Doha

Foto: .

Klimatfrågan ska integreras i alla Sidas insatser

Uppdaterad: 26 juni 2014

FN:s klimatmöte COP18 avslutades nyligen i Doha, Qatar, efter långa och svåra förhandlingar. Klimatfrågan blir allt viktigare i arbetet för fattigdomsminskning i takt med att jordens medeltemperatur stiger och för Sida handlar det om att integrera klimatperspektivet i samtliga insatser och strategier. Dessutom ska resultaten av arbetet lyftas fram bättre.

I Doha lyckades förhandlingsparterna enas om en andra åtagandeperiod under Kyotoprotokollet och parterna tog några viktiga steg på vägen mot det nya, mer omfattande, avtal som ska komma på plats senast 2015 och gälla från 2020. Besluten innebär en tydlig process framåt och ett ökat tryck på att höja  ambitionsnivån för utsläppsminskningar. Även i finansieringsfrågan togs steg framåt och några länder, däribland Sverige, annonserade pengar för 2013, vilket var oerhört viktigt för att bygga förtroende i förhandlingarna.

Sida kommer under nästa år att bidra med cirka 2 miljarder kronor i form av bilateralt stöd till länder och regioner. Pengarna kommer inte från en speciell, öronmärkt budgetpost, utan är resultatet av att Sida arbetar integrerat med klimat i alla insatser. 2012 avslutas den bilaterala delen av regeringens särskilda klimatsatsning, där 1,15 miljarder kronor gått  till bilaterala och regionala stöd för klimatanpassningsåtgärder i länder där det redan funnits existerande samarbetsprojekt och program. (Klimatsatsningen startade 2009 och var en del av det svenska bidraget till ”fast-start” finansiering, det stöd som statscheferna utlovade vid klimattoppmötet COP15 i Köpenhamn.)

Efter Doha står det helt klart att klimatfrågan fortsatt kommer att vara högt prioriterad på den politiska agendan och absolut nödvändig att ta i beaktande för Sidas framtida arbete med fattigdomsbekämpning. För att kunna säkerställa rapportering av finansiellt stöd och kommunikation av resultat till relevanta aktörer kommer det bli än viktigare för Sida att märka och följa upp klimatkomponenterna av olika insatser.

Under 2013 ska Sverige sammanställa både en så kallad nationalrapport för perioden 2009-2012, och en varannanårsrapport för perioden 2011-2012, som båda ska lämnas in till FN. Dessa båda rapporter kommer att innehålla statistik om Sidas bilaterala finansiella stöd och är en viktig pusselbit för att visa på det omställningsarbete som pågår och bygga förtroende mellan parterna i klimatförhandlingarna.

Viktiga beslut från Doha innebär bland annat:

1. En andra åtagandeperiod under Kyotoprotokollet:
• Gäller under perioden 2013-2020

• EU, Australien, Schweiz, Norge, Ukraina, Kazakstan, Lichtenstein och Vitryssland tar på sig bindande åtaganden om utsläppsminskningar.

• Innehåller möjligheten att höja ambitionsnivån vilket innebär att länderna kan höja sina åtaganden vid den översyn som ska ske mitt i åtagandeperioden. Översynen kopplar till arbetet med att sluta det gap som finns mellan föreslagna åtaganden och det som verkligen behövs för att hålla temperaturökningarna under +2˚C, som förs under förhandlingarna om det framtida avtalet (Durbanplattformen).

• Kyotoprotokollets flexibla mekanismer fortsätter, men med vissa förändringar: tillgång till den så kallade Clean Development Mechanism ges för alla parter men parter utan ett åtagande under den andra åtagandeperioden får inte sälja dessa krediter vidare.

• Överenskommelsen när det gäller överskottet av utsläppsutrymme (Assigned Amount Unit) innebär att överskottet får sparas och användas för eget bruk men en begränsning på inköp införs på 2 %. I en gemensam deklaration har de potentiella köparländerna, dvs. de länder som har bindande åtaganden enligt protokollet men inget eget stor överskott, förbundit sig att inte köpa AAU.
   
2. Durbanplattformen - Färdplan mot en ny rättslig överenskommelse:
• Resultatet innebär att förhandlingarna mot antagandet av en ny rättsligt bindande överenskommelse, som skall vara på plats 2015 och gälla från 2020 för alla parter, förs framåt.

• För utsläppsminskningar före 2020 har parterna beslutat att under 2013 studera möjligheter att öka ambitionsnivån för utsläppsminskningar i syfte att överbrygga glappet mellan nuvarande utfästelser och vad som krävs för att hålla temperaturökningarna under +2˚C.

• Länderna ska nu jobba vidare på det långsiktiga åtagandet att mobilisera upp till 100 miljarder dollar till 2020. Länderna ska identifiera olika vägar ("pathways") framåt för att mobilisera finansiering från olika finansieringskällor, både offentliga och privata, multilaterala och bilaterala.
   
     

I korthet kan man säga att Doha levererade på det uppdrag och den agenda som man fått från förra årets möte, COP17. Men mycket arbete återstår för att hålla temperaturökningarna under +2˚C. Sida har därför en viktig roll i det fortsatta arbetet att möjliggöra en klimatsmart utveckling och nödvändig klimatanpassning i våra partnerländer. Se även dokumentation på FNs webbplats.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän