Bekämpa fattigdom med hjälp av handel

Uppdaterad: 3 juni 2014

Världsbanken har lanserat sin första handelsstrategi. Utlåning och tekniskt stöd, kunskap och policydialog samt bättre samordning är instrument som föreslås. Ambitionen är att underlätta den interna handeln inom länder och mellan länder i samma region.

 - Idag utgör utvecklingsländerna en viktig drivkraft i den globala handeln. Många länder har dragit stor nytta av globaliseringen, men fördelarna är ojämnt fördelade, säger Bernard Hoekman på Världsbanken när bankens första handelsstrategi lanserades på Sida.

Strategin syftar till att vässa Världsbankens stöd till att fokusera mer på fattigdomsrelaterade effekter av handel och till att dra större nytta av de komparativa fördelarna så som finansieringsmöjligheter, utbredd landnärvaro och sektorövergripande kapacitet.

 
- Den mesta handeln sker inom länder och mellan länder i samma region. Att underlätta den interna handeln är därför en uttalad ambition i strategin tillika med regional integration, påtalade Hoekman.

Handel har fått ett uppsving under det senaste decenniet, en konsekvens av minskade handelshinder och teknologiska förbättringar som har sänkt kostnaderna för kommunikationer och transporter. Men många låginkomstländer har varit mindre framgångsrika i att använda handel som ett sätt att skapa arbetstillfällen, öka inkomsten per capita och till att diversifiera sina ekonomier.

Anders Ahnlid på Utrikesdepartementet välkomnade den nya strategin och noterade återhämtningen efter den ekonomiska krisen och den höga tillväxttakten i många fattiga länder.

 
- Ökad tillväxt är centralt för att nå millenniemålen, sade han. Vi talar om en inkluderande och hållbar tillväxt till gagn för fattiga människor.

Fattiga hushåll och samhällen i eftersatta regioner är fortfarande sårbara för externa omvärldsförändringar, stigande livsmedelskostnader och med begränsade möjligheter att dra nytta av en mer öppen världshandel.

 
- Många fattiga länder, särskilt i Afrika, behöver diversifiera sitt utbud och även utveckla tjänstesektorn för att öka handeln och bli mindre sårbara, säger Hoekman.

Den nya handelsstrategin kommer att införas genom regionala program och aktiviteter. Tre instrument kommer att huvudsakligen att användas; utlåning och tekniskt stöd, kunskap och policydialog samt bättre samordnade externa samarbeten med handelspartners.

Ricardo Melendez-Ortiz från  International Center for Trade and Sustainable Development (ICTSD) betonade behovet av att ta frågor om hållbar utveckling och klimatförändringar på största allvar.

 - Behovet av naturresurser ökar, men resurserna är begränsade, sade han.
Handelns roll för fattigdomsbekämpning diskuterades också och Torgny Holmgren, UD framhöll svårigheten i att koppla fattigdomsbekämpning till ökad handel.

Hoekman kommenterade att ökad handel har tydliga kopplingar till tillväxt och fattigdomsminskning.

 - Handel går tvärs över alla sektorer. Starka kopplingar mellan till exempel handel och social trygghet är avgörande för att säkerställa att tillväxten gynnar fattiga människor, sade han. I praktiken måste människor i alla sektorer arbeta närmare varandra för att få det att hända.

Läs hela strategin Leveraging trade for development and inclusive growth : the World Bank Group trade strategy, 2011-2021 


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän