Sverige och andra givare startar fond för afghanska organisationer

Uppdaterad: 3 juni 2014

Människors rätt att komma till tals och kräva ansvar gentemot staten är några av förutsättningarna för en hållbar demokratisk utveckling. Nu avsätter Sida 45 miljoner kronor till en fond för civilsamhällets organisationer i Afghanistan. Detta är ett viktigt steg för att ytterligare öka det svenska stödet till civilsamhället i Afghanistan.

- Civila samhället har en viktig roll i demokratiseringsarbetet. Organisationerna i det civila samhället i Afghanistan har inte tillräcklig kapacitet och behöver stärkas i sin roll och att kunna kräva ansvar av beslutsfattare. Det är oerhört avgörande att främja en mer inkluderande politik som ökar medborgarnas förtroende för staten, säger Eva Johansson, chef för biståndet till Afghanistan.

Syftet är ytterst att bidra till ett mer öppet samhälle och att stärka civila samhällets roll i att övervaka och kontrollera att staten lever upp till sina åtaganden, är mer transparent och verkar för ökad respekt för mänskliga rättigheter. Men det handlar också om ökad tillgång till ett fungerande rättsväsende, effektivare antikorruptionsarbete, stöd till fredsbyggande och konflikthantering samt att stärka mediers roll. Stödet är på tre år och är ett samarbete med Norge, Danmark och brittiska DFID.

- Formella strukturer för ansvarsutkrävande är svaga och ineffektiva. Fonden ska bidra till att öka medborgarnas möjlighet att göra sina röster hörda, säger Eva Johansson.

Sverige stödjer sedan tidigare en del organisationer i civilsamhället, som kvinnoorganisationer. Nu kommer Sida att göra ännu mer för at just stärka kapaciteten hos organisationerna, bland annat i de norra provinserna i landet där Sverige har särskilt ansvar.

Svenska prioriteringar för biståndet i Afghanistan är att bidra till en demokratisk samhällsutveckling och stärka respekten för mänskliga rättigheter samt bidra till högre utbildningsnivå i landet. Det svenska stödet har ett särskilt fokus på kvinnors rättigheter och deltagande i samhället. 2010 omfattade Sidas bistånd till landet 642 miljoner kronor, inklusive humanitära insatser.

Beslutet ligger i linje med den nya reviderade strategin för det svenska biståndet till Afghanistan som regeringen beslutade om i slutet av november 2011 och som betonar att Sverige ska stärka civilsamhällets arbete för ökad demokrati, respekt för mänskliga rättigheter och ökad transparens i statsförvaltningen.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän