Genom att satsat på fler och bättre utbildade barnmorskor kan hundratals kvinnor räddas till livet, varje dag.

Foto: UNFPA

Satsningar på barnmorskor ger resultat

Uppdaterad: 3 juni 2014

Varje dag dör nästan tusen kvinnor i samband med graviditet eller förlossning, 99 procent av dem i utvecklingsländer. Några länder har dock utmärkt sig genom dramatiska förbättringar. Det handlar om länder som satsat på att förbättra mödravården, bland annat genom satsningar på fler och bättre utbildade barnmorskor.

FN:s befolkningsfond, UNFPA, startade därför 2008 the Midwives Programme (Barnmorskeprogrammet) för att förbättra mödravården i världens fattigaste länder, tillsammans med International Confederation of Midwives (ICM).

Sveriges regering var genom Sida initiativtagare till programmet i uppstarten. Sedan dess har flera länder anslutit sig som givarländer och programmet håller nu på att utvecklas till världens ledande internationella program för barnmorskor.

 - Erfarenheter från utvecklade länder som Sverige har visat oss att investeringar i barnmorskeyrket ger enorma resultat, säger Geeta Lal som är koordinator för programmet inom UNFPA. Barnmorskor och annan vårdpersonal som får rätt utbildning kan bidra till att en stor andel av mödradödligheten och barndödligheten sjunker.

Programmet verkar för fler och bättre barnmorskeutbildningar, förstärkt lagstiftning, ökat erkännande av yrkeskåren och bättre information om barnmorskors roll. Det riktar sig till länder där mödradödligheten är som högst, där det är vanligt att kvinnor inte får någon vård alls i samband med graviditet och förlossning. Under 2009 var programmet verksamt i 12 länder, men redan i år väntas sammanlagt 26 länder vara inkluderade.

Satsningen ingår i arbetet för att uppnå FN:s millenniemål nummer 4 (att minska barndödligheten med två tredjedelar) och mål nummer 5 (att minska mödradödligheten med tre fjärdedelar) fram till 2015. Att minska mödradödligheten är det av de åtta millenniemålen som är längst ifrån att uppfyllas.

En del av arbetet utgörs av att ta fram och lansera State of the World Midwifery Report, en ny rapport som kommer ut i juni 2011. Den kommer att ge en första, samlad bild över mödravården i de 58 länder där mödradödligheten är som högst, vilka tillsammans står för 97 procent av mödradödligheten i världen.

 - Det har länge förekommit mycket bristfällig statistik kring barnmorskors arbete i många länder, säger Geeta Lal. Det är viktigt att ha tillgång till aktuella uppgifter för att exempelvis kunna avgöra hur många barnmorskor som behövs i olika områden, samt vid utformning av barnmorskeutbildningar och regelverk.

Det finns ofta ett stort behov av att förbättra synen på barnmorskors roll, vilken i många länder är underskattad. I sådana områden handlar arbetet om att förmedla grundläggande information om varför barnmorskor behövs och den viktiga roll de spelar för att minska mödradödligheten. Det handlar om att förmedla att barnmorskor inte enbart är viktiga vid själva förlossningen, utan både före och efter graviditet, samt för familjeplanering.

 - Att öka resurserna för att få fler och bättre utbildade barnmorskor är absolut livsavgörande, säger Geeta Lal. Så det är mycket positivt att behovet av barnmorskor under de senaste åren har fått mer uppmärksamhet globalt tack vare arbetet inom många biståndsorganisationer,organisationer i det civila samhället, givarländer och FN-organisationer.

Den svenska satsningen på mödravård i utvecklingsländer omfattar också ett speciellt JPO-program (Junior Professional Officer) för barnmorskor som sänds ut genom Sida till UNFPA:s och Världshälsoorganisationen, WHO:s verksamheter. Sverige har för närvarande skickat fyra svenska barnmorskor till Bangladesh, Nepal, New York och Kambodja. Läs deras berättelser här.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän