Ekonomisk egenmakt för kvinnor ger ökad stabilitet

Uppdaterad: 26 juni 2014

Kvinnor har en viktig roll för att bidra till fred och stabilitet i krigshärjade länder. Om de får möjlighet att investera satsar de ofta på affärer som gynnar den lokala ekonomin, vilket i sin tur bidrar till stabilitet. Men för att stärka kvinnors ekonomiska utveckling är det viktigt att även männen involveras.

Vad kan Sida göra för att hjälpa kvinnor till mer makt och inflytande, särskilt i länder där konflikt råder, eller där vapnen just tystnat? Den frågan ställde Sida under ett seminarium för att ta del av andra aktörers erfarenheter. När ett land drabbats av krig har kvinnorna en särskilt viktig roll för att bidra till fred. Om de får investera används pengarna oftast till att bygga upp hushållsekonomin, köpa in höns eller varor att sälja och se till att familjen får mat. Samtidigt är det särskilt svårt att satsa på kvinnors ekonomiska utveckling i en miljö präglad av våld.

– Unga kvinnor har ofta missat möjligheten till utbildning under krig. Dessutom saknas nödvändig infrastruktur vilket gör det viktigt att stödja informella strukturer, som i DR Kongo till exempel, där man gett stöd till initiativ där kvinnor lånat ut pengar till andra kvinnor, sa Afshan Khan, chef för Women for Women international.

Organisationen som finns på plats i åtta länder arbetar med att stötta kvinnor i att bli självförsörjande, efter att ha varit utsatta för krig och konflikter. Rwanda är ett exempel på hur kvinnors ökade ekonomiska inflytande har bidragit till stabilitet. Satsningar på kvinnor och jordbruk har inte bara lett till att de fått varor att sälja, det har även gett dem tillgång till land vilket gjort det möjligt att få krediter.

Men samtidigt som en konfliktsituation innebär stora problem är det även en möjlighet till förändring, menade Eva Werner-Dahlin personalchef på Sida, som i många år arbetat med kvinnors rättigheter, bland annat som ambassadör i Guatemala.

– Vi ser att konfliktsituationer kan vara en chans att förändra de könsroller som länge funnits etablerade. Kvinnor har ofta varit tvungna att vara mer ekonomiskt aktiva och familjeförsörjande under krig och den erfarenheten är bra att bygga vidare på när konflikten slutat. Det är även viktigt att stötta deras politiska deltagande.

Kvinnovåld ökar i takt med inflytandet

Kopplingen mellan våld och kvinnors ekonomiska utveckling är dessvärre också tydlig. Både i det att våldet hämmar kvinnors möjlighet till inflytande, men också i att när kvinnor får en chans att öka sin inkomst, så kan även våldet mot dem i hemmet öka.

– Vi har sett i studier från olika länder hur våldet mot kvinnor ökar drastiskt efter att kvinnor fått jobb och kunnat öka hushållens inkomst, och våldet blir värre ju mer kvinnan tjänar. Ett sätt att minska problemet är att bjuda in mannen och kvinnan till familjerådgivning, vilket bland vi bland annat stöttat i Burundi. Samtalen handlade om hur man skull ta gemensamma ekonomiska beslut i hemmet men bidrog till att minska våldet, sa Markus Goldstein, senior ekonom som leder Världsbankens jämställdhetsarbete för Afrikaregionen.

Ramzia Abbas Aleryani, generalsekreterare på Yemeni Women’s Union  kunde också bekräfta sambandet mellan ekonomisk makt och könsbaserat våld och hur viktigt det är att involvera männen för att motverka det. Man behöver också satsa på att öka medvetenhet om vikten av jämställdhet och kvinnors deltagande, både hos männen och hos kvinnorna, som till exempel kan behöva stöd för att våga ifrågasätta de sociala normerna och kräva sin lagliga rätt att ärva land.

Vad kan då givare som Sida göra för att gynna kvinnors ekonomiska makt och inflytande i länder där konflikt råder eller har avslutats?

– Kvinnors politiska deltagande är avgörande, sa Afshan Khan. Inte bara på hög nivå utan även på lokal och regional nivå. Och det finns en tydlig koppling mellan att kvinnors politiska deltagande ökar när de får det bättre ekonomiskt. Kvinnor är viktiga förändringsaktörer i samhället: de startar inte ofta krig, men de kan hjälpa till att bevara fred. Det bästa sättet att engagera dem är att engagera kvinnor och män tillsammans.

Det är oerhört angeläget att skydda kvinnors deltagande i den politiska processen efter att fred uppnåtts, för att se till att kvinnornas ökade inflytande inte går tillbaka igen. Lagstiftning behövs, men framför allt stöd till kvinnoorganisationer på gräsrotsnivå.

Markus Goldstein menade att det är nödvändigt att testa sig fram eftersom olika metoder behövs i olika länder, beroende på vad som är orsaken till att kvinnors ekonomiska utveckling hämmas.

– Ett problem kan vara möjligheten att få större lån hos banker, eftersom personalen inte ser potentialen i kvinnors affärsidéer eller inser vilken bra utdelning lån till dessa kvinnor kan ge. Då kan utbildning av bankpersonal vara en lösning.

 

Om seminariet:

Seminariet Women’s economic empowerment in conflict and post-conflict situations hölls på Sida den 10 december. Syftet var både att få in idéer och erfarenheter till Sidas fortsatta arbete med ökad ekonomisk makt och inflytande för kvinnor i konflikt- och postkonfliktsituationer, men även till det Världsbanksmöte på samma tema som hölls i Stockholm dagen efter.

De åhörare som lyssnade på seminariet fick alla vara med och ge förslag på vad Sida ska prioritera i sitt fortsatta arbete med Women’s Economic Empowerment i konflikt och postkonfliktländer. De frågor som prioriterades var framför allt vikten av grundutbildning och yrkesutbildning för kvinnor samt att involvera män och pojkar i arbetet. Därtill prioriterade publiken att sätta normer för hur arbetet ska genomföras, att förebygga könsrelaterat våld samt stöd till kvinnors gräsrotsorganisationer.

Se även en intervju med Markus Goldstein, seniorekonom för Afrikaregionen på Världsbanken.

 
 


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän