Samarbetet med Moldavien styrs av en ny strategi 2011-2014

Foto: UNWomen

Ny strategi för Moldaviensamarbetet

Uppdaterad: 3 juni 2014

Samarbetet med Moldavien för de kommande fem åren följer en ny strategi. Den fokuserar på demokrati, MR och jämställdhet, hållbar samhällsbyggnad och marknadsutveckling. Det långsiktiga målet är att stödja ett närmande till EU.

Regeringen beslutade 2011-02-17 om en ny samarbetsstrategi för Moldavien 2011-2014. Samarbetsstrategin stödjer Moldaviens egna mål att nå en starkare europeisk integration. Det långsiktiga målet för samarbetsstrategin är att Moldavien är väl integrerat med den Europeiska Unionen inklusive unionens värdegrunder.

Strategin har tre huvudsektorer. Dessa är

  • Demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet
  • Hållbar samhällsbyggnad
  • Marknadsutveckling.

Ett genomgående tema i strategin är att stödja landets reformprocesser, såväl på central nivå som på lokal.

Sveriges stöd ska stärka en effektiv och demokratisk förvaltning. Sverige vill öka deltagande, öppenhet, ansvarsutkrävande och icke-diskriminering i den offentliga förvaltningen och i beslutandeprocesserna, vilket också kommer att involvera stöd till civila samhället, som kan fungera som gräsrötternas röst och agera motvikt till den offentliga sektorn.

Inom sektorn Hållbar samhällsbyggnad kommer fokus att läggas på energieffektivisering och reformarbete. Moldavien har ont om egen energiförsörjning och är beroende av importerade resurser. Energieffektivisering är därför nödvändigt.

Inom sektorn Marknadsutveckling är anpassning till EU:s regelverk för livsmedel och handel viktiga teman, som kan hjälpa Moldavien att öka sin export och göra landet mer konkurrenskraftigt. Inledningsvis är anslaget för utvecklingssamarbetet i Moldavien ca 110 miljoner kronor per år, med en möjlighet till en ökning senare under strategiperioden.

Läs mer om vårt samarbete med Moldavien.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän