Konflikten i Syrien – det här gör vi

Uppdaterad: 26 juni 2014

Konflikten i Syrien har gjort 2,5 miljoner människor i behov av hjälp. Sverige bistår med humanitärt stöd om drygt 120 miljoner kronor hittills i år, vilket gör oss till en av de största givarna.

I Syrien är omkring 2.5 miljoner människor i behov av humanitärt stöd, varav 1 miljon människor beräknas vara interna flyktingar enligt en uppskattning av FN och Syriens regering. Ytterligare närmare 170 000 har flytt landet.  Våldsamma strider pågår i Syrien sedan mars 2011 mellan regeringsstyrkor och den regimkritiska Fria Syriska Armen.

I juli i år anslog Sida ytterligare 30 miljoner kronor till människor på flykt från Syrien, och Sida har tidigare i år bidragit med 61 miljoner kronor i humanitärt stöd till Syrien genom FN-organ, Internationella Röda Kors/Röda Halvmånen-rörelsen och enskilda organisationer för deras arbete med den syriska krisen. Det totala stödet från Sverige under 2012 har hittills uppgått till 120,5 miljoner kronor.

Humanitära organisationer har haft svårt att nå ut till behövande människor, och trots att de nu kunnat öka sin verksamhet är deras tillträde begränsat. Människor lider stor brist på grundläggande förnödenheter så som mat, vatten, mediciner och hälsovård. Den rådande konflikten har även satt sin spår på den viktiga jordbruksektorn som redan är svårt drabbad av flera års torka. Som en följd av detta beräknar FN:s livsmedelsprogram WFP, livsmedels- och jordbruksorganisationen FAO och det syrianska jordbruksministeriet att tre miljoner människor hotas av matosäkerhet.

Antalet syriska flyktingar i grannländerna har ökat markant över de senaste månaderna. FN och andra humanitära organisationer har därför utökat sina program i Jordanien, Libanon, Irak och Turkiet  för att täcka de ökande humanitära behoven i flyktinglägerna och med att registrera nyanlända flyktingar, men stora behov kvarstår även där. Det internationella samfundet uppskattar behoven kopplade till den syriska krisen till 373 * miljoner US dollar, ett behov som är långt ifrån täckt. En av de största utmaningarna i det humanitära arbetet är det begränsade tillträdet som FN och det övriga humanitära samfundet har till de drabbade.

* Appellen för humanitära insatser inne I Syrien ligger på 180 miljoner US dollar, och för hela regionen  193 miljoner US dollar.

Humanitärt bistånd

Sidas humanitära bistånd skiljer sig från utvecklingsbiståndet på två viktiga punkter: För det första är målet med det humanitära biståndet  att rädda liv, lindra nöd och upprätthålla mänsklig värdighet i katastrofsituationer, medan utvecklingsbiståndet har fattigdomsbekämpning som övergripande mål.

För det andra grundar sig det humanitära stödet på folkrätten och särskilt den internationella humanitära rätten, IHR , medan utvecklingsbiståndet bygger på politiska beslut av givarlandets regering.

Läs mer 

Aktuellt beslut; Ytterligare humanitärt stöd till Syrien

Strategin för humanitärt bistånd genom Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 2011-2014  (pdf)

Fakta om Sidas humanitära bistånd:

  • Det humanitära biståndet via Sida för år 2011 uppgick till  3 miljarder kronor eller nära 19 procent  av den totala budgeten.
  • Drygt hälften av Sidas humanitära anslag går till olika FN-organ inom det humanitära området, bland dem FNs organ för flyktingfrågor UNHCR, FNs jordbruks- och livsmedelsorganisation FAO och FNs samordningsorgan för humanitära frågor, OCHA.
  • Sverige bidrar även via UD till finansieringen av de stora humanitära FN-organisationerna.
  • Cirka en fjärdedel av det humanitära anslaget kanaliseras via Internationella Rödakorskommittén, samt Internationella Röda Kors- och Röda Halvmånefederationen genom Svenska Röda korset.
  • En del humanitära insatser genomförs av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB. Hur stort anslaget blir beror på behovet av insatser, men det brukar uppgå till omkring 120 miljoner kronor per år.

Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän