Svensk öppen biståndsdata blir internationellt jämförbar

Uppdaterad: 3 juni 2014

Sverige är det fjärde landet att ansluta sig till den så kallade IATI-standarden, vilket betyder att statistik och dokument från svenskt utvecklingssamarbete är fritt tillgängliga och kompatibla med data från andra länder och givare som anslutit sig. Idag kan information tankas ner för att skapa databaser och applikationer där man får en överblick över biståndet och kan jämföra de olika länderna med varandra.

De viktigaste förbättringarna med den öppna standaren för att publicera digital information om utvecklingssamarbete genom The International Aid Transparency Initiative (IATI)  är att informationen är mer aktuell och framåtblickande, samt att den är jämförbar och öppen för alla typer utvecklingssamarbeten och givare. Den innehåller både avslutade, pågående och planerade insatser från stora internationella organisationer som till exempel Världsbanken, nationella biståndsorgan som Sida, såväl som små enskilda organisationers projekt.

Sammanlagt har elva organisationer hittills börjar publicera biståndsdata via IATI-registret och ett tjugotal andra organisationer och länder arbetar med att få ut data via registret. Det möjliggör utveckling av system och lösningar som kan visa och visualisera IATI-formaterad data. Detta är intressant för aktörer inom biståndet, både i givarländer och samarbetsländer som behöver verktyg för att planera, granska och följa upp verksamheten. Ytterst gynnar det dem som betalar för biståndet, skattebetalarna, och de fattiga människor som nås av biståndet i våra samarbetsländer.

 - Såväl givarländer som fristående organisationer och mottagare ser att transparens är en förutsättning för ett effektivt bistånd. Genom att vara öppen med information om sina program och projekt kan samarbetspartner och andra intressenter enklare följa vart olika givares insatser går och vad de gör för nytta. Det gör att ansvarsutkrävande blir möjligt på en helt annan nivå än tidigare, säger Joachim Beijmo, kommunikationschef på Sida.

Att dela statistik och data om planerade och pågående insatser hjälper givarna att arbeta mer effektivt tillsammans, samtidigt som samarbetslandet blir bättre rustat att ta emot stödet. IATI-standarden är ett viktigt redskap som ökar möjligheten att göra det mesta av insatserna för att minska världens fattigdom.

Att ett land eller en organisation följer IATI-standarden innebär inte att man lägger in sin statistik i en ny databas, utan det är alltså ett gemensamt sätt beskriva insatserna som grundar sig på standarder och definitioner som redan finns. Det innebär till exempel att ett land som är mottagare av bistånd kan läsa data på ett och samma sätt från alla givare som landet samarbetar med.

IATI-standarden är en produkt av gemensamma överenskommelser om transparens som togs på det så kallade högnivåmötet i Accra 2007. I slutet av november i år inleds nästa högnivåmöte för biståndsvärlden i Busan. Även på detta möte är transparensfrågorna högt upp på agendan.

Så fungerar IATI-standarden:

  • Alla bidragande organisationer publicerar IATI-formaterade XML-filer och anger var den senaste versionen finns till IATI-sekretariatet, som granskar och godkänner filerna. När detta är gjort finns data tillgängligt via IATI-registret  . Varje fil innehåller data från en publicist och gäller ett land eller en region.
  • Det svenska transparensarbetet innebär också att datan finns tillgängligt med ett öppet API (Application Programming Interface).  På så sätt kan alla som är intresserade ta del av data och skapa nya tillämpningar och visualiseringar av de biståndsdata som presenteras. Byggt med standardtekniker som REST och JSON, är det möjligt för forskare, journalister, studenter och allmänhet att efter behov presentera, visualisera och tolka datat. Informationen får användas fritt.

Svenskt offentligt finansierat bistånd  finns samlat på webbplatsen Open aid.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän