Årsredovisning och resultatbilaga 2011

Foto: Sida

Fokus och medvetna satsningar ger resultat

Uppdaterad: 26 juni 2014

Sidas årsredovisning och den tillhörande resultatbilagan visar att Sida har en budget i balans och redovisar resultat från fyra geografiska samarbetsstrategier och resultat och lärdomar inom området demokrati och mänskliga rättigheter.

I förordet till årsredovisningen skriver Charlotte Petri Gornitzka om några tydliga prioriteringar under året.

”Under 2011 har Sida arbetat intensivt med att säkerställa att såväl biståndet vi förmedlar som vår egen organisation förblir relevanta när vi ställs inför de utmaningar och möjligheter som globaliseringen för med sig. Som generaldirektör har jag bland annat betonat vikten av att lära av det som fungerar bra eller mindre bra i utvecklingssamarbetet så att vi hela tiden utvecklar verksamheten. Jag drivs också av en övertygelse om att näringsliv och bistånd behöver samverka ännu mer för en hållbar utveckling som ger människor sysselsättning, välstånd och möjlighet att hävda sina rättigheter”, skriver hon.

Nya och innovativa metoder

Årsredovisningen visar också att Sida har tagit flera steg för att utöka den del av insatserna som genomförs med ”nya” eller ”innovativa” metoder och samverkansformer. Samarbetet med näringslivet har ökat betydligt och samtidigt medfört nya krav på kompetens och resurser.

Men årsredovisningen visar också på en rad goda resultat av biståndet. Charlotte Petri Gornitzka tar exempel från arbetet i konflikt- och post-konfliktländer dit stödet ökat kraftigt de senaste åren.

”Fokus och medvetna satsningar ger resultat. Ett tydligt exempel är Sidas arbete i de allra svåraste miljöerna, länder som genomgår eller nyligen har upplevt konflikter eller katastrofer. Det svenska stödet till dessa länder har inte bara ökat kraftigt de senaste åren, det går också i allt högre utsträckning till att öka jämställdheten, göra kvinnor delaktiga i viktiga beslut och bygga demokratier som respekterar mänskliga rättigheter”, skriver hon.

Tema demokrati och mänskliga rättigheter

Temat för resultatbilagan är demokrati och mänskliga rättigheter, en sektor som står för 28 procent av biståndet genom Sida. I denna finns exempel på insatser som inte varit särskilt lyckade, men betydligt fler som haft avgörande betydelse för mänsklig utveckling i samarbetsländerna med särskilt fokus på demokrati och mänskliga rättigheter.

Bland annat skriver Sida att antalet kvinnliga kommunpolitiker i Mali ökat med tre fjärdedelar i de kommuner som berörs av Sidas stöd till decentralisering, i Guatemala har åtals- och straffriheten börjat naggas i kanten genom hundratalsförundersökningar och tiotals domar i rättsfall som rör korruption, trafficking och narkotikabrott och i Asien bidrar regionalt samarbete kring FN:s anti-korruptionskonvention till att minska korruption i regionen.

I inledningen slår Sida också fast att svenskt bistånd har bidragit till att fler barn får gå i skolan, fler har tillgång till grundläggande social service, fler har mat för dagen och fler har ökad tilltro till politiker och institutioner.

Efter en genomgång av ett antal insatser och en djupdykning i Sidas arbete med rättighetsperspektivet och dialog drar Sida sju övergripande slutsatser om vad som bidrar till framgång.

Bland annat skriver Sida:
”Sida är en av de givare som konsekvent integrerar ett rättighetsperspektiv i insatser och dialog. Myndighetens erfarenhet är att fattiga människors deltagande och möjligheter att påverka i insatser som berör dem ökar när rättighetsperspektivets principer används. Rättighetsperspektivet kan dessutom bana väg för att diskutera hur biståndets olika tvärfrågor kan integreras. Sidas erfarenhet visar också att risker för korruption kan minskas genom att myndigheter i samarbetsländerna på central och lokal nivå ökar öppenheten och insynen kring sitt arbete. Att använda rättighetsperspektivet som analys och metodverktyg hjälper Sida att få en tydlig bild av lokala förhållanden och fattiga människors situation.”

Fokus på fyra samarbeten

I den andra delen av resultatbilagan presenterar Sida resultaten av samarbetena med Sudan, Tanzania, Västbanken och Gaza samt Zambia.

Några av de resultat som lyfts fram är att stödet till revisionsmyndigheten i Tanzania resulterat i att landet antog en ny revisionslagstiftning 2008 och genomförde en fullständig årlig revision 2009/2010 enligt internationell standard.

Stödet till Zambias nationella råd i hiv/aids-frågor har bidragit till att bland annat hiv-prevalensen i Zambia har minskat till 14,3 procent (2007) och att Zambia därmed har uppnått millenniemålet (15,6 procent). Andelen hiv-positiva gravida kvinnor som får en heltäckande behandling med bromsmediciner för att hindra att smittan förs över från mamma till barn, ökade från 49 procent 2008 till 95 procent 2010, vilket var betydligt högre än målsättningen på 57 procent.

Stödet till det europeiska programmet PEGASE är den största insatsen i sektorn för att främja ett palestinskt statsbygge. Syftet är att garantera löneutbetalningar för anställda inom den palestinska hälso- och utbildningssektorn och på så sätt bidra till att förbättrade levnadsvillkor. Stödet har nått 74 procent av tjänstgörande lärare och läkare på Västbanken och i Gaza. Det har säkrat viktiga samhällsfunktioner och bidragit till att minska den palestinska myndighetens budgetunderskott. Det har i sin tur möjliggjort fler utvecklingsprojekt till gagn för det palestinska folket.

Inför den historiska folkomröstningen om självständighet som hölls i Södra Sudan i januari 2011 bidrog det svenska stödet till ett högt deltagande av kvinnor under hela processen.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän