Hard Rain - en utställning om lokalt och globalt ansvar för hållbar utveckling

Foto: Dag Jonzon/Sida

Lokal grön ekonomi - Europas väg till Rio +20

Uppdaterad: 3 juni 2014

Arbetet med att förbereda dagordningen för nästa miljötoppmöte, i Rio de Janeiro nästa sommar, är i gång. Företrädare för EU, UNEP, SKL och SEI träffades i samarrangemang med Sida på ett seminarium i Malmö. Där visas nu också utställningen Hard Rain, om kopplingen mellan klimatförändringar och fattigdom, som är ett samarbetsinitiativ drivet av Sida och UNEP.

 Det krävs en ny djärv handlingsplan som mäter hållbar utveckling med andra indikatorer än BNP, säger presidenten för EU:s regionkommitté  Mercedes Bresso vid ett möte i Malmö. Lokal grön ekonomi kan visa vägen och Europas ledare behöver inta en fast gemensam ståndpunkt i fråga om den framtida internationella miljöpolitiken och fattigdomsbekämpningen inför i miljötoppmötet i Rio de Janeiro, Brasilien i juni nästa år.

Förslaget till handlingsplan presenterades i Malmö i samband med ett arbetsmöte och seminarium som arrangerades av EU:s regionkommitté i samverkan med Malmö Stad, Sveriges kommuner och landsting, UNEP, Stockholm Environment Institute och Sida.

 - Den internationella institutionella ramen för hållbar utveckling är föråldrad eftersom den inte räknar med den nyckelroll som de regionala och lokala myndigheterna spelar på området, säjer Mercedes Bresso. BNP är inte en korrekt måttstock för ett samhälles förmåga att hantera frågor som klimatförändringar, resurseffektivitet, livskvalitet eller social integration. FN och de nationella regeringarna behöver samarbeta och stödja sina regionala och lokala myndigheter i övergången till den gröna ekonomin. En ständig kommitté för regionala och lokala myndigheter behöver skapas vid Riomötet, som ett viktigt forum för samarbete kring hållbar utveckling.

En annan viktig fråga att ta på allvar i Rio är den snabba urbaniseringen. Av världens befolkning bor nu hälften i stadsområden och står för 60 – 80 procent av energiförbrukningen och 75 procent av koldioxidutsläppen. Det påverkar klimatförändringarna, ekosystemen, den biologiska mångfalden och skapar ökat tryck på tillgång till färskvatten och energiresurser.

 - Jag är mycket glad över att mitt utkast till yttrande, som innehåller regionkommitténs ståndpunkt inför nästa års FN-toppmöte, har antagits här i min hemstad, säger Ilmar Reepalu, kommunalråd i Malmö och ordförande för regionkommitténs utskott för miljö, klimatförändringar och energi.  Det är i städerna och kommunerna som vi genomför hållbar utveckling i verkligheten, säjer Ilmar Reepalu. Malmö är ett exempel bland flera städer i Europa och övriga världen som visar på hur framsteg har gjorts på gräsrotsnivå under de senaste 20 åren samtidigt som de internationella förhandlingarna gått i stå.

Regionkommitténs förslag är också en viktig påminnelse till EU:s miljöministrar när de samlas i Luxemburg för att planera miljörådets förslag och prioriteringar inför Rio +20.

På konferensen presenterade fotografen Mark Edwards utställningen Hard Rain, som i samverkan med Sida kompletterats med en ny del som visar på hållbara lösningar. Där kan man ta del av bland annat lokala exempel på vad Malmö gör för att ta sin del av det globala ansvaret för en rättvis och hållbar utveckling. Hard Rain- utställningen kommer stå kvar på Stortorget i Malmö under två veckor.

Faktabakgrund: Regionkommittén är EU:s ledamotsförsamling för regionala och lokala företrädare. Kommitténs 344 ledamöter kommer från EU:s alla 27 medlemsstater. Uppdraget är att vara involverade i EU:s beslutsprocess och informera om EU:s politik. Europeiska kommissionen, Europaparlamentet och rådet är skyldiga att rådfråga kommittén på politiska områden som berör städer och regioner.

 


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän