Biståndsministern och Andris Pielbags besöker Sida vid lanseringen av World Development Report 2011

Foto: Maja Kotz/Sida

World Development Report 2011 – konflikt, säkerhet och utveckling

Uppdaterad: 3 juni 2014

Temat för årets World Development Report är konflikt, säkerhet och utveckling. Rapporten visar att bristen på säkerhet är ett av de största hoten mot utveckling idag. Rapporten lanserades på Sida i närvaro av bland annat biståndsministern och rapportförfattaren.

Torsdag 9 juni besökte EU-kommisionären för utvecklingsfrågor Andris Pielbags och biståndsministern Gunilla Carlsson Sida i samband med lanseringen av World Development Report 2011. Rapportförfattaren Sarah Cliffe från Världsbanken var på plats för att presentera rapportens slutsatser.

Presentationen av rapporten följdes av en fördjupad diskussion kring rapporten, modererad av Dan Smith från International Alert och med tankeväckande inlägg från Carlos Castresana, domare och tidigare Kommissionär för Commision Against Impunity in Guatemala, Angela Ndinga-Muvumba, forskare vid ACCORD samt Anna Brandt, Executive Director för Nordisk-baltiska länder inom Världsbanken.   

Idag lever 1,5 miljarder människor i sviktande stater i situationer av våld och konflikt. WDR pekar på den organiserade brottsligheten som ett växande hot mot medborgare i många postkonfliktländer. I till exempel Guatemala och El Salvador är nu de årliga dödstalen som konsekvens av väpnat våld högre än under de väpnade konflikterna som avslutades för 15 år sedan. Kriminalitet och våld påverkar samhället på många olika sätt. Rädsla att lämna hemmen leder till minskad arbetskraft samtidigt som färre vill investera i osäkra områden.  

Rapportens resultat

World Development Report 2011 visar hur våld och kriminalitet bromsar utvecklingen med siffror som 20 procent högre fattigdom i länder som är präglade av våld, dubbelt så många undernärda barn och det är tre gånger så vanligt att barn inte går i skolan.    

Rapporten visar också på positiva exempel, länder och områden där man faktiskt lyckats minska våldsnivåerna. Detta är oftast ett resultat av ett aktivt och medvetet arbete för att öka förtroendet mellan stat och medborgare. Sarah Cliffe menar att det är när medborgarna märker att regeringen faktiskt gör något som den nationella stoltheten återfås och grunden för långsiktig utveckling läggs. Hon poängterar hur viktigt det är med åtgärder som ger tydliga resultat på ett tidigt stadium för att ta ett steg bort från kriminalitet och våld.

Rapportens huvudbudskap är att för att långsiktigt ta itu med konflikt och våldsspiraler som utvecklingshinder är det avgörande att prioritera att bygga upp de institutioner i ett land som kan garantera säkerhet, rättvisa och sysselsättning för medborgarna.

Carlos Castresana påtalade att problembilden förskjutits de senaste decennierna. Medan stater för tjugo år sedan i många fall var huvudutövare av övergrepp på mänskliga rättigheter, handlar det nu alltmer om att stater är oförmögna att skydda sina medborgare mot övergrepp, som begås av andra parter t ex organiserad brottslighet. Oförmågan att skydda mot övergrepp, är i sig ett brott mot konventionerna för mänskliga rättigheter. Därför är uppbyggnaden av en fungerande rättsstat central. En sådan enkel sak som att bygga en mur mellan samhället och de kriminella, d.v.s. fungerande institutioner inom polis-, domstols-, fängelseväsendet, är avgörande för att mänskliga rättigheterna ska kunna garanteras. Samtidigt är det viktigt att inse att detta är en långsiktig process. I situationer där stora delar av rättsapparaten är korrupt krävs enorma åtgärder, inte minst för att skydda och isolera de icke korrumperade som finns inom alla institutioner.

Anna Brandt berättade att rapporten mottagits positivt inom Världsbanken. Det var många diskussioner på ett tidigt stadium, men mottagandet var överväldigande positivt.

Dan Smith ser rapporten som ett genombrott och gratulerar författarna. Han ser rapporten som något nytt, då Världsbanken, som är avsändaren, är en global institution av enorm tyngd.

– Rapporten erbjuder en skarp utmaning till de dominerande tankesätten om utveckling och utvecklingsbistånd och den erbjuder nya angreppssätt inom policys, säger Dan.

 

Rapporten samlar en hel del forskning och bygger på arbete som gjorts över flera år, men det görs även på ett nytt sätt, där viktig forskning om frågan hur länder kan göra framsteg utav instabilitet och sårbarhet inkluderas. Utmaningen, enligt Dan, kommer vara om Världsbanken kan implementera rekommendationerna till fullo, då det krävs institutionell förändring som alltid är svårt och tidskrävande.   

Sverige och Sidas arbete med konfliktfrågor

Biståndsministern Gunilla Carlsson betonar att fattiga människor som lever i länder präglade av konflikter och våld missunnas dubbelt upp. Av den anledningen införde hon, efter hon blev minister, en uppdelning av Sveriges samarbetsländer på landkategorier, där kategori 2 är länder i konflikt och postkonflikt. Med Sidas nya organisation, med ökad närhet i fält, arbetar Sida för att kvalificerade medarbetare på plats ska kunna fatt svåra beslut i krävande situationer.  

Andris Pielbags berömmer Sveriges arbete med utvecklingsfrågor och specifikt i konflikt- och postkonfliktländer. Han menar att utvecklingsbehoven inte försvinner och han hoppas att Sveriges arbete kommer smitta av sig på andra länder. Han poängterar hur viktigt det är att EU och medlemsländerna arbetar tätt tillsammans och fokuserar på områden där mest nytta kan göras och betonar särskilt hur avgörande jämställdhetsfrågan är för ett lands utvecklingsprocess.

Sidas generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka presenterade under besöket Sidas arbete med utvecklingsfrågor i konflikt- och post-konfliktländer. Utvecklingssamarbetet med länder i konflikt och postkonfliktsituation har ökat med 61 procent sedan 2007 och som har en planerad ökning med 13 procent till 2013.

Fokuseringen på konfliktfrågor på Sida har bidragit till ett mer strukturerat tillvägagångssätt i nyckelområden som att stödja kvinnor i fredsprocesser. Sida stödjer exempelvis ett program i Kongo för Kvinnors möjlighet till rättvisa och bekämpande av straffrihet och i Sudan stödjer Sida arbetet för att stärka kvinnors deltagande och ökade inflytande i politiska processer.

Generaldirektören Charlotte Petri Gornitzka menade att Sida kan ta med sig många frågor från World Development Report 2011 i det fortsatta utvecklingsarbetet. Allra främst det tydligaste budskapet om hur viktigt det är att arbeta tillsammans med många olika aktörer med fokus på institutioner och att skapa förtroende med inriktning mot säkerhet, rättvisa och att skapa arbetstillfällen.

Läs mer i World Development Report 2011


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän