Egna företagare Mocambique

Foto: Klas Palm

Sverige betalar 295 miljoner till Moçambiques fattigdomsbekämpning

Uppdaterad: 26 juni 2014

Sida har betalat ut 295 miljoner kronor i budgetstöd till Moçambiques eget arbete för att minska fattigdomen. Utbetalningen är kopplad till landets framsteg inom demokratisering, offentlig förvaltning och finansiell styrning. Moçambique har nyligen antagit en ny strategi för fattigdomsbekämpning och Sida bedömer att den kan bidra till att ge utsatta grupper i samhället ökade möjligheter att försörja sig och bättre skydd.

 - Sverige ställer höga krav för att betala ut generellt budgetstöd. Resultatredovisningen visar på konkreta framsteg. Överenskomna demokratiska reformer genomförs stegvis samtidigt som hälsovård och undervisning expanderar kraftigt. Stora satsningar görs också på infrastruktur. Sammantaget leder detta till konkreta resultat för utsatta grupper, minskad sårbarhet och ökade förutsättningar för tillväxt, demokrati och respekt för mänskliga rättigheter, säger Britt Hagström, chef för Sidas avdelning för programsamarbete.

Stödet på 295 miljoner består av en fast del, som betalas ut om grundläggande förutsättningar för budgetstöd uppfylls, och två delar baserade på prestation kopplade till resultat inom det som kallas god demokratisk samhällsstyrning. Stödet är lägre än för 2011 eftersom takten på reformarbetet varit långsammare än förväntat.

Moçambique är fortfarande ett av världens fattigaste länder med en medellivslängd om 42 år och utbredd undernäring bland barn. Men landet har bevarat den fred som slöts för knappt tjugo år sedan och även gjort väsentliga framsteg de senaste åren:

  • Landets starka tillväxt fortsätter. Förra året växte ekonomin med 7,2 procent och tillväxttakten förväntas hålla i sig 2012.
  • Fattigdomen mätt i konsumtion har pressats tillbaka, från 70 procent 1996-97 till 54 procent 2008-09. Den senaste mätperioden ökade inte hushållens inkomster totalt, mycket beroende på extra utsatthet i tre av de mest folkrika, klimatutsatta och katastrofdrabbade provinserna.
  • Landet var ett av de fem länder i världen som i störst utsträckning förbättrade sin situation mellan 2000 och 2011 enligt FN:s Human Development index.
  • Landet har också förbättrat situationen för pressfrihet och ligger enligt Reportrar utan gränsers index bättre till än några europeiska länder, som t ex Bulgarien och Grekland.

 - Trots de betydande framstegen ser vi fortfarande stora utmaningar för landet. För att fattigdomen ska minska måste fler få sysselsättning och tillväxten bli mer inkluderande. De naturresurser som nu börjar ge landet ökade intäkter behöver också förvaltas väl och förväntas enligt IMF inte kunna ersätta biståndet förrän om tidigast tio år, säger Britt Hagström.

Hon tillägger: 

  - Det krävs fortsatta demokratiska reformer för att stärka transparens, ansvarsutkrävande och bekämpa korruption.  Bland annat har instiftandet av en ombudsmansfunktion och en kommission för mänskliga rättigheter dragit ut på tiden. Vi ser även risker kring godkännandet och genomförandet av den nya förstärkta anti-korruptionslagen och följer därför den processen särskilt noga.

Moçambique är idag ett av Sveriges största samarbetsländer inom biståndsarbetet. Utgångspunkten för det svenska stödet är Moçambiques egen fattigdomsstrategi.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän