som myndigheter. Genom att öka och effektivisera dialogen mellan beslutsfattare och befolkning  förebyggs också korruption, vanstyre och diskriminering. 

Fonden finansieras gemensamt av Sida, de amerikanska och brittiska biståndsorganen USAID och DFID samt det filantropiska investmentbolaget Omidyar Network. 

Att stödja den här typen av insatser är ett sätt att stärka Sveriges arbete för ökad transparens och medinflytande i världen. Det senaste decenniets landvinningar inom informations- och kommunikationsteknologi, ICT, har inneburit nya möjligheter inom transparensområdet och har öppnat många nya kommunikationskanaler. Tekniken finns – men nyttjas ännu inte av alla.

 - Making All Voices Count är ett sätt att utnyttja de möjligheter som ges av ny teknologi för att bidra till demokratisk utveckling. Till exempel har den mobila revolution som pågår i många låginkomstländer inneburit att medborgare fått ökad tillgång till information , säger Ola Pettersson på Sidas enhet för Kapacitetsutveckling och samverkan.

Fonden, som kommer att öppnas för ansökningar under våren 2013, är en så kallad challenge fund – ett av de olika verktyg Sida använder inom metoden Business for Development . Syftet är att låta olika aktörer, i konkurrens med varandra, ansöka om finansiering för idéer som ska lösa specifika problem – i det här fallet bristande medborgarinflytande. Sida bidrag till fonden är 105 miljoner kronor under åren 2013-2016.

Fakta

Sida arbetar med informations- och kommunikationsteknologi för utveckling (ICT4D) för att effektivisera utvecklingsarbetet inom områden som till exempel hälsa, utbildning samt demokrati och mänskliga rättigheter. Exempel på användningsområden inkluderar marknadsinformation till småbönder via sms, diagnosticering och hälsorådgivning på distans eller mobila betalningstjänster för de som saknar tillgång till vanliga banker. Sida arbetar också med att öka kvinnor och flickors tillgång till och användande av ICT samt med att öka utvecklingsländers kapacitet att samla in, sammanställa och analysera ICT-statistik. I oktober 2012 lanserade Sida två utlysningar inom ICT. 


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän