Carol Bellamy, ordförande för Education For All Fast Track Inititative (mitten) berättade att resursnivån från givarländer har planats ut och stagnerat. Till vänster moderator Åsa Regnér, RFSU och till höger Johanna Fogelström, Svenska Afghanistankommittén.

Foto: Koiji Ishibashi

Tillgång till utbildning av hög kvalitet avgörande för jämställdhet

Uppdaterad: 3 juni 2014

Kvalitet och kvantitet i utbildning utesluter inte varandra utan går hand i hand och är båda avgörande för att främja jämställdhet och utveckling. Det var en av de slutsatser som drogs vid ett seminarium om utbildning, jämställdhet och utveckling som Sverige arrangerade under FN:s pågående möte i Kvinnokommissionen i New York.

Bortom Millenniemål 2 – vad händer sen? Var en av seminariets huvudfrågor för att få den inbjudna panelen att blicka framåt och bortom FN:s milleniemål 2 - om alla flickors och pojkars rätt till utbildning, som ska vara uppnått år 2015.

Har millenniemålet medfört att ett alltför stort fokus lagts på kvantitet, det vill säga att öka tillgången till utbildning, istället för att satsa på kvalitet i utbildning? Hur ser det ut om man anlägger ett jämställdhetsperspektiv på rätten till utbildning, vilka hinder finns och hur ska de överbryggas? Ingår sexualundervisning i rätten till utbildning och vad har sexualundervisning för betydelse för att främja jämställdhet och utveckling? Det var några frågor som moderatorn Åsa Regnér, generalsekreterare för Riksförbundet För Sexuell Upplysning (RFSU), fick panelen att fundera över.

Tillgång fortsatt viktig men fokus på kvalitet ökar

- Det är fortfarande runt 69 miljoner barn som inte går i skolan och det är färre flickor än pojkar. Därför måste vi fortsätta att arbeta för att alla barn ska ha rätt till grundutbildning ur ett jämställdhetsperspektiv. Samtidigt är vår uppgift inte enbart att få flickor att börja skolan, utan även se till att de inte hoppar av i förtid och dessutom att de lär sig något. Kvalitetsaspekten har därför blivit allt viktigare på senare år, sa Carol Bellamy, ordförande för Education For All Fast Track Initiative, som har som syfte att snabba på processen att uppnå Millenniemål 2.

Johanna Fogelström, kanslichef för Svenska Afghanistankommittén, som arbetar med bland annat utbildningsfrågor i Afghanistan, höll med Carol Bellamy om att tillgången till utbildning fortfarande är en viktig fråga. Hon berättade om alla de hinder som hennes organisation möter och som särskilt flickor drabbas av.

Att låta flickor gå i skolan är omtvistat

- Fem miljoner av de barn som inte går i skolan lever i Afghanistan, en stor del av dem är flickor. Att få flickor att gå i skolan är därför mycket viktigt. Det finns många hinder, bland annat kulturella och politiska. Det finns ett motstånd mot att låta flickor gå i skolan och är något som man måste kämpa för. Att det saknas kvinnliga lärare är ett stort problem eftersom flickor över nio år inte får undervisas av en man. Därför är utbildning av kvinnliga lärare högt prioriterat. En annan viktig framgångsfaktor är att satsa på byskolor. Närheten till skolan och det lokala engagemanget har visat sig ge högre kvalitet i utbildningen. En närmare relation till läraren ger bättre resultat och minskar även våld i skolmiljön.

Kvalitet och kvantitet är inte motsatser

Barnarbete förekommer i hög grad världen över och är en viktig orsak till att flickor och pojkar inte börjar skolan eller att de hoppar av i förtid. Pojkar är i majoritet om man ser till det som brukar räknas som formellt arbete men flickor dominerar om obetalt hushållsarbete räknas in, påpekade Susan Durston, UNICEF:s globala chef för utbildning.

- Utbildning av hög kvalitet är därför viktigt för att fattiga familjer ska vilja satsa på skolan och därmed förlora den inkomst som barnen ger. Kvalitet och kvantitet är inte varandras motsatser och utesluter inte varandra. Vi är inte färdiga med att ge alla barn rätt till utbildning men om vi inte arbetar för kvalitet kommer antalet barn som slutar skolan i förtid att öka. Det brukar i större grad drabba flickor, slog Susan Durston fast.

Demokratiska värderingar viktiga

Att skolan inte enbart ska ge faktakunskaper, utan även ge en demokratisk värdegrund baserat på mänskliga rättigheter, är en viktig del i en kvalitetsaspekt som samtliga i panelen var eniga om. Ett exempel på hur man kan arbeta med detta är UNICEF:s modell med ”barnvänliga skolor” vars undervisningsmetoder sker utifrån FN:s barnkonvention, anpassade efter barns behov och där skolmiljön ska vara trygg och säker.

Rätt till sexualundervisning

Sex- och samlevnadsundervisning är en oavvislig del i alla flickor och pojkars rätt till utbildning betonade Vernor Munôz, FN:s särskilda rapportör för rätten till utbildning under 2004-2010. I en rapport till FN:s generalförsamling har han tydligt lyft fram och visat på vikten av sexualundervisning utifrån ett rättighetsperspektiv, där ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv är inkluderat. Fortfarande är sexualundervisning en omstridd fråga globalt och prioriteras inte av ett stort antal länder.

- Tidigare har sexualundervisning enbart varit kopplat till reproduktion och fortfarande är det mycket få länder som har en sex- och samlevnadsundervisning som utgår ifrån ett rättighetsperspektiv. Det är svårt att hitta bra exempel på sexualundervisning som är framtidsinriktad, menade Vernor Munôz och fortsatte:

- Sexualundervisning med ett rättighetsperspektiv är ett kraftfullt verktyg för att främja jämställdhet och alla människors lika värde och motverkar även våld och sexuellt våld mot kvinnor. Tyvärr är det en kontroversiell fråga eftersom våra samhällen fortfarande är starkt patriarkala. Kanske det bästa beviset för detta är den utbredda förekomsten av våld och sexuellt våld, vilket även är vanligt i utvecklade länder

.

Finansiering av utbildning har stagnerat

Hur ser det då ut med finansieringen av utbildning? Carol Bellamy från Fast Track Initiative  kunde berätta att nivån på medel från givarländer har planats ut och stagnerat det senaste decenniet.

- Alla tycker det är en viktig fråga samtidigt som det inte står högst upp på den internationella agendan. Det är svårt att kora ett givarland som leder ligan. Ingen är emot det men det finns inte heller någon stark härförare.

Paneldebatten avslutades med frågor från publiken. Hur homo-bi- och transsexuella personers rättigheter tas tillvara i förhållande till utbildning, situationen för flickors och pojkars rätt till utbildning i konflikt- och postkonfliktländer och gapet mellan flickor och kvinnors utbildningsnivå i förhållande till möjligheter på arbetsmarknaden var några av de frågor panelen fick svara på.

 

Bakgrund

Seminariet, som  arrangerades av Sverige under FN:s möte i Kvinnokommissionen. planerades av Utbildningsdepartementet och Sida tillsammans. Kvalitet och kvantitet i utbildning utesluter inte varandra utan går hand i hand och är båda avgörande för att främja jämställdhet och utveckling var en av slutsatserna som drogs vid seminariet. Läs mer om Sidas arbete för jämställdhet


Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän